Paragraf – 46 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 46 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 46 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sevimli kişiliği, dürüstlüğü ve değişik alanlarda kazandığı bilgi ve deneyimlerle dikkatimi çek­miştir. Nükteli konuşmaları, doğaya ve sanata olan aşkı, iyimser hayat görüşüyle, tanıdığı insan­ların hayranlığını ve sevgisini kazanmıştır. Çok beğendiğim yanlarından biri de alçakgönüllü ol­ması. İnsanlarla kolayca iletişim kurabilmesidir.

Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1993)

A
Herkesle uyum içinde olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sözünde ve davranışında doğruluktan ayrılmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çevresindeki kişilerce beğenildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sakalı, ince anlamlı söz söylemeyi sevdiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Çevresindekilere yardım etmekten hoşlandığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Romanda anlatılan bir kişiyi tanımak; onun hangi aşamalardan ve değişmelerden geçerek bugünkü hale geldiğini öğrenmek demektir. Bu kişi nasıl bir değişime uğramıştır, hangi etkenlerle bu değişim gerçekleşmiştir? Bunların öğrenilmesi, o kişinin gelecekteki davranışlarını kestirmenize de olanak sağlar. Başka bir deyişle insanları tanıma konusunda bize bazı ipuçları verir. İşte büyük gerçekçi romanların işlevi budur.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Bir roman kahramanının inandırıcılığı, özellikle içinde bulunduğu ortamla birlikte yansıtılmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Romanın bir işlevi de insanın iç ve dış dünyasını ayrıntılarıyla sergilemektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Her gerçekçi roman, konusunu da kişilerini de gerçek yaşamdan seçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir romancının başarısı, gerçek hayattakilere benzeyen kahramanlar yaratmakla ölçülüdür.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Gerçekçi roman, yarattığı tip ve karakterle çevremizdeki insanları tanımamıza yardımcı olur.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Kalemini ustalıkla kullanmasını bilen yazar için iyi konu, kötü konu yoktur. Çünkü bir öyküyü, bir ro­manı ilginç kılan, yazarın anlatımı, başka bir dey­işle sözcükleri seçme ve kullanma biçimidir. İşlenen olay, ne denli güçlü, etkili, önemli olursa olsun, başarısız, kötü bir yazarın elinde ziyan olur gider. Öyle ki uzatmalar, abartmalar, bayağılaştır­malarla öykü ya da roman çekilmez hale gelir.

Bu parçada öykü ve romanlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

(ÖYS 1993)

A
Anlatılanların özgün olması gerektiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ayrıntılara inmenin ustalarca başarılabileceği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Üslûbun büyük önem taşıdığı
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Kısa öykü yazmanın birtakım güçlüklerinin bulunduğu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Başarıya ulaşmanın deneyim gerektirdiği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Bu yapıtta, seksen kitapla ilgili düşüncelerimi, izlenimlerimi bulacaksınız. Bunlardan kimilerine katılacak, kimilerine dudak bükeceksiniz. Doğal­dır bu. Herkes her kitabı sevmez; ya da ilk bakış­ta size sevimsiz, soğuk, yabancı gelen bir kitap bir süre sonra bakarsınız en yakın dostunuz olu­vermiş. Siz de bu yapıtı okuduktan sonra, sözünü ettiğim o şiirleri, romanları, öyküleri okumak gereğini duyarsanız amacıma ulaştım demektir,

Bu sözleri söyleyen yazarla ilgili olarak aşağı­daki yargılardan hangisine varılabilir?

(ÖYS 1993)

A
Sözünü ettiği kitaplara karşı, okuyucunun ilgisini uyandırmaya çalışmaktadır.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her kitabın beğenilecek bir yanı olduğunu düşünmektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okuyucuya kitabı sevdirmenin, yazarın görevi olduğuna inanmaktadır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Düşüncelerinin okur tarafından benimsenmeyeceği kaygısı içindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kitapları olumlu yönleriyle tanıtarak okuyucuya yaklaşmak istemektedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Kimi konular sanatçılar arasında sık sık tartışılı­yor. Yaşadığını yazmak ya da yazmamak da bun­lardan biri. Böyle bir konuyu tartışmaya girişmek bile yersizdir. Herkes yaşadığını yazar. Öyle ki geride büyük yapıtlar bırakmış yazarlara bak­tığımız zaman, bunların yaşamdan, yaşanmış olaylardan yola çıktığını görürüz. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Çünkü hiç bilmediği bir konuyu, içine hiç girmediği bir çevreyi, hiç tanı­madığı insanları nasıl yazabilir kişi?

