Paragraf – 28 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 28 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 28 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Öğretici, eğitici bir üslup yerine, sıkça vurguladığı "belki'ler ve soru cümleleri sayesinde, kendi dü­şüncelerini okuruna ille de benimsetmek isteyen bir denemeci kimliğinden sıyrılıyor. Sürekli kul­landığı "acaba" sözcüğüyle, okur üzerinde baskı oluşturmadan, okurla kendisi arasında bir diyalog başlatıyor. Okura sık sık: " Ben böyle düşünüyo­rum; ama ola ki yanılabilirim; ey okur, bana katıl­mak zorunda değilsin." gibi sözler söylemesi, onun, yazar olarak çekiciliğini artırıyor.

Bu parçadan, sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1998)

A
Ele aldığı konularda kesin yargılara varmaktan kaçındığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okuru, kendisi gibi düşünmeye yönlendirmediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Öne sürdüğü düşüncelerinin kanıtlanabilir nitelik taşıdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Denemelerinde tartışmacı bir anlatıma başvurduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil ve anlatımının tekdüzelikten uzak olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Dergilerde şiirlerim arka arkaya yayımlanır ol­muştu. Sevilerek okunuyordu; ama ben yazdık­larımı beğenmiyordum. Bir gün, şiiri bırakmam gerektiğini anladım. Bıraktım. Kolay değildi böyle bir karar vermek. Bir daha da yazmadım. İyi bir şair olmadığımı, bundan sonra da olamayacağımı sezmiş, anlamıştım. İyi ki erken anlamışım bunu. Öyküde karar kıldım. İyi de oldu.

Bu parçada sanatçı, kendisiyle ilgili olarak an­lattıklarıyla aşağıdakilerden hangisini vurgu­lamak istemiştir?

(ÖYS 1998)

A
Özeleştiri yapabilmenin önemini
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Alçakgönüllü olmanın yararlarını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kendine güvenmenin başarıdaki rolünü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşünülmeden alınan kararların sakıncalarını
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Değerlendirme yetisinin kişiden kişiye değiştiğini
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Cumhuriyet dönemi kültürünü, bu dönemin Türkçesini derinden etkilemiş bir yazardır o. Yazdığımızda, çizdiğimizde Türkçe düşünmemizi, anadilimizin kimliğine saygılı olmamızı sağlayan­ların başında gelir. Bugün bile yazarken tedirgin olurum; kalemimden çıkmış Türkçe olmayan bir sözcük az sonra suratıma vurulacak diye. Çünkü onun arkamda, omzumdan eğilip yazdıklarımı izlediği kaygısı ipindeyimdir. Yalnız bu da değil. Toplumda var olan her şeyi olduğu gibi be­nimseme yerine, onları irdelemenin gerekliliğini de öğütleyen odur.

Böyle anlatılan bir yazar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

(ÖYS 1998)

A
Türkçenin gelişmesine katkılarda bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tutumuyla döneminin yazarlarını etkilediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Var olan  değerleri  eleştirel  bir süzgeçten geçirmeyi önerdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçeyi öteki dillerden üstün tuttuğu
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anadili bilincinin yerleşmesine çalıştığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Edebiyatla ilgili konuları kendi kendisiyle tartışan yazar, arada sırada gelen ve kendisinin de ce­vapladığı dost mektupları sayılmazsa, aydınlara özgü büyük bir yalnızlık içindeydi. Okumaya asla doymayan, bir yazıp bin okuyan bir insandı. Güç yazdığını açıkça söylerdi. Az ama öz dostlar edi­nerek, edebiyatçıların buluşma yerlerini yılda belki bir kez ziyaret ederek yaşamış bir sa­natçıydı.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edi­len sanatçıya ait bir özellik değildir?

(ÖYS 1998)

A
İçtenlikli ilişkilerden hoşlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belli bir bilgi ve kültür birikimine sahip olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanat yapıtı üretmekte zorlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanlardan uzak bir yaşam biçimi seçme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendine az güven duyma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

Bir kadın ozanın, kızına yazdığı şiir biçimindeki güncellerden oluşuyor bu yapıt. Yapıtın dokusuna, ozan olmanın kadın olmakla kesiştiği yerde, dünyada ve ülkede yaşananlar ustaca sindirilmiş. Bu yönden bu şiir biçimindeki günceler, tek başına, bir ozanın gençlere seslenişi, bir annenin kızına çığlığı olmadığı gibi bir aydının sağduyusu, yüreği ve aklı da değildir. Bunların tümünü içeriyor bu satırlar. Hem de son derece soğukkanlı, gülümseyen bir tavırla. Bunun doğal sonucu olarak da etkileyici, bir solukta oku­nacak bir tat kazanmış bu yapıt.

Aşağıdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen kadın   ozanın özelliği değildir?

(ÖSS 1995)

A
Bir aydın olarak yaşadığı günlerin sorunlarını değerlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Annelikle ozanlığı şiirlerinde birleştirebilme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirlerini duygusallıktan uzak, iyimser bir havayla biçimlendirme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gençlere ilgi duyacakları mesajlar iletme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerini  oluştururken geleneksel  kalıplara bağlı kalma
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Çanakkale yakınlarındaki Truva'yı geziyoruz. Homeros'un anlattıklarına bakarsak ordular burayı ele geçirmek için ta Yunanistan'dan denizi aşıp gelmiş. Savaşlar, depremler, yangınlar bu kenti kaç kez yıkıp yok etmiş. Burada zamana meydan okur gibi yükselen surlara bakıyorum. Koltuğumun altında sıkı sıkı tuttuğum "İlyada" destanı bana   koca   taş   bloklardan   daha   sağlam görünüyor. Bu bloklar, yaşamı konusunda kesin bilgimiz olmayan; ama tüm dünyada ün yapmış büyük bir ozanın sözleriyle anlam kazanıyor.

Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

(ÖYS 1998)

A
Homeros'un anlattığı efsanelerin bazıları Truva ^ yla ilgilidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tarihi kalıntılarla ilgili olarak anlatılanlar, onların değerini arttırır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazınsal  ürünler,  mimari  yapıtlardan daha kalıcıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Homeros'un İlyada adlı yapıtı değerini yitirmemiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Truva'daki kalıntılar kentin geçmişini yansıtan izler taşımaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Şiir benim için bir buluşma. Şairle okurun buluş­ması. Seslerin çarpışmasından, uçuşan sözcük­lerden, birbiri ardına fışkıran anlam ve izlenimlerden örülü bir buluşma. Okurken şiir bir kez daha üretiliyor. Şairin hiç düşünmediği, hede­flemediği çağrışımlar, yaşam dilimcikleri gelip yer­leşiyor şiire. Her okur, şiire ayrı bir zenginlik katıyor. Böylece şiir, şairin belki de hiç tasarla­madığı tazeliklere ulaşmış oluyor.

Bu parçadan, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

(ÖYS 1998)

A
Okurlar, kendilerine yeni duygular aşılayan şiirleri severler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okurların tepkileri şairler için yol gösterici olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her şair, şiirlerinin okunup beğenilmesini ister.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiir, okundukça duygu ve anlam yönünden yeni boyutlar kazanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çağrışım gücü zengin sözcükler okurları etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

En çok, kitaptaki ince mizah öğesini sevdim. Or­tada ne gülünç olaylar ne de gülünç bir anlatım var; ama okur, anlatıcının yaşamak zorunda kaldığı gariplikler karşısında, sürekli olarak başını sallayarak gülümsemekten kendini alamıyor. Bu, yalnızca kusursuz bir kitap değil. Bunun da ötesinde, zor olanın üstesinden gelen, yılların ürünü bir kitap. Düş kırıklığı en önemli temaların­dan biri; ama kendisi düş kırıklığı yaratmaktan çok uzak. Daha fazla beklemeden alıp okuyun.

Bu parçadan, sözü edilen kitapla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1998)

A
Sabırlı ve özenli bir çalışmanın ürünüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlatının yaşandığı, yadırgatıcı olaylardan söz edilmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hayallerin gerçekleşmediğinden söz edilmesine karşın okuru üzmemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kahramanın yaşadığı düş kırıklıkları, beceriksizliğine bağlanmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Gizlenmiş ve titizlikle işlenmiş eğlendirici bir yanı var.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Amacım bu kentte yazar ya da aydın kimliğimi geriye çekerek halktan kişilerle birlikte olmaktı. Çünkü ben, yazar ya da aydınların halktan kopuk yaşadıkları, dahası buna özen gösterdikleri kanı­sındayım. Bu sözlerim belki ağır kaçacak; ama yine de söylemeden edemeyeceğim: Herhangi bir konuda bilgisi, hüneri olan kişilerin ilk işleri, kendi­lerini halkın dışına atmak oluyor. Bir yandan halkın yaşayışına, beğenisine sırt çeviriyor; bir yandan da bilgi ya da hünerlerini halka pazarla­mak istiyorlar.

Bu parçada aydın ya da yazarlarla ilgili olarak vurgulanmak istenen, aşağıdakilerden hangi­sidir?

(ÖYS 1998)

A
Güncel olmayan düşünceleri halka aktardıkları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halkla bütünleşmekten kaçındıkları
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Halkın yaşamını geliştirmeye ve değiştirmeye çalıştıkları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Halkın tepkilerini yanlış değerlendirdikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halkın yaşama biçiminden etkilenme korkusu içinde oldukları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Doğup büyüdüğüm yerle ilgili olarak bende kalan bir başka iz de çocukken yaşadığım insan sıcak­lığıdır. O zamanlar da insanlar arasında, komşu­lar arasında çekişmeler, kavgalar vardı; ama sanki bütün kasaba, bir kasaba olmaktan çok, bir evdi. İnsanlar da kimi zaman iyi geçinen, kimi zaman geçinemeyen, aynı evin insanlarıydı. Bu insanların, o savaş yıllarında paylaştıkları tek şey yoksulluktu. O yoksulluk içindeki insanların se­vinçlerini, birbirlerine gösterdikleri anlayışı düşü­nüyorum. Bugün çocuklarımızın kolay kolay bulamayacakları o dünyanın yok olduğunu görü­yorum,

Bu parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi ya­zarın sözünü ettiği kasabalılarla ilgili değildir?

(ÖYS 1998)

A
Dayanışmaya önem vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güç koşullarda yaşamış olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zaman içinde yoksulluktan kurtulmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Gerginliği   sürdürmeyip   hoşgörülü   davranmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Birbirlerini içten içe sevmeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Konuşurken düşüncenizi iyi anlatmadığınızı varsayalım. Geri alamazsınız onu. Dinleyene git­miştir bir kez. Yeni cümleniz, ister istemez öncekinin yetersizliğini kapatma kaygısı taşıya­caktır. Öte yandan siz ne kadar açıklamaya çalışırsanız çalışın dinleyiciler, kendilerine uygun düşen, kendi özlemlerini karşılayan yorumu be­nimseyecek, öyle algılayacaklardır.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖSS 1996)

A
Dinleyicilerin, söylenenleri, istedikleri doğrultuda anladıkları
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Dinleyicilerin, konuşmayı, eleştirel bir değerlendirmeden geçirdikleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Söylenen bir düşünceyi değiştirmenin gereksizliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dinleyicilerin  düzeyini göz önünde bulundurarak konuşmak gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düşünceleri açıklamada, konuşma yerine yazmayı seçmenin doğru olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.