Paragraf – 20 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 20 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 20 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Uzun bir ayrılıktan sonra İstanbul'a geldiğimde, doğup büyüdüğüm şehri tanımakta güçlük çektim. Ahşap evlerin sıralandığı sokaklarıyla sakin ma­halleler yok olmuş; yerlerini biçimsiz kagir yapılar almıştı. Kişiliğini kaybetmemiş bir semt bulmak ümidiyle uzun gezintiler yaptım. Bu sırada gördüm ki kaybolan, yalnız o ahşap evler değildi. Asıl yok olan; camileri, okulları, mezarlıkları, hamamları ve çardakları kahveleriyle insana huzur ve rahatlık veren tipik İstanbul görünüm­leriydi.

Bu parçanın bütününde asıl anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1994)

A
Çeşitli tarihi yapıların, doğal olarak, zamanla yok olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahşap evlerin, İstanbul'un en tipik özelliği olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsanın, doğup büyüdüğü yerlerden uzaklaşınca oralara yabancılaştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tarihi yapıtların geçmişteki değerlerimizi yansıttığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İstanbul'un belirleyici, eski özelliklerinin bütünüyle yitip gittiği
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Eski Türk şairleri, yüzyıllarca yalnız sözleri birbiri arkasına dizmeye çalışmış, okura pek bir şey söylememişlerdir. Oysa bugünün şairleri me­sajlarıyla okurlarını aydınlatıyor, heyecanlandırı­yorlar. Bu sözlerden eskileri küçümsediğini sanılmasın. Onların, büyüklükleriyle, günümüz şairlerine bir temel oluşturduklarını çok iyi biliyo­rum. Ama yine de onların en güzel şiirlerinde bile yüzeysellik, yavanlık olduğunu, şiirlerinin bu­günkülerin yanında anlamsız kaldığını düşünüyo­rum.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?  (ÖYS 1994)

A
Eski şairlerin, şiirlerinde özellikle kendi duygularını yansıtmayı amaçladığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günümüzde, eskiye göre daha düzeyli şiirler yazıldığı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Genç şairlerin, eskilerin yaptıklarını beğenmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Günümüz şairlerinin, şiirlerinde değişik konular işlediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günümüz şairlerinin, şiirlerinde duygusallıktan kaçındığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

İslamiyet'in kabulünden önce Türklerin, başka hiçbir toplumun etkisinde kalmamış bir dilleri ve edebiyatları vardı. Her ilkel edebiyatta olduğu gibi bu edebiyatta da şiirle büyü birlikte yürümekte ve dinsel törenler, önemli bir yer tutmaktaydı. Bunun yanı sıra ozan, baksı, şaman gibi adlarla anılan şairlerde olağanüstü güçler bulunduğuna inanılırdı. Çoğu ortak ve sözlü ürünlerden oluşan bu edebiyatın en önemli bölümünü destanlar oluşturmaktaydı.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangi­sidir? (ÖYS 1994)

A
Türk dilinin en eski ürünleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eski Türk şiirinin özellikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eski Türklerde edebiyat
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Edebiyat ve dinsel törenler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Türk toplumunda şairlerin yeri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Okuduğumuz romanlar, öyküler, şiirler; seyrettiğimiz oyunlar, filmler; dinlediğimiz müzik parçaları bizi bireysellikten kurtarıp başka insanların yaşayışları ile bütünleştiriyor. O insanların iç dünyalarını bize açarak yaşamımızı zenginleştiriyor, bizi tek boyutluluktan kurtarıyor. Diğer insanlarla, doğal ve toplumsal çevremizle kaynaştırıyor bizi.

Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir?

(ÖYS 1994)

A
Neden eğlenmek, oyalanmak, hoşça vakit geçirmek isteriz?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Neden kitap okur, oyun seyreder, müzik dinleriz?
İpucu:
TEBRİKLER!
C
insanlar, başkalarının düşüncelerini, yaşamlarını neden merak ederler?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanlar neden kendi yaşamlarından uzaklaşmak isterler?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okuduğumuz romanlarda, izlediğimiz oyunlarda niçin kendimizi ararız?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

... Her şeyden önce, sanatçının, baş kişisi kadın olan tek romanıdır. Romanın hemen tümü, kah­ramanın güncesinden oluşmakta ve yaşadığı olaylar birinci tekil kişi olarak onun bakış açısın­dan anlatılmaktadır. Ayrıca, genellikle ele aldığı kentli aydın tipleriyle tanıdığımız yazarın bu yapı­tının kahramanı bir köylü kızdır. Bu kızın köydeki yaşantısı belgesel sayılabilecek ayrıntılarla işlen­miştir.

