Paragraf – 26 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 26 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 26 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Şiirlerinizi okudum. Bunlarda yeni bir ses, taze bir hava yok. Sadece sizden öncekilerin hazırladık­ları kalıpların içine yerleşivermişsiniz. Bu bir sanatçı için en büyük tehlikedir. Bazı sanatçıların eserlerine benzeyen eserler yazıp bunları kusursuz bulmak, yazdığını defalarca bozup yeniden yazma zahmetine girmemek, insanı tem­belliğe alıştırır. "Genç yaşında beş kitaplık bir şiir yazan şairin tembelliğinden söz edilir mi?" de­meyin. Bir şiiri on kere yeni baştan yazmak yerine, on şiir yazmak bence tembelliğin bir başka çeşididir?

Bu parçaya göre, genç sanatçıdan istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Dünkü ve bugünkü şairleri okuyarak şiirdeki gelişmeleri tanıması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerinin biçim ve içerik yönünden bir bütünlük taşımasına özen göstermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerine yöneltilen eleştirilerden yılmaması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazdıkları üzerinde çalışarak özgün ve nitelikli bir şiire ulaşması
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İçerikte değişikliğe gitmeden çok sayıda şiir yazması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Gazetede sekiz sütun mu var? Ben hiç olmayan dokuzuncu sütunda yazarım. Filmde saniyede 24 kare mi var? Benimkisi 25. karedir. Evrende yedi temel renk mi var? Ben size sekizinci rengi sunacağım.

Kendisini bu şekilde anlatan biri için aşağıda­ki nitelendirmelerden hangisi uygun düşmez?

(ÖYS 1992)

A
Hayal gücü geniştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İddialı gözükmeyi sever.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaptıklarıyla yetinmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Var olan bir yönelimi sürdürmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başkalarının peşinden gider.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Bir romancı romanını yazarken kendi yaşamın­dan da başkalarının yaşamından da yararlanabi­lir; doğaldır bu. Ama romanını salt kendi yaşamı üzerine kurmaya kalkışırsa romanın temel yasa­larından birine uymamış olur. Çünkü gündelik yaşamın ayrıntılarıyla romana özgü dünyanın ayrıntıları çatışır. Böyle olunca da hem başarılı bir kurgu sağlanamaz hem de roman, okuru il­gilendirmeyen bir sürü gereksiz ayrıntıyla dolar. Romanda ise işlevsel olmayan ayrıntıya yer yok­tur.

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Olaylar, romanın akışı içinde bütün ayrıntılarıyla verilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romancı, malzemesini yaşamdan alma yerine düş gücüyle üretmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir romanın okuyucuyu etkileme gücü, konusuna bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Romanda yer alacak her ayrıntı belirli bir amaca hizmet etmelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Romancı, okurlarının yaşantılarını yansıtabildiği ölçüde başarılı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Ben edebiyat türleri arasında ayrım yapmayı sevmem. Roman, öykü, anı, deneme hepsi aynı kapıya çıkar. Eninde sonunda hepsi bir anlatı de­ğil mi? Ha yaşananı anlatmışsın ha düşleneni... Önemli olan, anlattığın şeyin okurun ilgisini çek­mesi, onun yaşamını zenginleştirmesidir. Bunu başarabiliyor musun? İşte hangi türü seçerse seçsin bir yazarın yapması, başarması gereken ' şey budur.

Bu parçaya göre bir yazardan beklenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Konularını yaşamdan alması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Aynı konuyu değişik türler içinde işlenmesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuru etkileyecek nitelikte yapıtlar vermesi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Dili sanatlı bir biçimde kullanması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okurun alışık olduğu türde yazması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Çevirmen, bir kuyumcu gibi her sözcükle öylesine oynamış ki sonuçta inceleme konusu olabilecek güzel bir okuma metni çıkmış ortaya. Ne var ki bu çeviri bir sahne metni değil; çünkü orta yaşın al­tındaki izleyicilerin oyunu anlaması biraz zor. Hatta oyun sırasında yılların deneyimli oyuncuları bile birtakım sözcükleri yanlış söylüyorlar. Bu da oyunu izleyicilerden uzaklaştıran başka bir neden oluyor,

Bu parçadan, tiyatro çevirisiyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

(ÖYS 1992)

A
Çevirinin başarılı olması ondaki düşünce örgüsünün basit olmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çevirmenin hem anadilini hem de kendisinden çeviri yaptığı dili çok iyi bilmesi gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İzleyici ve oyuncuyu düşünmeden yapılan bir tiyatro çevirisi, beklenen başarıyı sağlayamaz.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Farklı bir çeviri yöntemi gerektirdiği için, her çevirmen tiyatro çevirisi yapmamalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çevirmen, sözcüklerin anlamı kadar oyunun konusu üzerinde de titizlikle durmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Dil, bir toplumu başka bir toplumdan ayıran en önemli öğedir. Şair ise dildeki sözcüklere yeni an­lamlar, çağdaş yorumlar katan kişidir. Bir toplum, yeni şairlerini anladığı ölçüde daha çağdaş bir toplum olma çizgisine ulaşır. Kısacası şair, toplumun dilini, dolaylı olarak da duyarlılığım zenginleştirir ve canlı tutar.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgu­lanmaktadır?