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Yazarlar kimi konularda tartışarak gerçeğe ulaşırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sanatçının başarılı olması, başından geçen olayları düş gücüyle biçimlendirmesine bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamı çok iyi tanıyan sanatçılar değişik alanlarda ürün verebilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sanatçı, yaşamdan aldığı konuyu duygularıyla zenginleştirirse yaratıcı olur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Yazarlar yapıtlarında tanık oldukları, gözlemledikleri olay ve durumları yansıtırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 6

Bir yapıtı değerlendirirken, eleştirmenin kişisel görüşü, beğenisi de kuşkusuz işe karışır. Çünkü her değerlendirme bir bakıma özneldir; ama nes­nel bir temele dayanmalıdır. Örneğin, eleştirmen A ile eleştirmen B'nin beğenileri, sanat anlayışları, dünya görüşleri farklı olduğundan bir kitapla ilgili görüşleri de birbirinden ayrılabilir, ama yapıtın özüne İlişkin gerçekçi ve tutarlı gözlemlerde bulunmuşlarsa, temel noktalarda elbette birleşirler.

Bu parçada eleştirmenlerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1993

A
Yapıtları, aynı yöntemle aynı  noktalardan eleştirirler.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Her birinin kendine özgü bir sanat anlayışı vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yapıtları  değerlendirirken  bir ölçüde öznel davranabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Bir yapıtı tam ve doğru anlamışlarsa ana noktalarda aynı sonuca ulaşabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Aynı yapıtı farklı görüşler içinde ele alabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Eleştirmenlerin sayıca az, yazarların ve kendisini yazar sananların bu kadar bol olduğu ülkemizde, her kitap çıkarken, eleştirmenlerin mutlaka o ki­taptan söz etmesini ister. Bunun olanaksız olduğunu aklına bile getirmez. Ama şunu ra­hatlıkla söyleyebilirim: Üzerinde durmaya değer bir eser yayımlanınca, eleştirmenlerden biri eninde sonunda o kitaptan ve yazarından söz eder.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdaki­lerden hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Günümüzde eleştirmen sayısı yazarlara oranla azdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Her yazar, yapıtından çok, kendisinden söz edilmesine değer verir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştirmenlerin bir yapıtı beğenmesi, onun kendi düşüncelerine uygun olmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Her değerli yapıt, mutlaka bir eleştirmenin dikkatini çeker.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Çok sayıda kitap  yayımlanması, bunların okunmasını ve değerlendirilmesini güçleştirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Şiirlerimi çözümleyebilmek için, okuyanın uğraş­ması gerektiği doğru. Ben, o şiirleri, uzun, yorucu ve özenli bir çalışma sonucunda oluşturuyorum. Okurdan da benim harcadığım çabanın hiç ol­mazsa yarısını harcamasını bekliyorum. Bunun da hakkım olduğuna inanıyorum. Tanınmak gibi bir kaygım olmadığına göre, bu çabayı sarf etmek istemeyen kişilerin şiirimi okumaması, doğrusu benim açımdan pek büyük bir kayıp değildir,

Yazar bu sözlerinde aşağıdakilerden hangi­sine değinmemiştir?

(ÖYS 1993)

A
Şiirinin ilgi görmemesini önemsemediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şiirlerini bin bir güçlükle yazdığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ün kazanma gibi bir kaygısının bulunmadığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Okurların, şiir konusundaki bilgilerinin yetersizliğine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Şiirlerini anlayıp değerlendirmenin güçlüğüne
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Bir dili güzel ve çarpıcı olarak kullanabilme, büyük ölçüde, okumayla olur. Okuma nasıl dili güzel kul­lanmayı etkilerse, bir dili bütün söz sanatlarıyla, söz oyunlarıyla bilinçli olarak kullanma da hemen her alanda kişilerin iç ve dış dünyasını zengin­leştirip genişletir.

Bu sözlerle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

(ÖYS 1993)

A
Sanatlı konuşma, insanın dil bilincini geliştirdiği gibi düşüncelerini de açık seçik anlatmasına olanak sağlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Bir dili incelikleriyle kullanma insanda dil bilincinin gelişmiş olmasına bağlıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamı sevme, insanın okumayı sevmesini, okumayı sevmesi de düşünce dünyasını zenginleştirmesini sağlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Çok okuyan insan güzel konuşur, güzel konuşmalar da dinleyenleri derinlemesine etkiler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Okumanın, dili etkileyici bir biçimde kullanmada, dili etkili kullanmanın da kişinin yaşamın renklendirmede önemli bir payı vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Çocukluğum, büyük bir kentte, orta halli insanların yaşadığı bir mahallede geçti. Yaşamımda öyle eşsiz serüvenler, korkunç olaylar yer almadı. Kentin yaşantısını, insanlarını bu mahalledeki  yaşamın akışı içinde tanımaya çalışırdım. İnsanlar ne duyar ne düşünürlerdi? Bunu onların bakışlarından, adım atışlarından öğrenmeye ça­balardım. Bu ortam bir bakıma benim çocukluk  evrenimi biçimlendirdi. Onun etkilerini, ağırlığını hep duydum. İşte beni öykü yazmaya iten etken­ler kısaca bunlar olmuştu.

Yazar bu sözlerinde aşağıdakilerden hangi­sine değinmemiştir?

(ÖYS 1993)

 

A
İnsanların iç dünyasını anlamaya çalıştığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Çevresini gözlemlediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Çocukluk yıllarında çektiği sıkıntılara
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Yaşadıklarından etkilendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kendisini öykü yazmaya yönelten nedenlere
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.