Paragraf – 29 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 29 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 29 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ormana, ovada otlayan ata, üveyiğin uçuşuna bakıyorum. Sessizliği dinliyorum. Bunların bir dil olduğunu söylüyorum kendi kendime... Anlaya­madığımız, daha doğrusu anlamak için yeterince zaman ayıramadığımız bir dil... Çoğu kez bu dili kullanmıyoruz; doğaya dışarıdan bakıyor, onu bilim yoluyla yeniden bulmaya çabalıyoruz. Oysa bu kopukluk ancak şiirle, doğayı ipten tanıtan, on­daki güzellikleri sezmemizi, görmemizi sağlayan şiirlerle giderilebilir.

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖSS 1996)

A
Günlük yaşamın insanı doğadan uzaklaştırdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Doğadaki varlıklarla mutlu olunabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Doğadaki her varlıktan bir şeyler öğrenilebileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın, doğadan uzaklaşmasının sanat aracılığıyla önlenebileceği
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Doğanın bilim yoluyla anlaşılabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Bir gün Fransızların ünlü heykeltıraşı Rodin'e: "Bir heykeli nasıl yapıyorsunuz?" diye sorarlar. O da tek cümleyle şu cevabı verir: "Taşın fazlasını atı­yorum, geriye heykel kalıyor.

Rodin'in heykel yapmayla ilgili olarak söy­lediği bu sözüyle, yazılı anlatıma ilişkin aşağı­daki yargılardan hangisi arasında bir paralellik vardır?

(ÖSS 1996)

A
Yerinde verilen örnekler, yazarları uzun uzun açıklamalar yapmaktan kurtarır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İletilmek istenen düşünceye uygun bir anlatım biçimi seçme, başarının ana koşuludur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazma ustalığı, sözcüklerin tüm anlatım boyutlarını tanımayı gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yazılı anlatımda güzellik, anlatımı gereksiz sözcüklerden arındırma, yalınlaştırmayla sağlanır.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Bir yazının kalıcı olmasını sağlayan temel nitelik, onun dil ve anlatım özelliğidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Geçen yetmiş yılda ne yaptım? Yetmiş sekiz kitap yazdım. Şimdi size bir itirafta bulunayım. Her biri beş on baskı yapmış olan bunca kitap bana, sanki yazacağım kitabın taslağı gibi gelmiştir. Yetmiş sekiz kitapta, hep ileride, şimdiden kestiremediğim bir zamanda, yazacağım o kitabın taslağını yaptım. Kim bilir, belki de hep taslak ya­pacağım. Yaşamım belki de bu taslaklar arasında, istediğim kitabı yazamadan geçip gide­cek.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

(ÖSS 1996)

A
Her yapıtın kendine özgü bir taslağının bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yapıtlar için taslak hazırlamanın zaman yitimine yol açtığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sanatçının, daha yetkin ürünler ortaya koyma çabası içinde olduğu
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Bir yapıtın güzelliğinin ve kalıcılığının,onun işlenişine bağlı olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazma ve yaratma gücünü, ortaya konan yapıtların sayısının belirlediği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Şair, yapıtlarıyla çağına tanıklıktan da öte, yaşa­nabilir daha güzel bir gerçekliği okura sezdirmeli; bunun heyecanını yaşatmalı. Bu anlamda derin özlemler uyandırmalı okurda. Çünkü şiirin işlevi, insana gücünü duyumsatmak, yaşamın insana sunduğu yaratıcılığın derin hazzını tattırmaktır. Şair bunu yaparken insanın ve toplumun sorun­larını ele alabileceği gibi, çok öznel konulan da işleyebilir.

Bu parçadan şiirle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1998)

A
Geçmişe özlem duygusu uyandırdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her konuda yazılabildiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuru etkilemeye yönelik bir işlevi olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın yaratma gücünü ortaya çıkardığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazıldığı dönemden izler taşıdığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Yapıtlarında daha çok kişisel duygularını şiirleştirmiş, toplumsal konulara dolaylı olarak yer ver­mişti. Bunlarda, kişinin sıkıntılarını, korkularını, ayrılıklarını, yalnızlıklarını, sevgi ve beklentilerini işlemişti. Bu şiirlerde arı bir dil kullanmış ve on­ların özüne uygun bir söyleyiş oluşturmuştu. Sözcük oyunlarından kaçınmış, şiirimize yepyeni bir ses getirmişti.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen şairle ilgili bir özellik değildir?

