Söylev (Nutuk) Tanımı, Özellikleri, İlk Örnekleri…

SÖYLEV (NUTUK)

 • Dinleyenleri coşturmak ve belli bir amaca yöneltmek; onlara bir duyguyu, bir düşünceyi, bir isteği, bir ülküyü aşılamak; önemli açıklamalarda bulunmak için yapılan etkili, coşkulu konuşmalara söylev (nutuk)
 • Söylev (nutuk), aslında bir sözlü kompozisyon ürünüdür. Yalnız nutuk, yazıya geçmişse ve kitabî özelliği varsa aynı zamanda ya­zılı kompozisyon ürünü olarak da kabul görür.
 • Türk edebiyatının en güçlü söylev (nutuk / hitabet) örneği Atatürk’ün “Büyük Nutku“dur.

NOT :

Dünya edebiyatında söylev türünün ilk büyük ustası Latin edebiyatı sanatçısı olan Çiçero’dur. Edebiyatımızda söylev türünün ilk örnek­leri Orhun Abideleri‘dir.

Hatibin dört temel amacı vardır:

 • Bir fikri veya bir meseleyi açık bir şekilde anlatmak
 • Dinleyiciler üzerinde iz bırakarak onları ikna etmek
 • Dinleyicileri harekete geçirmek
 • Dinleyicileri eğlendirmek

Nutuk hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

 • Nutku hazırlayan konuyu planlı bir şekilde hazırlamalıdır. Nutuk yazıya geçirmeli ve hatip yazmış olduğu bu nutka önceden hazır­lanmalıdır.
 • Metne dayalı konuşma yapmak kolay değildir. Bu yüzden hatip, konuşma sırasında her zaman metne bağlı kalmayabilir.
 • Nutkun giriş cümlesi toplumun dikkatini çekecek türden olmalıdır.
 • Düşüncelerin planı iyi yapılmalı ve kullanılacak üslup iyi seçilme­lidir.
 • Gelişme bölümünde ise konu her türlü belgelerle açılır, örneklen­dirilir ve ispatlanmaya çalışılır.
 • Dinleyicinin tansiyonunu yüksel­tecek fikirlerle sorulu cevaplı cümlelerle sonuç bölümüne geçiş sağlanır.
 • Sonuç bölümünde ise işlenen konunun önemi ve toplumdaki te­sirleri kesin ve etkili bir dil ile anlatılır.