Paragraf – 3 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 3 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 3 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir paragrafı anlayarak okumak, bir matematik problemini çözmeye benzer. Bir problemi çözmek İçin onu oluşturan öğeleri değerlerine göre kullan­mak, aralarındaki bağlantıyı doğru kurmak bir zorunluluktur. Bunun gibi bir paragrafı anlamak için de onu oluşturan sözcüklerin anlamını doğru algılamak, birbirleriyle bağlantılarını bulmak gerekir. Ayrıca, yansıttıkları düşünceyi ve düşün­sel düzeni görmek de bir gerekliliktir.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler­den hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Düşünceler sözcükler aracılığıyla dile getirilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Okunanların anlaşılmasında sözcüklerin yeri ve bunlar arasındaki ilişki önemlidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Matematik problemlerinin çözümünde temel olan, okuduğunu anlamadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Duygu ve düşüncelerin eksiksizce anlatımı, bunlara uygun sözcükler bulmayı gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Her alanın, kendine özgü anlamlar içeren sözcükleri ve kuralları vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Yazı dediğimiz büyülü şekiller, önceleri taşın, kilin, kemiğin, ipeğin, bambunun üzerinde binlerce yıl oyalandı. Sonra papirüsün, parşömenin, derinin üzerinde epeyce konakladı. Daha sonra asıl büyük birikimini sağladığı kağıt üzerinde ışıltılarla dolaştı. Günümden otuz kırk yıl önce, elektronik devreler arasında gözle görülmez küçücük mekanlarda istiflendi. Böylece, aynı anda dünyanın bir başka köşesinde görülebilen bir nite­lik kazandı.

Bu parçada, yazıyla ilgili olarak vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Ne gibi değişmeler geçirdiği
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Uygarlığın gelişmesini sağladığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hangi gereksinimler sonucunda ortaya çıktığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kağıdın bulunuşundan nasıl etkilendiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günümüzde önemli bir iletişim aracı olduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

 İnciyi isteyen dalgıç olacak

Varı yoğu dosta verip dalacak

Canı avucunda, nefesi göğsünde

Ayağı baş olacak, başı ayak!

Bu dörtlükte şair, aşağıdaki düşüncelerden özellikle hangisini dile getirmektedir?
(ÜSS 1976)

A
Gerçeği arayan kişi, can ve çıkar kaygısı düşünmez.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Kimi   kişiler   kendilerinden   çok   dostlarını düşünür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kimi kişiler para için her şeye katlanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kimi kişiler kendilerine verilenlerle yetinmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tutkulu kişiler mutlu olamaz.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Gençliğimde okuduğum kitapları yeniden okuyacak yaşa geldim." demiş bir yazar. Ne kadar doğru! On ya da yirmi yıl önce okuduğumuz bir kitabı yeniden elimize aldığımızda ya da eski bir filmi tekrar İzlediğimizde ne kadar değişik izle­nimler ediniyor, nasıl da farklı yorumlara varabili­yoruz! Aynı durum, kuşkusuz, tiyatro İçin de geçerli. On yıl önce izlediğimiz bir oyunu, ayni yönetmenin on yıl sonraki yorumuyla seyred­erken, bu gerçeği daha iyi algılıyoruz.
Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
(ÖSS 2001)

A
Değişik sanat yapıtları temelde benzer nitelikler taşır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tiyatro   yönetmenleri   aynı   oyunu   zaman zaman farklı yorumlarla sunarlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarlar yaşlandıkça yaratma güçleri artmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanların bakış açıları, değerlendirme ölçütleri yaşla birlikte değişmektedir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Tiyatro yapıtları, değişik biçimlerde yansıtılmaya uygundur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Lisede öğrenciyken, elli yaşında biri ölünce, eh zamanı gelmiş de ölmüş, diye düşünürdüm. Alt­mışında biri ölmüşse sanki ölümü biraz gecikmiş gibi gelirdi bana. Hele yetmişindekiler... Yalnızca yirmi, otuz yaşlarında ölenlere acırdım. Bu acımasızlığım, hainliğimden gelmiyordu; öyleyse neden?

Bu parçanın son cümlesindeki sorunun yanıtı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 2000)

A
Ömre yönelik değerlendirmelerin yaşla birlikte değişmesinden
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Olgun   insanın,   kimsenin   kötülüğünü   istememesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İnsanların giderek daha merhametli olmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
İnsanın,   yaşlanınca  doğrulan   yanlışlardan daha iyi ayırabilmesinden
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yaşlandıkça düşünceleri değiştirmenin zorlaşmasından
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Roman yazarı, romanındaki kişilerin düşüncelerine, duyarlıklarına ortak olmalı, onlar gibi düşün­meli, onlar gibi duyumsamalıdır yazarken. Özellikle bizim toplumumuz İçin geçerli bir yön­temdir bu; çünkü Anadolu insanının yüzyıllardan beri süzülüp gelen bir yaşam biçimi; doğaya, in­sana, topluma, kendine özgü bir bakışı vardır. Bunun bütün yönleriyle romanlaştırılmasının, açık, anlaşılır, özlü bir anlatımla okura ulaştırmasının gereğine İnanıyorum. İşte romanlarımda yapmaya çalıştığım, budur bir bakıma.

