Şiir ve Düz Yazı Türleri – 3 (Test Çöz – Online)

Şiir ve Düz yazı Türleri

Şiir ve Düzyazı Türleri - 3

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ben, gazetedeki köşemde güncel konuları ken­di düşüncelerim doğrultusunda günübirlik yo­rumlarım. Edebiyattan spora, siyasetten ekono­miye birçok konuda günlük konuşma diliyle kı­sa, ama yer yer esprili yazılar yazarım.
Bu açıklamayı yapan yazarın yazdığı yazı tü­rü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deneme            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Fıkra              
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sohbet                
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Günlük
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

I. Bir sanat ya da fikir eserinin olumlu veya olumsuz yanlarını çeşitli ölçütlere göre de­ğerlendiren yazılardır.

II. Yazarın okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir dille yazdığı kısa yazılardır.

III. Konularını daha çok tarih ve mitolojiden alan ve acıklı olayları işleyen tiyatro türüdür.

Yukarıda özellikleri sayılan yazı türleri aşa­ğıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru ola­rak verilmiştir?

A
Eleştiri, dram, makale
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Eleştiri, deneme, trajedi
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Sohbet, trajedi, röportaj
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sohbet, trajedi, eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Fıkra, melodram, eleştiri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem tunç kafiye hem de redif vardır?

A
Bir gece mavisinde erimiş dağ, deniz, renk
Gökten iri yıldızlar sarkıyor hevenk hevenk
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Altın salkımlardan bağların tütüyor yaz
Gök içinde aydınlık, kırlar içinde beyaz
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Dönüyor pullu cepken, dönüyor pullu şalvar
Kirpikler arasında bakışlar yalvar yalvar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Işıl ışıl yanıyor bellerdeki silahlık
Kalbe tatlı bir sızı akıyor ılık ılık
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Bir masal gecesine vurdukça ay ışığı
Birer destan oluyor yüzlerin kırışığı
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Aşağıdakilerin hangisi, sadece Tasavvuf edebiyatı nazım türlerinden oluşmuştur?

A
Nefes, semai, deme, ilahi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İlahi, gazel, devriye, sathiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
İlahi, kaside, devriye, mesnevi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tuyuğ, şathiye, varsağı, deme
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Devriye, nutuk, ilahi, şathiye
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 5

"....." kuruluşu ve kafiye düzeni yönüyle murabbaya benzer. Bestelenmek için yazıldıklarından fazla uzun değildir. Divan edebiyatına Türklerin kazandırdığı bir nazım şeklidir. Divan edebiya­tında bu türün en önemli temsilcisi "....” dir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
Tuyuğ, Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Rubai, Nesimi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şarkı, Nedim
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Tuyuğ, Nabi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Terkib-i Bent, Baki
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisinde, bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
Divan edebiyatında sanatçıların kısa biyografilerini anlatan eserlere "tezkire" denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Günlük gazetelerde güncel konuları işleyen kısa yazıların yanı sıra esprili kısa hikayelere de "deneme" ismi verilir.
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Meddahlık; taklitçilikle hikayeciliğin birleştiği tek kişilik geleneksel halk tiyatrosudur.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Sefaretname, Osmanlı elçiliklerinin görevli oldukları ülkelerdeki gezi ve elçilik notlarına denir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Süslü nesir, Divan edebiyatında edebi sanatlarla, secilerle dolu yazılardır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

I.    Beyit sayısı 33 ile 99 arasında değişen bir nazım biriminin giriş bölümüne "nesib" veya "teşbib" denir.

II.    Beyit sayısı 5 ile 15 arasında değişir, konu olarak aşk, şarap ve güzellik işlenir.

III.   Edebiyatımıza Iran edebiyatından geçmiş­tir, beyit sayısı 10 ile 25 bine kadar uzana­bilir.

IV.  Uzun mısralardan sonra kısa mısra getiril­mesiyle oluşturulan bir nazım şeklidir, mat­la beyti yoktur.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­daki nazım biçimlerinden hangisinden söz edilmemiştir?

A
Gazel              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Mesnevi            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Kaside
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıta                
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Müstezat
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Bir olayı, bir durumu, yaşamdan bir kesiti veya bir kişiyi kısa bir zaman dilimi içinde belirli bir yanıyla anlatan yazılara "...” denir. Fransız ya­zar Maupassant'ın adıyla anılana
"...”, Rus ya­zar Çehov'un adıyla anılana ise "....” denir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
hikaye, olay, durum hikayesi
İpucu:
TEBRİKLER!
B
hikaye, durum, olay hikayesi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
tiyatro, dram, trajedi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
roman, psikolojik, polisiye roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
roman, polisiye, psikolojik roman
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Röportaj, bir gerçeği araştırma, inceleme, soruşturma yoluyla yansıtır.

         I

Anı, yazarın yaşadığı ve tanık olduğu olaylardan beslenir. Günlük,

  II                                                                                            III

sıradan bir insanın ya da ünlü birinin günü günü­ne tuttuğu notlardan oluşur. Biyografi, ünlü bir kişinin yaşam öyküsünü kendi kalemiyle

                                                                                                                       IV

anlat­masıdır. Gezi ise bir yazarın yurt İçinde ve dışında yaptığı  

                       V

seyahatlerde gördüklerini okuyu­cuya aktarmasıdır.

Bu parçada numaralanmış terimlerden han­gisinin açıklaması yanlıştır?

 

A
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
B
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

Artık demir almak vakti gelmişse zamandan/

Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan/

Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol/

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol/

Bu beyitlerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Tunç kafiye                          
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Tam kafiye
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Zengin kafiye                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Mesnevi kafiye düzeni
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Mısra sonlarında tek sesin benzerliğine daya­nan kafiyeye yarım kafiye  (I) denir. Zengin kafiye, (II)  üç ya da daha fazla sesin benzerliğine bağlıdır. Cinaslı kafiye, (III)  mısra sonlarındaki yazılışları görevleri, anlamları aynı olan kelime ve eklerin tekrarına verilen addır. Redif  (IV) ise yazılışları ve okunuşları aynı olduğu halde anlamları ve gö­revleri birbirinden tamamen farklı sözcükler ta­rafından oluşturulur.
Yukarıdaki parçada bilgi yanlışlığını gider­mek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve III.          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
II. ve IV.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
III. ve IV.
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 12

            İlk ışık öptü camlardan

            Toprak gülümsedi mor mor

            Çok şükür Tanrı'm topraktan

            Yine merhamet tütüyor

Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A
Redif
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Zengin uyak
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Hece ölçüsü                          
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tam uyak                            
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Kişileştirme sanatı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.