Düşüncenin akışına göre bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?(ÖYS 1994)

A
Sanatçı, bu yapıtında yerellikten yola çıkarak evrenselliğe ulaşabilen bir yazar olma özelliğini korumuştur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bu roman, birçok yönüyle sanatçının öteki romanlarından oldukça farklı özellikler taşıyor.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Bu romanın kahramanı, gelişme çağında kentli ailelerin yanma evlatlık verilen bir köylü kızıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bu romanda yazar, eğitim düzeyi çok düşük bir köylü kızının konuşmasını, doğallığını bozmadan, ustalıkla işliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sanatçı bu romanda, kent İnsanıyla kırsal kökenli insanların ilişkilerindeki çelişkileri, iki yüzlükleri sergiliyor.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Dünya ve Türk edebiyatında yazarlara ve öteki sanatçılara ait önemli mektuplar var. (ll)Yazınsal değer taşıyan bu mektuplar, o yazarların gizli dün­yalarını da açar bize. (III) Bunlar, okuyana her dö­nemde yeni yeni tatlar verir. (IV) Sanatçıların ya da yazarların birbirlerine yazdıkları mektuplar kitaplaşınca artık onların malı olmaktan çıkar. (V) Kişisellikten kurtulur, toplumsal işlev yüklenmeye ' başlar. (VI) İki sanatçının özel, gizli ürünleri olma niteliğini yitir, kitlelerin ortak malı olur. (VII) Yığın­lara seslenir, iletilerini yüksek sesle dile getirir.

Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? (ÖSS 2003)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

İlk hikayemle dört yüz hikayeci arasında birinci seçilmem bana büyük bir sorumluluk yüklemişti. Artık hep daha mükemmelini yazmak zorunlulu­ğunu duyuyordum. Bu da benim ürün vermemi güçleştiriyordu. Hikayelerimi çok beğenen bir sanatçı arkadaşım, bir gün bana çok seyrek yazdığım için sitem etti; beni yeni ürünler yayım­lamam için adeta sıkıştırdı: "Sen yaz; ne olursa olsun yaz; eskiyi düşünme. Ne yaptık ki bozul­masından korkuyoruz?" dedi. Çok hoşuma gittiği için bu sözü kitabımın başına koydum,

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılabilir?(ÖYS 1994)

A
Yarışmalar yazarların tutumunu olumsuz yönde etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her yazarın, ulaşabileceği belli bir basarı düzeyi vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarın başarısı, içinde bulunduğu ortama bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendisini aşmak, kusursuzu aramak isteği sanatçının verimini azaltır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Kendisini hep başkalarıyla karşılaştıran bir yazar umutsuzluğa düşer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kentimizdeki tarihi çeşmelerin son yıllardaki du­rumu yürekler açışıydı. Birçoğu yok olmuş; ka­lanların muslukları koparılmış, sulan kesilmiş ve tekneleri parçalanmıştı. Bunlardan bazıları, ayakkabı tamirciliğine dükkan, seyyar fo­toğrafçılara stüdyo, sinemalara ilan tahtası hizmeti görmekte idi. Bu arada bir çeşme, etrafı duvarla kapatılarak muhtarlığa çalışma yeri yapılmıştı. Bunlar bende, bu çeşmeler büsbütün kaybolmadan, onların durumunu saptama düşüncesini uyandırdı, işte elinizdeki kitabı bu düşünceyle yazdım.

Bu parçanın bütününde asıl anlatılmak iste­nen aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1994)

A
Eski çeşmelere niçin artık gerek duyulmadığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kentin zaman içinde ne gibi değişikliklere uğradığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tarihi yapılara gereken ilginin niçin gösterilmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kitapta çeşmelerin hangi açılardan tanıtıldığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kitabın yazılmasına niçin gereksinim duyulduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Çeviriye, yazarlığa hazırlık olsun diye başladım. Sonunda çevirinin de bir tür yaratıcılık olduğunu kavradım. Ancak yaratıcılığın, çeviri yapmak İçin yeterli olmadığını gördüm. Yaratıcılığın yanı sıra Türkçenin de çok iyi bilinmesi gerektiği düşünce­sine vardım. Çünkü bir çevirmen, yabancı dili çok iyi bilse de, yapıtı sözcüğü sözcüğüne çevirse de Türkçenin havasını, suyunu kokusunu bilmiyorsa yazarı dilimize nasıl buyur edebilir?

Bu parçaya göre, çeviride başarılı olmanın koşullarından biri aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1994)

A
Yazma denemeleri yapma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çeviride sınırlamadan kaçınma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tıpatıp çevirinin sakıncasını bilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçenin inceliklerini tanıma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Uzun bir hazırlık dönemi yaşama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Kimi yazarlar, kendi yaratma yöntemlerini açık­larken, gerçeğe her yönüyle bağlı kaldıklarını, gerçeği eksiksizce yansıtmayı yazarlığın temel ilkesi saydıklarını söylerler. Düşsellikten kaçındık­larını, söz arasında özellikle belirtmeye özen gös­terirler. Yazdıklarıyla yaşananlar arasındaki ilişkiyi vurgulamaya çabalarlar. Dahası, bir romancıdan, öykücüden çok, bir tarihçi, toplumbilimci, ruhbil­imci gibi davrandıklarını söyleyenler bile vardır.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada belirtilen görüşle uyumludur?(ÖSS 2003)

A
Düş gücüyle oluşturulmamış bir yapıt, gerçek anlamda yazınsal bir yapıt sayılamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşamdan alınan öğeler, yazarın yüreğinde ve kafasında yeniden biçimlendirilmezse yazınsal bir yapıta dönüşemez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir yapıtta yansıtılan gerçekleri yaşamla özdeşleştirmeye çalışmak, doğru bir tutum değildir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir sanat yapıtında yansıtılan gerçek, gerçeğin kendisi değil, törpülenmiş, cilalanmış bir görünümüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtların, içerik yönünden yaşama sıkı sıkıya bağlı olması gerekir.
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.