Paragraf – 18 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 18 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 18 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzmanlarca yapılan bir açıklamada, çağdaş eğitimin temelinde, insana saygının bulunduğu bildirildi. Bu nedenle bireylerin kendilerini en iyi biçimde geliştirebilmeleri için, meslek rehberliğine ağırlık verilmesi gerektiği açıklandı. Bireyleri, "bilgi hamalı" yapmayacak, onlara, işlevsel bilgiyi ve sorun çözme yöntemlerini öğretecek yeni sistem­ler oluşturmanın zorunlu olduğu bildirildi.

Bu parçaya göre, çağdaş eğitimin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1998)

A
Yetenekli kişilere eğitim olanağı sağlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mesleklerin tanıtımına öncelik verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kişiyi, işe yarayacak bilgilerle ve bunları kullanma becerisiyle donatma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Toplumsal yaşamda, insan ilişkilerini saygıya dayalı bir temele oturtma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bireye, alabileceğinden fazla bilgi yüklemekten kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

(I) Bir heykeltıraş bitirdiği heykeline bir daha keski ya da çekiç vurmaz. (II) Bir ressam, tamamladığı tablosuna fazla rötuş yapamaz. (III) Oysa yazarların durumu farklıdır; onların malzemesi dildir, (IV) Yaratma yöntemi sanatçıdan sanatçıya değişir. (V) Onlar, yapıtlarını her an gözden geçirme ve değiştirme gibi ayrıcalığa sahiptir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1998)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Bir ozana: "Sen şunu okuyacaksın!" ya da bir ro­mancıya: "Sen şu çevreleri, şu insanları anlata­caksın!" buyruğunu vermek, mavi gözlü bir kimseye: "Senin gözlerin kara olacak." demek kadar yersiz bir istektir. Sanat, kişiseldir. Ben aşk şiirleri yazarım; siz, yurt şiirleri...

Bu parçada aşağıdaki görüşlerden hangisi vurgulanmaktadır?

(ÖYS 1998)

A
Aynı konu alanı ipinde kalma, sanatçının yaratıcılığını engeller.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçının anlatımıyla kişiliği arasında etkileşim vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının yaratma gücü yönlendirilemez.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Sanat yapıtları farklı biçimlerde yorumlanabilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı, duyarlığıyla öteki insanlardan ayrılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Posta işletmesi tarafından yeni bir grup pul piyasaya çıkarıldı. (II) Bu pullar, çeşitli konuları içeriyor. (III) Bunlar arasında, az bulunan doğal varlıklarımızdan olan Van kedisinin tanıtımı ve türünün korunmasına yönelik çabaları ka­muoyuna duyurmak amacıyla çıkarılan pullar da bulunuyor. (IV) Van kedisinin dünyadaki kedi ırk­ları arasında özel bir yeri var. (V) Bu değerli kedi türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. (VI) Bu nedenle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisini Araştırma Merkezi tarafından bu konuda bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Yukarıdaki parçayı iki paragrafa bölmek ge­rekse İkinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

(ÖYS 1998)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Bir dönemde "Çalıkuşu kuşağı" vardı. "Çeviri roman okuyucusu" vardı. Yani okurun sayısı, kendi içlerinde sınıflara ayrılabilecek kadar faz­laydı. Ne var ki bu kuşağın ardından, ilgi, kitap sayfasından görselliğe kaydı. Bu nedenle, --.

Bu sözler, düşüncenin akışına göre aşağıdaki­lerden hangisiyle tamamlanabilir?

(ÖYS 1998)

A
edebiyatımızın temel taşı sayılabilecek yapıtlar hak ettiği değeri bulmuş oldu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
her sınıftan okuyucuya seslenen yapıtlar piyasaya çıkarıldı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
yeni okur kitlesine uygun gelecek yapıtların verilmesi için beklemek gerekti
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
sözünü ettiğimiz kuşak, düşünsel bir gelişim sağlayamadı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
kitap okuma alışkanlığı bir sonraki kuşağa aktarılamadı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Kuşkusuz, bir toplumun dili, o toplumun dünya görüşünden ayrılmaz, Toplumun dünya görüşü, dilinin gelişmesinde etkili olduğu gibi, dünya görüşünün belirlenmesinde de dil bir etkendir. Toplumlardaki kültürel değişiklikleri inceleyen insan bilimciler bu bağıntıyı uzun uzun araştırmışlardır. Nitekim Eskimo dilinin sözcükleri Çi­zerinde yapılan bir araştırmada savaşla ilgili tek bir sözcüğe rastlanmamış. Buradan şöyle bir yargıya varmışlar: "...."

Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıda­kilerden hangisiyle sürdürülebilir?

(ÖSS 2007)

A
Eskimolar savaşçı bir toplum değildir
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Eskimolar geleneklerine bağlı bir toplumdur
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Toplumsal ilişkileri düzenlemede dil, savaştan daha etkilidir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
insanlar artık, sorunların savaşla çözülemeyeceğini anlamıştır
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eskimoların dili öteki dillerden daha az gelişmiştir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Yarın"ın olması için "dün"ün olması şart. Bunlar öyle birbirinden ayrılmaz şeyler ki yarın kavgası yapanın dünden haberi yoksa o kişi gölgesini yumrukluyor demektir.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÖSS 2008)

A
Geleceğe yönelirken geçmişte yapılanlardan yararlanamazsa bütün çabalar boşa gider.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Bugünle yarın arasında bağ kurmak düşünsel bir sorumluluktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Geleceğin neler getireceğini ancak sezgileri güçlü insanlar kestirebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bilginin yarar sağlaması, onun düşünülerek kullanılmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tartışmaların bir sonuca ulaşması onların sağlam verilere dayanmasını gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Sanatımda olgunlaşmaya başladığımı kendim de hissediyordum. Son zamanlarda yazdığım şiir­lerde, sanatımdaki sıçramayı görmek mümkündü. Bunlar sık aralıklarla, üzerinde hiç oynanmadan yazılmış, o haliyle yayımlanmış olmasına karşın çok beğenilmiş şiirlerdi. Biri bittiği anda bir başkası ortaya çıkıyordu. Bastırılması güç, hatta olanaksız bir kaynağın fışkırması gibiydi. Bana büyük bir mutluluk veriyordu; ama daha sonraki şiir yaşamımı çok engelledi bu şiirler. Çünkü

Bu parça aşağıdakilerden hangisiyle tamamla­mışa, sözü edilen sanatçının yeni şiirler yaz­mada zorlanmasının nedenini belirtir?

(ÖYS 1998)

A
bir süre hiçbir şey yazamaz, hiçbir şey yaratamaz oldum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kendimi çağdaşım olan şairlerden çok farklı görüyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
nitelikli ürünler yaratabilmenin özel yetenek istediğini biliyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
yaptıklarımın daha iyisini yapabilmek için ince eleyip sık dokuyordum.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
etkisinde kaldığım sanatçılardan daha iyi şiirler yazıyordum.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bir şiirde biçimsel öğelere ne kadar ağırlık ve­rilirse, o şiir o kadar az ilgi görüyor. Buna karşılık, duygulara seslenen şiirler daha çok okunuyor, daha çok ilgi görüyor. Örneğin hiçbir okur, okuduğu şiirin dil yapısı nedir, sözcükler nasıl seçilmiş, bunlar nasıl sıralanmış diye düşün­müyor. Şiirin kendisinde yarattığı etkiye, uyandırdığı duyguya bakıyor.

Bu parçada şiirle ilgili olarak anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1998)

A
Anlatımla ilgili öğelerin bir önemi yoktur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Duygulu şairler daha başarılı olurlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Teknik özellikleri şiire değer kazandırmaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Güzel şiirler düşünceyle değil, duyguyla yazılır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurun asıl değer verdiği yapı değil, içeriktir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Müthiş bir itici güç! Onun için de provalarda biraz verimsizim; çünkü onların varlığını görmedikçe, soluğu duymadıkça en iyi oynadığım provada bile, onların karşısında oynadığım gibi oynayamıyorum.                                                    

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

(ÖYS 1998)

A
Çalıştığın teknik ekibin sonradan sizi izlemeye gelmesinin sizce önemi nedir?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oyunların sahneye konulusunda oyun yazarlarının sizinle birlikte etkin olmasını ister misiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir sanatçı olarak sizin için seyircinin anlamı nedir?
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Oynadığınız oyunları videoya kaydettirip onları tekrar tekrar izlemenin yararlarına inanıyor musunuz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Oynayacağınız oyunların provalarını aynı oyunda rol almayan oyuncuların izlemesini ister misiniz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.