(ÖSS 1995)

A
Her konuda şiir yazma
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İçerikle uyumlu bir söyleyişe başvurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yalın bir anlatıma yer verme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendine özgü bir anlatımı olma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Anlaşılır bir dil kullanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

(I) Türk ulusu Batıya hiç benzemeyen bir toplu­luktur. (II)Anadolu İnsanın tarihi, Batılıların tarih­lerinin geçtiği aşamalardan geçmemiştir. (III) Bu nedenle insanlarımızın olaylar karşısındaki davranışlarını, iç dünyalarını açığa vuruşları Batı insanınkine hiç benzemez. (IV)Bu açıdan bakılırsa, Türk romanının, gerek öz gerek biçim bakımından Batı romanından farklı özellikler taşı­ması kaçınılmazdır. (V) Bu gerçeğin eleştirmen­lerce göz ardı edilmemesi gerekir.

Bu parçada anlatılmak isteneni içeren en genel yargı, numaralanmış cümlelerden hangisidir ?

(ÖSS 1996)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Bir yazarın günlük tutmasının çeşitli yararları vardır. Çünkü günlük, bir tür olarak edebiyatın bir parçası olduğu kadar, yazarın kendi yapıtlarını düşünürken, yazarken aldığı notlardır da. Eleştir­menler, günlüğüne bakarak, bir yazarın kişiliğini ya da yazarlık niteliğini anlayabilirler. Bir yazarın sanat anlayışını, sanatçı tutumunu çözümlemekte yararlı ipuçları verir günlükler.

Bu parçada günlüklerle ilgili olarak asıl anlatıl­mak istenen aşağıdakilerden hangisidir ?

(ÖSS 1996)

A
Yapıt yazılmadan önce alınan notlardan oluştuğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yazarların anlaşılması ve değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Yazarların eğilimlerini, özlemlerini yansıtması gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alanı  ne olursa olsun, her sanatçının tutmasının zorunlu olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yapıtların oluşturulmasına kaynaklık ettiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

(I) Otuz yaşıma kadar durmadan yazdım; ama amatörlük dönemimin bu ürünleri yayımlanmadı. (II) Gerçek anlamda yazarlığa otuzumda başladım. (III) İlk kitabım da ancak kırk yaşımda piyasaya çıkabildi, (IV) Önceleri, salt ele alman konunun önemli olduğunu düşünüyordum; sonra konu kadar işlenişinin de önemli olduğunu an­ladım. (V) Onun yayımlanışından sonra da sanat görüşümde bir değişiklik olmadı. (VI) Çünkü yazarlığa başladığımda düşünsel kişiliğim oluş­muştu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖSS 1996)

A
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
D
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
VI
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

O, toplumumuzda sanata karşı bir duyarlılık yaratmaya çalıştı. Bu nedenle sanatına, kültürüne taze kan taşımaya adanmıştı yaratıcılığı. Şiiri­mizin, öykümüzün, romanımızın hamurunu dilimi­zin tüm güzelliğiyle yoğuran gençlerin yanında yer aldı; onların yapıtlarını yazınımıza kazandırdı. Geceli gündüzlü, düzenli, titiz bir çalışmayla olumlu işler yaptı; yayınevi kurdu; dergi çıkardı. Arkasında yazınımız adına övünülecek bir birikim bıraktı.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edi­len kişinin özelliklerinden biri değildir?

(ÖYS 1998)

A
Toplumumuzda yazınsal yapıtlara sürekli bir ilgi yaratmaya çalışma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yeni yapıtlar yayımlamaya özen gösterme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zamanını yazınsal çalışmalarla doldurma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Türkçeyi güzel kullanan gençleri destekleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çıkardığı dergide kendi yazılarına yer verme
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.