Paragraf – 6 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf – 6 Çıkmış Sorular (Test Çöz – Online)

Paragraf - 6 (Çıkmış Sorular)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sanatçının mektupları bir araya getirilerek bir kitap oluşturulmuş. (I) Oluşturulan kitap iki bö­lüme ayrılmış (II) Birinci bölümde sanatçının çe­şitli kişilere yazın alanında yazdıkları, ikinci bölümde ise ona yazılanlardan alıntılar yer alıyor, (III) Sanatçı şiiri, düzyazıdan daha çok seviyor. (IV) Bir mektubunda: "Şiirin bir tek dizesi bile, koskoca bir yazının anlatmak istediğini bir çırpıda anlatıverir." diyor. (V) Bu söz de onun şiire ilişkin görüşlerini kısaca açıklıyor.

Bu parça, açıklanan düşünceler açısından iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

(ÖYS 1992)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Tanzimat şiiri, Divan şiirinin en çok teknik özellik­lerine bağlı kalmıştır. Bu dönemde hece ölçüsüne duyulan ilgi biraz artmış ama aruz eski egemen­liğini sürdürmüştür. Divan mazmunları, biçimleri ve sanatlarından da büsbütün vazgeçilememiştir. Bunun içindir ki, biçim bakımından, Tanzimat şi­irinde terimsel anlamıyla bir bütünlük yoktur. Bunun yanı sıra, şiirin konu alanı genişlemiş, Divan şiirinde olmayan yeni kavramlar şiire gir­miştir.

Bu parçada Tanzimat şiiriyle İlgili olarak aşa­ğıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1991)

A
Söz sanatlarına yer verildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İçeriğin değiştiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hece ölçüsünün denendiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kalıplaşmış sözlerin kullanıldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halk dilinden yararlanmaya çalışıldığına
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 3

Klasik roman tekniğinde, karakter çizmenin belli başlı yollarından biri, yazarın, karakteri romanın başında ya da romana girdiği noktada, genel ve belirgin yönleriyle tanıtmasıdır. Ailesini, geçmişini,kişiliğiyle ilgili özelliklerini, ahlakını, meraklarını kısaca anlatır yazar. Roman boyunca, kişinin bu temel özelliklerine bir şey eklenmez. Yalnızca, onun, çizilen kişiliğe uygun bir biçimde davrandığı ve konuştuğu görülür.

Bu parçada klasik romanın karakter çizme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1991)

A
Niteliklerin eylem ve davranışlara yansıtıldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Karakterin değişik yönleriyle tanıtıldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Okurun yorum gücünü kullanmasını gerektirdiğine
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Özelliklerinin   ayrıntılı    bir   biçimde   belirtilmediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Özelliklerinin başlangıçta verildiğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

(I) Dünyanın en çok festival düzenleyen ülkesi Fransa'dır. (II) Fransa'nın hemen arkasından, yi­ne iki Akdeniz ülkesi olan İtalya ve İspanya gelir. (III) Bu ülkelerin güzel İklimli kıyı kentlerinin he­men hepsinin bir festivali vardır. (IV) Bunlar ge­lişmiş ülkelerdir. (V) Bunlardan kimileri yerel, kimileri de uluslararası etkinliklerdir.

Bu parçada numaralanmış-cümlelerden han­gisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

(ÖYS 1992)

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Anı yazarı, yaşamının bir bölümünü anlatırken is­temeyerek de olsa başkalarının yaşamına gir­mek zorundadır. Sanırım anı yazmadaki asıl amaç, tanıdıklarını yanıltmayacak bir yansızlıkla ele almak olmalıdır. Başka bir deyişle anı yazan, yaşadıklarını olduğu gibi, gerçeği değiştirmeden, tarihe katkıda bulunacak bir biçimde dile getirme­lidir. Böylece, bir tarihçi gibi nesnel, bir edebiyat adamı gibi kişisel bir tutum ve zorunluluk İçinde geçmişine bakmalıdır,

Bu parçadan anı yazarlarıyla ilgili olarak aşa­ğıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz?

(ÖYS 1991)

A
Kişileri ve olayları nesnel bir tutumla yansıtmaya özen göstermelidirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Belge niteliğinde ve zevkle okunabilen yapıtlar ortaya koymaya çalışmalıdırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gerçeklere bağlı kalmalı ve dürüstlükten ayrılmamalıdırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Konularını tarihsel olaylar ve bunlara karışan kişilerle sınırlı tutmalıdırlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Salt kendilerini değil, yansıtmaya çalıştıkları dönemle ilgili kişileri de anlatmalıdırlar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

"En koyu umutsuzluğum içinde, bu umutsuzluğu aşmanın yollarını aradım. Bunu da iyiliğimden, herkesten daha üstün ruhlu olduğumdan yapmış değilim. Ama, ben doğuştan içimde taşıdığım bir sezgi ışığına bağlıyım. Bu sezgiyle insanlar, bin­lerce yıldır, en büyük acılar içinde bile yaşamayı sevmesini bilmişlerdir."

Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hangisi en uygun düşer?

(ÖSS 1983)

A
Üzüntüden de sevinç kadar hoşlanma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Başkalarının üzüntülerini görmezlikten gelme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yaşamaya sıkı sıkıya bağlı olma
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Davranışlarını duygularıyla yönetme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Olayların insanda yaratacağı çöküntüyü benimseme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

"Edebiyatta, düşüncenin ardında bir düşünce daha olması, onun ardında gene bir düşünce ol­ması iyidir. Böyle olmazsa edebiyat bir plastik masaya benzer; dümdüz olur. Oysa bir tahta masaya benzemesi gerekir; tahtanın altında başka damarlar, başka biçimde görünümler vardır. Tahtanın derinine İndikçe insan başka biçimlere rastlar."

Bu paragrafa en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

(ÖSS 1984)

A
Anlatımda Çeşitlilik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Anlam Yoğunluğu
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Anlamda Kalıplaşma
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Anlatım Derinliği
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Düşüncelerdeki Değişme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Kimilerine göre neden Tevfik Fikret "büyük" bir ozandır da Ahmet Haşim yalnızca "iyi" dir? Yahya Kemal, neden yıllarca küçültüldüğü halde hala sapasağlam ayakta durabiliyor? Biz ozanları gerçek değerlerine göre ele almamışız; yalnızca işledikleri konulara bakarak ölçmeye alışmışız. Oysa, ele alınan ve işlenen konular, bir sanatçıyı değerlendirmede tek ölçüt olamaz. Çünkü konu sanatçılar için ortak bir malzemedir. Aynı konuyu iki ayrı sanatçı işleyebilir. Ama bunlardan biri kalıcı olurken Öteki unutulup gidebilir.

Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarıla­maz?

(ÖYS 1991)

A
Bir ozanın edebiyattaki yeri ve değeri kişiden kişiye değişebilir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Haksız eleştiriler, büyük ozanların değerine gölge düşürmez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir ozanı değerlendirme, onu çok yönlü olarak ele almayı gerektirir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Aynı malzemeyi işleyen sanatçılar, farklı değerde ürünler ortaya koyabilirler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eleştirmenlerin beğenmediği sanatçılar yarına kalmazlar.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliş­tirmesi için ip uçları verir; onu yüreklendirir. Tüm engellere karşın herkesin yoğun ve zengin bir yaşama varabileceğini gösterir. Yeter ki İnsan savaşmaktan kaçmasın. Devlerle, dış tehlikelerle savaşmadan, insan, değil mutluluğu, kendi ken­dini bile bulamaz, bilemez, tanıyamaz. Masal; ürkek, çekingen, mücadeleden kaçan yaratıkları harekete geçirir. Bize, böyle kişilerin tekdüze, sıkıcı ve silik yaşamının olacağını hatırlatır.

Bu parçada masalın çocuğa sağladığı yararlar arasında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1991)

A
Kişiliğini güçlendirmeye yardımcı olmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendi kişiliğinin bilincine varmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Güçlü ve cesur olmanın gerekliliğine inandırmasına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Dilini ve duyarlılığını geliştirip zenginleştirmesine
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Hareketli, canlı bir yaşama özlem uyandır¬masına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Onun şiiri de, şiir anlayışı da başkalarınınkinden farklıdır. Yazdıklarına bakarsanız şiirinin pek de­ğişmediğini görürsünüz. Çünkü şiirini niçin ve nasıl yazacağını daha baştan kavramıştır. O, in­sanı, daha doğru bir deyişle belli bir çağda, belli bir toplumsal ilişkiler düzeni içinde yaşayan in­sanı, anlatmayı amaçlayan şiirler yazmaktadır. Kim bilir, belki de ilerde insanlarla ilgili bir tek "uzun şiir" yazacaktır.

Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

(ÖYS 1991)

A
Şiirlerinde insanı, çevresiyle birlikte ele aldığına
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kendine özgü bir şiir anlayışı bulunduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Bir şiiriyle geleceğe kalmak istediğine
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şiirde, sürekli olarak aynı yolu izlediğine
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Şiirlerinde ana temanın İnsan olduğuna
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.