Seyyid Nesimi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Seyyid Nesimi Kimdir, Biyografisi, Edebi Kişiliği, Eserleri…

Asıl adı İmadeddin Nesimi’dir.

Şiirlerinde “Seyyid”, “Hüseyin” ve “Nesimi” mahlaslarını kul­lanmıştır.

Seyyid Nesimi’nin hayatı hak­kında kesin bilgiler bulunma­maktadır.

Sade bir Türkçeyle yazdığı tuyuğlarıyla bilinir.

Yunus’un divan edebiyatında­ki yansıması kabul edilir.

Azeri lehçesiyle yazmıştır.

Alevi-Bektaşi zümreleri arasında yedi büyük şairden biri ola­rak gösterilir.

Nesimi, Fazlullah Naimi’den öğrendiği Hurufiliği kabul etmiş ve bu tarikat uğrunda mücadele etmiştir.

Hurufilik: Evrenin ve insanın oluşumunu maddeye dayan­dıran, her varlığı 32 harfle açıklamaya çalışan harflere esra­rengiz anlamlar yükleyen bir düşencedir.

Şiirlerinde Hallacı Mansur’u andıran ifadeler kullanmasıyla idarecilerin tepkilerini üzerine çekmiştir.

Diğer hurufilere olduğu gibi Nesimi de takip edilmiş ve 1417’de Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Ayrıca öl­dürüldükten sonra derisini omzuna alıp 7 kapıdan aynı anda çıktığı rivayet edilir.

Eserleri

Türkçe, Farsça ve Arapça birer divanı vardır.

 

Kime Ne

Ben yitirdim ben ararım

Yâr benimdir kime ne

Gâh giderim öz bağıma

Gül dererim kime ne

 

Gâh giderim medreseye

Ders okurum Hak için

Gâh giderim meyhaneye

Dem çekerim kime ne

 

Sofular haram demişler

Bu aşkın şarabına

Ben doldurur ben içerim

Günah benim kime ne

 

Ben melâmet hırkasını

Kendim giydim eğnime

Ar ü namus şişesini

Taşa çaldım kime ne