Bu parçadan, romancılarla ilgili olarak aşağı­daki yargıların hangisi çıkarılabilir?

(ÖSS 2001)

A
Toplumun tarihsel gelişimini göstermelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her romanında, farklı yaşam biçimlerini yansıtmalıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurun düzeyini iyi belirlemelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kendisini roman kişileriyle özdeşleştirmelidir.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
İçinde bulunduğu toplumu yönlendirmelidir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Gençlere, kendi kalıplarımıza göre düşünmeyi öğretmek, yalnız onlar için değil, bütün toplum için zararlı bir tutum. Şunu unutmamak gerekir: Bir­takım temel kavramları verirken onlara kendi değer yargılarımızı da benimsetmeye çalışırsak belki söz dinleyen bir kuşak yaratabiliriz; kendi değerlerimize göre yetiştirdiğimiz gençleri kurulu düzenin savunucuları olarak görebiliriz. Fakat düşünmeyi öğrenmeden yetişen genç, günü gelir, öğretilenlerin dışında, yeni durumlarla karşılaş­tığında şaşırır, kendine güvenemez ve yaşamın akışı içinde bir yandan öte yana savrulur durur.

Bu parçada, gençlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Büyükleri örnek almalarının sorun yarattığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yanlış yapa yapa doğruya ulaşacakları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Değişik görüşler öne sürmelerini kuşak çatışmasını ortaya çıkaracağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşünce ve davranışlarında özgür olacak biçimde eğitilmeleri gerektiği
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Üzerlerindeki baskının, her şeye karşı koyan kişiler olmalarına yol açtığı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Öykülerimdeki anlatıcıyı ben olarak düşünme­seniz iyi olur. Bir öyküdeki sevgili ille de yazarın sevgilisi değildir. Elbette bir küçük yaşantıdan, yaşanmış, gerçek anlardan da yola çıkarak öyküler, romanlar yazılabiliyor; ama yazarın çizdiği görüntülerin ille de yaşanmış olması gerekmez. Önemli olan, okuru, bu görüntülerin gerçekliğine inandırması, onu bu görüntülerin içine çekmesidir.

Bu parçaya göre, öykünün en önemli niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖSS 2001)

A
Yazarın,   başından   geçenleri,   başkalarının öyküsüymüş gibi anlatması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yaşanmış olaylardan bir seçme yapılarak bunların anlatılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yazarın, yaşadıklarını değiştirerek vermesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Gerçek olayların, gerçek olmadığı izlenimi bırakacak biçimde yansıtılması
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olayların, okuyucuda, yaşanmışlık duygusunu uyandıracak biçimde anlatılması
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Akşam yemeğinde sessizlik vardı. Büyükler, yemek yer gibi görünüyorlardı; ama pek bir şey yedikleri yoktu, Biz çocuklara, bir an önce yemeğimizi bitirip masadan kalkmamız söylendi. O günden sonra yaşamımız değişmişti. Babaan­nemin eğlenceli tekerlemeler söylediği; annemin zarafet ve güzellikle renklendirdiği, lezzetli yemeklerin sohbet ve kahkaha ile yendiği o akşamlar nerede kalmıştı?

Bu parçada anlatılan aile üyelerinin içinde bu­lunduğu durum, aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilebilir?

(ÖSS 2001)

A
içekapanık-gururlu            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
kırgın-görgülü
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
tedirgin-sıkıntılı                  
İpucu:
TEBRİKLER!
D
huysuz-kaderci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
saygılı-utangaç
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Hayır. Sanatçı, sanatçıdır. İşini doğru yapan, ne yapmak istediğini iyi bilen biri, her ortamda saygı görüyor. Türkiye'de de dünyanın her yerinde de. Kadın ya da erkek, fark etmiyor.

Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olamaz?

(ÖSS 2000)

A
Yurtdışında sanatçı olarak yaşamanın zorlukları var mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kadın yönetmen olmak güçlük doğurur mu?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yurtiçinde sanatçı olmakla yurtdışında sanatçı olmanın farkları var mıdır?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı  olarak ilgi görmek koşullara göre değişir mi?
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Saygı gören bir sanatçı olmak için bazı niteliklere sahip olmak gerekiyor mu?
İpucu:
TEBRİKLER!
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.