(ÖYS 1992)

A
Toplumdaki  gelişmişlik  düzeyinin  öncelikle şiirde görüleceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dildeki değişmelerin toplumdaki değişmelerden kaynaklandığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yeni sözcüklerin çağdaşlaşmayı hızlandırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şairleri çok olan toplumların hızlı bir değişim içinde olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şairlerin, bir toplumun diline ve gelişmesine katkıda bulunduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Ben yazarım. Benim aracım sözcükler. Anlatmak istediklerimi onlarla anlatıyorum. Genellikle şiirle anlatmaya çalışırım kendimi. Son öykü ki­tabımda anlatmak istediklerimin şiirle verilemeye­ceğini gördüm; onun için bunları öykü biçiminde dile getirdim. Bakarsınız iletmek, yansıtmak iste­diğim başka şeyler için öykünün de sınırlan yet­mez, roman yazmaya, oyun yazmaya, deneme yazmaya kalkarım. Başarılı olurum, olmam o ayrı konu. Zaten önemli olan başarmak değil benim için, denemek. Özellikle yeni şeyleri denemek ...

Bu parçada sanatçı, kendisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

(ÖYS 1992)

A
Sürekli olarak yenilikler peşinde koştuğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Daha çok, şiir türünde eserler verdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Anlatmak istediklerine uygun yazı türlerini seçtiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Başkalarının eleştirilerine önem verdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Başarısızlığa uğramaktan korkmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kimi şairlerin şiirlerinin yapısı, çeviriye hiç mi hiç gelmez. Yapı aktarılmadıkça da çeviri hiçbir şeye benzemez. Başka dillere çevrilebilen şiirler genel­likle, yazıldığı dille başka dillerdeki ortak yapılara dayanılarak oluşturulan şiirlerdir. Kendine özgü yapıtlar değildir bunlar, özgün bir yapı içinde oluşturulan şiirleri, bir dilden başka dile çevirmek olanaksızdır. Bu onların yazarı için belki bir talih­sizliktir; ama aynı zamanda bir onurdur da.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Her sanatçı çeviriye uygun şiir yazamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir şiirin değeri, başka dillere çevrilmesiyle artar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiir çevirisinde yapı kadar dil de bir etkendir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiir yazılırken, onun başka bir dile çevrilebileceği de düşünülmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapı bakımından özgün şiirler başka bir dile çevrilemez.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Ben yazılarıma çoğu zaman önemsiz gibi görü­nen küçük bir duygudan yola çıkarak başlarım. Yazı gelişip de kıvamını bulmaya başladığı za­man artık coşkunluğumun sınırı yoktur. Bu nokta­ya ulaştıktan sonra duygularım kanatlanmaya başlar. İşte gerçek yazıyı da o andan sonra, ya o dakikaya kadar yazdıklarımın hepsini atarak ya da birkaç cümleyi yedeğe alarak yazarım.

Kendisini bu şekilde tanıtan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

(ÖYS 1992)

A
Her yazısı, bir öncekinden farklı nitelikler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Gerçek anlamda yaratıcı olması duygularının yoğunlaşmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazdıklarını kısa bir süre bekledikten sonra onlara son biçimini verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sıradan şeyleri abartarak onlara ilgi çekicilik kazandırır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Yazılarında, yaşadıklarını anlatmaya çalışır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Bugün bakıyorum da, o şiirimden başka şiir yaz­masam olurmuş, diyorum. Çünkü ondan, yaşamım boyunca kurtulamadım. Antolojilerde aynı şiir, şiirimi uzaktan tanıyanların dilinde aynı şiir. Yabancı dillere benden şiir mi çeviriyorlar, ille de o şiir olacak. Oysa ondan sonra nice güzel şi­irler yazdım. Ne yazık ki ülkemizde çoğu kez belli bir dönemin şiiri okunur. Şiirimiz öncesi ve sonrasıyla, daha doğrusu bütünüyle ele alınmaz.

Şairin bu sözleriyle anlatmak istediği aşağı­dakilerden hangisidir?

(ÖYS 1992)

A
Eleştirmenlerin beğendiği şiirler okunmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurlar, değişik şairlerin şiirlerini okumalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İyi şiirle niteliksiz şiir arasındaki fark belirtilmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir şairin yazdığı bütün şiirler değerlendirilmelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Antolojilerde her türlü şiire yer vermek gerekir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.