Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 10 (Online Test Çöz)

Servet-i Fünun/Fecr-i Ati - 10 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

Soru 1

Eserleri, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim, Haluk'un Defteri, Şermin, Rübabın Cevabı'dır. Şermin, isimli şiir kitabındaki şiirlerini hece vez­niyle yazmıştır. Buradaki hepsi çocuk şiirleridir.

Yukarıda eserleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Cenap Şahabettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
R. Mahmut Ekrem      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisinde, Batı edebiyatın­da alınan nazım şekilleri bir arada verilmiş­tir?

A
Sone - terzarima
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Sone - müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Terzarima - rubai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sone - terkib-i bent
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Terzarima - tuyuğ
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıda verilen Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Avrupai anlamda ilk roman yazarıdır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eserlerinde klasisizmin tesiri vardır.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır; fakat dili başarıyla kullanır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Romanlarında  olaylar yalnız  İstanbul'da geçerken, hikayelerinde Anadolu'da geçer.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu topluluğa katılmamıştır. Sohbet, fıkra ve anıları yanında roman ve hikayeleri de vardır. Güçlü bir gözlem, temiz bir Türkçe, özentisiz bir anla­tım kaleminin en belirgin özelliğidir. "Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım" eserleri arasındadır. Tarihçi ve bestekardır; ama her şeyden önce sürekli yazan bir gazetecidir.

Bu parçada tanıtılan ünlü yazarımız aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Ahmet Rasim                        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Hikmet                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Vefik
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

1944 yılında öldüğünde 80 yaşında olan yazar, Ahmet Mithat Efendi'nin popüler roman çığırını tek başına sürdürmüştür. Fransız natüralizmi­nin edebiyatımızda temsilcisi olmuş, deneysel roman ve töre romanı üzerinde durmuştur. Ro­manlarındaki birçok teknik hataya rağmen, so­kağı bütün canlılığıyla edebiyatımıza sokmuş­tur. Romanlarında sosyal eleştiriyi mizah yoluy­la yapar. Servet-i Fünun döneminde yaşaması­na rağmen bu edebiyata katılmamıştır. Eserleri arasında "Şık, İffet, Mürebbiye" vb. sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Hüseyin Cahit Yalçın
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Falih Rıfkı Atay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Süleyman Nazif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun gerçek anlamda ilk realist romanları yazan "...........”, Türk ro­mancılığının babası sayılır. Romanları arasında Aşk-ı Memnu ve temsilcisi olduğu "Servet-i Fü­nun edebiyatı romanı" diye de anılan "........” sayı­labilir. 1866-1945 yılları arasında yaşayan ya­zar, zaman içinde eserlerinin ağır dilini sadeleş­tirmiştir.

 

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Mehmet Rauf - Eylül
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Ahmet Hikmet Müftüoğlu - Gönül Hanım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar - Şıpsevdi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Hüseyin Cahit Yalçın - Nadide
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Halit Ziya Uşaklıgil - Mai ve Siyah
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

(I) Edebiyat-ı Cedide'nin en önemli kişilerinden biri sayılan Cenap Şahabettin, şiir ve nesir alanlarında çeşitli eserler vermiştir. (II) Öğrenim için gittiği Fransa'da Batı edebiyatını yakından tanıyarak Romantizm akımının etkisine kapıl­mıştır. (III) Şiirlerinde hiçbir toplum sorununa dokunmayarak sadece aşk ve doğa şiirleri yaz­makla yetinmiştir. (IV) Bunlar, yeni nazım bi­çimleriyle göz kamaştıran, gösterişli, süslü, özentili şiirlerdir. (V) Cenap, düşünce ve duygu­larını yeni sözcüklerle anlatmak için Arap ve Fars sözlüklerinde o zamana kadar kullanılma­mış birtakım sözcükler bulup kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
TEBRİKLER!
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Tevfik Fikret Türkçeyi aruza ustalıkla uydurmuş, (I) nazmı nesre yaklaştırarak eski biçimi büsbütün ortadan kaldırmış,  (II) eski nazım biçimlerini bıraka­rak Batı edebiyatında gördüğü sone, terza-rima (III) ya da hiçbir kurala bağlı bulunmayan serbest müstezat(IV)  gibi birtakım yeni nazım biçimleri kul­lanmış, kulak kafiyesi yerine göz kafiyesini  (V) be­nimsemiştir.                      

Yukarıdaki altı çizili bölümlerden hangisin­de yanlış bilgi verilmiştir?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 9

Mehmet Rauf'un edebi kişiliği, Fransız realist ve natüralist yazarlarının ve son üstadı saydığı ".........”'in etkisi altında biçimlenmiştir. Onun Aşk-ı Memnu adlı romanını örnek aldığını söylemiştir hep. Hep aşk tutkusu üzerinde duran yazar, Türk edebiyatının ilk başarılı ruh çözümlemesi romanı olan Eylül ile sanatının en yüksek noktasına çıkmıştır. Öteki bütün eserlerinde bir daha o düzeye ulaşamamıştır. Hikaye ve ro­manlarının hepsinde kendi kişiliğinden sıyrıla­mamıştır.

 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Halit Ziya Uşaklıgil                
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Nabizade Nazım                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

            I.    Şiir, duyulmak, hissedilmek için yazılır.

II.    Şiirde musiki anlamdan önce gelmelidir.

III.   Şiirde halkın anlayabileceği bir dil kullan­mak esastır.

IV.   Şiirin dili musiki ile söz arasındadır, sözden ziyade musikiye yakındır.

V.    Şiir, düzyazıya çevrilemeyen nazımdır.
 Yukarıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim'in şiir anlayışından biri değildir?
A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
TEBRİKLER!
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Edebi hayata çeşitli gazetelerdeki yazıları ve fıkralarıyla başlayan sanatçı Fecr-i Ati edebiya­tından sonra Milli edebiyat akımı içinde yer al­mıştır, İlk yazılarında günlük hayatı dile getir­miş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize et­miştir. Sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatmıştır.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Refik Halit Karay
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ömer Seyfettin
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mehmet Emin Yurdakul
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Fecr-i Ati topluluğu Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret gibi sanatçılardan oluşur.

 

Yukarıda sözü edilen sanatçılardan hangisi yanlış verilmiştir?

A
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Refik Halit Karay
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ali Canip Yöntem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tevfik Fikret
İpucu:
TEBRİKLER!
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112
Geri dön

Bunları da gezebilirsin.

Fecriati Topluluğunun Dağılışı

FECRİATİ TOPLULUĞUNUN DAĞILIŞI