Şiir ve Düz Yazı Türleri – 2 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 2

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ünlü bir şairin şiirine karşı başka bir şair ta­rafından aynı ölçü ve uyakla yazılmış şiire ne ad verilir?

A
Nazire              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
İnşa                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Tezkire
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Münşeat        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mersiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Aşağıdaki dizelerden hangisi tümüyle Aşık edebiyatı ürünlerinin adlarıdır?

A
Destan, koşma, nutuk, varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma, varsağı, destan, deme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deme, semai, koşma, varsağı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Destan, varsağı, semai, koşma
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Semai, devriye, nefes, destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

A
Gezilen yerleri tarih, coğrafya, kültür vb. açılardan yansıtır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Amaç, okuyucuyu gezilen yer hakkında bilgilendirmektir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sıradan bir olayı bile bilimsel bir dille yansıtır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Gözlemleri  aktarırken  hayal  unsurlarına pek yer vermez.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
İnsanda gezme, görme duygusunu uyandırır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 4

Aşağıdaki sınıflandırmaların hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A
Gazel      aruz      beyit      aa-xa-xa...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Koşma    hece      dörtlük   abab-cccb...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Mesnevi aruz       beyit      aa-bb-cc-dd...
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Rubai      hece      dörtlük   aaxa
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Mani       hece     dörtlük   aaxa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Sanatın yalnızca bir süs varlığı olarak ele alın­dığı Divan edebiyatında aşırı bir yabancılaşma görülür. Sanatın yaşamın bir parçası olarak ka­bul edildiği halk şiirinde ise bütün örnekler, kuş­lar, sevgililer, yerlidir, Anadolu'dur. Çünkü Halk ozanı duyduğunu değil gördüğünü anlatır şiirin­de. Halk ozanının şiirinde Divan şairlerinin do­ğadışı varlıklarını göremeyiz. Sözgelimi, Halk şiirinde atmaca tavuğu yer, pilici kapıp uçar. Di­van şiirinde ise güzelin sözleri olan doğan, se­venin gönlünü avlar.

Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A
Fıkra                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Makale          
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Biyografi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Röportaj          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Sohbet
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Özgürce seçilen bir konuda gelişen, düşünsel boyutlar içeren bir düzyazı türüdür. Bu türde ya­zar, karşısında bir okuyucu olduğunu hesaba katmaz, bir yazarımıza göre o, "ben" den yola çıkar. Yazar, asla kanıtlamalara gitmez, yoru­mu okuyucuya bırakır. Suut Kemal Yetkin, Sa­bahattin Eyüboğlu edebiyatımızda bu türün temsilcileri sayılabilir.

Parçada sözü edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fıkra                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Makale          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Deneme            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I. Bir yazarın veya kişinin o güne ait duygularını, düşüncelerini, tarihini de belirterek or­taya koyan yazı türüdür.

II. Bir yazarın günlük aktüel olaylarla ilgili duy­gu ve düşüncelerini, okuyucuyla konuşur­casına anlattığı yazılardır.

III. Gezilip görülen yerlerin ve onlarla ilgili izle­nimlerin anlatılmaya çalışıldığı düzyazı çe­şididir.

IV.  Kahramanları, olağanüstü varlıklar olan, bi­linmeyen bir yerde tamamen hayal ürünü olayların anlatıldığı sözlü edebiyat türüdür.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde, aşağı­daki düzyazı türlerinin hangisinden söz edil­memiştir?

A
Masal                  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sohbet            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Gezi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Günlük                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hikaye
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 8

Önemli kişilerin yıkımlarını konu alır. Çatışma, tutkusal gerilim en önemli motiflerdir. Çözümü gerçekleştirecek olay, bu motiflerden doğar. Dil mükemmeldir, akıl ve mantık ön plandadır. Sophokles'in "Kral Oidipus" ve "Elektra" adlı eserlerini bu türe örnek verebiliriz. Üç birlik ku­ralı değişmez özelliğidir.

Parçada sözü edilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tragedya                              
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Komedya
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dram                                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Melodram
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Epik tiyatro
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Divan edebiyatındaki mersiyenin karşılığı Halk edebiyatında ".....” adını alır. Yine Divan edebiya­tındaki hicviyenin karşılığına Halk edebiyatında "........” denir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Ağıt, koçaklama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Güzelleme, taşlama
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ağıt, güzelleme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Taşlama, destan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ağıt, taşlama
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı dört dizelik bir nazım biçimidir. Uyak düzeni (aaxa) mani ve rubaiyle benzeşir. Rubaiyle konu bakı­mından da ortaklığı vardır. En tanınmış şairi Kadı Burhanettin'dir.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?

A
Şarkı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tuyuğ    
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Kıta
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Murabba      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mani
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Aşağıdakilerden  hangisi,  parantez  içinde belirtilen şiir türünün bir özelliği değildir?

A
Toplum hayatında aksayan yönleri, düzensizlikleri güldürü öğesini de katarak dile getiren şiirlerdir. (Satirik şiir)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tabiat, kır hayatı ve çobanlarla ilgilidir; çobanlar ve çobanların hayatındaki ilginç olayları ele alır. (Pastoral şiir)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Acıklı ve üzüntü verici olayları konu edinir; manzum olarak yazılan tiyatrolarda söz konusudur. (Didaktik şiir)
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Akıldan çok duygulara seslenen, insanda bir güzellik hissi uyandırmaya çalışan şiir türüdür. (Lirik şiir)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kahramanlık şiiri diye bilinir; bir milletin hayatını yakından ilgilendiren tarihi olayları dile getirir. (Epik şiir)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi "rubai"nin özellikle­rinden biri değildir?

A
Dört mısradan oluşur ve kendine özgü kalıpları vardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Kafiye düzeni, aaxa şeklindedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Edebiyatımıza Arap edebiyatından geçmiştir.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Türk edebiyatında XIV. yüzyıldan itibaren yazılmaya başlanmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Felsefi düşünceler, nükteli tasavvufi kavramlar, ele aldığı konular arasında yer alır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 13

1884 yılında doğan Halide Edip, Milli edebiya­tın ünlü kadın romancısıdır. Oldukça yalın bir dili vardır. İlk romanlarında güçlü kadın tipleri yaratmıştır. Kurtuluş Savaşı'nı, Doğu - Batı kül­tür farklılıklarını romanlarında işler. Kimi yapıt­larında, Pan-Türkizm çizgisinde olduğu görülür. "Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye" önemli ro­manlarıdır.

Yukarıdaki  yazının  türü,  aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eleştiri    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Otobiyografi  
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Deneme      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Biyografi    
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Anı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.