Tanzimat Edebiyatı – 13 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 13 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 13 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri )

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I.    Namık Kemal

II.   Ahmet Mithat Efendi

III.  Şemsettin Sami

Yukarıdaki sanatçıların ortak özelliği aşağı­dakilerden hangisidir?

A
Romanlarında vatan,  millet,  hürriyet gibi konulara ağırlık vermeleri
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Tanzimat döneminde birlikte gazete çıkarmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
"Sanat için sanat" anlayışına bağlı olmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Şiirlerinde sadece aruz veznini kullanmaları
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tanzimat I. dönem sanatçıları olmaları
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 2

Şiir ve nesir alanında Batı edebiyatı yolunda eser veren ilk sanatçıdır. Bu bakımdan, o, Batı uygarlığı etkisi altında gelişen yeni Türk edebi­yatının kurucusu sayılır. Şiir alanında, ilkin Di­van edebiyatını yakından tanıdıktan sonra eski nazım biçimleri içinde birtakım yeni fikirler söy­lemeye başlamış, ayrıca La Fontaine'in etkisiy­le hem biçim, hem de konu, fikir ve ruh bakı­mından yepyeni şiirler de kaleme almıştır. (Eşek ile Tilki Hikayesi, Karakuş Yavrusu ile Karga Hikayesi, Arı ile Sivrisinek Hikayesi, Te­nasüh Hikayesi). Bundan başka, Batı şiirini daha yakından tanıtmak amacıyla, birkaç Fran­sız şairinden seçtiği bazı parçaları manzum olarak Türkçeye çevirmiştir.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şinasi    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Ahmet Mithat                      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan isim­lerin hepsi Tanzimat edebiyatının 2. dönem sanatçılarından oluşmuştur?

A
Şinasi,  Samipaşazade  Sezai,   Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Nabizade Nazım, Namık Kemal, Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami, Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Muallim Naci, Ahmet Vefik Paşa,   Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit, Recaizade Mahmut Ekrem, Samipaşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

Bizdeki ilk roman olarak bilinen Taaşsuk-ı Talat ve Fitnat onun eseridir. Romanda kölelik ve ca­riyelik konusu işlenir. Bu romanı dışında özellik­le dil alanındaki eserleriyle tanınır. Bunlar ara­sında Kamus-ı Türki, Kamusu'l Alem sayılabilir. 1850-1904 yılları arasında yaşayan yazar, Batı edebiyatından çeşitli çeviriler de yapmıştır.

Burada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Samipaşazade Sezai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Şemsettin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ahmet Cevdet Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ali Şir Nevai
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Tasvirlerinin duygusal unsurları taşıması ro­mantik yönünü, gerçek hayata uyan konular seçmesi realist yönünü ortaya koyar. Bizdeki ilk hikayelerden sayılan "Küçük Şeyler" de realiz­min etkisi görülür. "Sergüzeşt" adlı romanında esir ticaretini konu alır.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Yusuf Kamil Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Samipaşazade Sezai
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Hikaye, roman, tiyatro, tarih, anı, gezi yazısı, makale türlerinde pek çok eser vermiş olan ya­zıtımız memlekete yeni yeni girmeye başlamış bulunan Batı kültürünü yaymak amacıyla çeşit­li bilim dallarında da yazılar yazmıştır. Edebiyat alanında en çok hikaye ve roman türlerine önem vermiş, bu yolda yerli ve çeviri olmak üzere seksen kadar eser yayımlanarak, devrin­de çok geniş bir ün almıştır. Her tarzda roman yazmayı denemiş Alexandre Dumas Pere gibi macera romanları (Hasan Mellah, Hüseyin Fel­lah), Jules Verne gibi gezi ve fen romanları yaz­mış, realist (Henüz 17 Yaşında, Felatun Bey ile Rakım Efendi) ve natüralist (Müşahedat, Taaf­füf) roman denemelerine dahi kalkmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Mithat                    
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Yahya Kemal                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisinde sıralanan isim­lerin tümü, Tanzimat edebiyatının 1. dönem sanatçılarından oluşmuştur?

A
Recaizade Mahmut Ekrem, Nabizade Nazım, Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İbrahim Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım, Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mualim Naci, Cenap Şahabettin, Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak  Hamit Tarhan,  Samipaşazade Sezai, Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Ziya Paşa, (I)  eski ile yeni edebiyat arasında tam bir bocalama içindedir. Şiir ve İnşa  (II) makalesinde, Necip Asım'ın kullandığı sade Türkçeyi ve halk şiirini överken "Tahrib-i Harabat"  (III) antolojisin­de halk şiirini kötüler. Namık Kemal  (IV) bu antoloji yüzünden onu suçlayıp "Harabat"  (V) adlı eleştirisi­ni yazar.                             

Bu parçadaki bilgi yanlışlığını düzeltmek için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A
I. ve II.              
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
I. ve IV.      
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
II. ve III.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
III. ve V.            
İpucu:
TEBRİKLER!
E
IV. ve V.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

"İntibah"ta Ali Bey, "Araba Sevdası" romanında Bihruz Bey, "Felatun Bey'le Rakım Efendi"de ise Rakım Efendi tiplemesi yanlış Batılılaşma­nın örnekleri olarak işlenir.

Bu parçada baş kahramanlarıyla birlikte adı geçen romanların yazarları, aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A
Ziya Paşa, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Sami Paşazade Sezai, Halit Ziya, Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şemsettin Sami, Yusuf Kamil Paşa, Peyami Safa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Nabizade Nazım, Mehmet Rauf, Kemal Tahir
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 10

1860'ta çıkarılan Tercüman-ı Ahval gazetesi et­rafında, başta "........” olmak üzere ".......” ve ".......” tara­fından oluşturulan Tanzimat edebiyatı, birçok alanda yeniliklere imza atmıştır. Makale, tiyat­ro, roman, hikaye, eleştiri türlerini edebiyatımı­za getirmiş; dilde sadeleşmeyi amaçlamış; "toplum için sanat" anlayışıyla hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar öne çıkarılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki isimlerden hangileri getirilmelidir?

A
Şinasi, Tevfik Fikret, Ziya Paşa
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal
İpucu:
TEBRİKLER!
C
Ziya Paşa, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Samipaşazade  Sezai,   Nabizade  Nazım, Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit Tarhan, Şinasi, Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.