Tanzimat Edebiyatı – 14 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı – 14 (11.Sınıf Türk Edebiyat Online Test Çöz)

Tanzimat Edebiyatı - 14 (11. Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

  • Toplam Soru sayısı: %%TOTAL%%
  • Doğru sayısı: %%SCORE%%
  • Yaptığınız yanlış sayısı:  %%WRONG_ANSWERS%%
  • Doğru yüzdesi: %%PERCENTAGE%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat devrinin en önemli düşünce ve sanat adamı olan ".......”, ilkin Divan edebiyatı yolunda şiirler yazmış, Şinasi ile tanıştıktan, özellikle Avrupa'ya gittikten sonra, memlekette Batı uy­garlığı çevresindeki yeni edebiyatın gelişmesi ve yayılması uğrunda çetin bir mücadeleye gir­miştir. Makaleleri, mektupları, Bahar-i Daniş ve Celaleddin Harzemşah gibi bazı eserlerinin başlarına yazdığı önsözleri ve Harabat aleyhin­deki Tahrib-i Harabat gibi eleştirme kitaplarıyla eski edebiyata şiddetle hücum etmiş, onun yı­kılması gereken yanlarını göstermiş ve yeni edebiyat üzerindeki görüşlerini açıklamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Namık Kemal                        
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Fuat Köprülü                        
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Mehmet Rauf
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Ahmet Haşim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 2

Sanatçımız daha çok nesir alanında yaptığı ye­niliklerle Türk edebiyatında önemli bir yer tutar. Eski nesir secilerle süslenir, bu yüzden de, ya­zı, asıl fikirle hiçbir ilgisi bulunmayan sözlerle doldurulurdu. Ama o, bir gazeteci olarak, "umum halkın kolaylıkla anlayabileceği" yolda yazma amacını güttüğünden, düşüncelerini ya­lın ve açık bir anlatımla söyleme yolunu tutmuş, söz hünerleri göstermekten kaçınmıştır. Bunu sağlamak için de secileri bırakmış asıl düşünce ile ilgisi bulunmayan doldurma sözlere yer ver­memiş, düşüncelerini kısa cümlelerle anlatma­ya çalışmıştır. Tercüman-ı Ahval ve Tasvir-i Ef­kar'daki yazılarında böyle bir yol tutan sanatçı, Şair Evlenmesi adlı piyesinde daha da ileri gi­derek konuşma dilini yazı dili haline getirmiştir.

Yukarıda söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret                    
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şinasi
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Şemsettin Sami
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Nabizade Nazım
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 3

Ebubekir Hazım Tepeyran'ın "........” romanı, Nabi­zade Nazım'ın 1890 yılında yazdığı ".......” adlı eserinden sonra edebiyatımızda köye yönelen ikinci eserdir. 1887-1896 yıllarını anlatan ro­man 1910'da yazılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Letaif-i Rivayet - Zehra
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Taaşşuk-u Talat ve Fitnat - Kara Bela
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Sergüzeşt - Cezmi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Kıssadan Hisse - Küçük Şeyler
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Küçük Paşa - Karabibik
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 4

I.    Cenap Şahabettin

II.    Muallim Naci

III.   Nabizade Nazım

IV.  Sami Paşazade Sezai

V.   Recaizade Mahmut Ekrem

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat topluluğu yönüy­le diğerlerinden farklıdır?

A
I
İpucu:
TEBRİKLER!
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
İlk resmi gazete 1831 'de çıkarılmaya başlanan Hürriyet'tir.
İpucu:
TEBRİKLER!
B
1840'ta bir İngiliz olan William Churchill tarafından çıkarılan Ceride-i Havadis yarı resmi bir gazetedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
1860'ta Şinasi'yle Agah Efendi'nin çıkardığı Tercüman-ı Ahval ilk özel gazetedir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
1862'de Şinasi, Tasvir-i Efkar isminde bir gazete çıkarmıştır.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Tasvir-i Efkar gazetesi daha sonraları Namık Kemal tarafından yönetilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 6

Londra ve Paris gibi Batı, Iran ve Bombay gibi Doğu ülkelerinde elçilik yaparken Batı ve Doğu edebiyatlarını çok iyi özümsemiş. Şiir (Makber, Belde vb.), tiyatro (Finten, Tarık, İçli Kız vb.) tü­ründe eserler vermiş, ilk pastoral şiirimiz sayı­lan "Sahra" onun kaleminden çıkmıştır. Tiyatro­larını oynanmak için değil, okunmak için yaz­mıştır. Edebiyatımızda metafizik konuları en çok işleyenlerdendir. Divan edebiyatı nazım bi­çimlerini bırakıp dize ve uyak düzeninde özgür davranmış, Tanzimat'ın 2. dönem sanatçısıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Yahya Kemal Beyatlı
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Muallim Naci
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Tevfik Fikret
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Abdülhak Hamit Tarhan
İpucu:
TEBRİKLER!
Soru 7

Edebiyatımızda onun kadar çok ve değişik tür­de eser veren bir başka yazar bulmak zordur. Otuz altısı roman olmak üzere iki yüze yakın eser yazmıştır. Bunlar arasında Felatun Bey'le Rakım Efendi, Yeniçeriler vb. sayılabilir. 1844-1912 yılları arasında yaşayan yazar, sade diliy­le halkımıza okuma zevki aşılamıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A
Recaizade Mahmut Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Halit Ziya Uşaklıgil
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Ahmet Mithat Efendi
İpucu:
TEBRİKLER!
E
Ahmet Rasim
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiya­tının I. Dönem özelliklerinden biri değildir?

A
Sanat toplum içindir, görüşü benimsenmiştir ve bu doğrultuda eserler verilmiştir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Dilde sadeleşmeyi, ölçüde heceyi savundular; ama uygulamadılar.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Şiirde içerik değil, estetik güzellik ön plana çıkmıştır.
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Edebiyatı, fikirlerini aktarmak için bir araç olarak görürler.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Eski nazım şekilleriyle yeni kavram ve duyguları işlemişlerdir.
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 9

Aşağıdakilerden  hangisi,  parantez  içinde belirtilen sanatçının bir özelliği değildir?

A
Edebiyatımızda onun kadar yazan bir başka yazar yoktur, adeta bir yazı makinesidir. (Ahmet Mithat Efendi)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
Oğlu Nijad'ın ölümü yüzünden içli hüzünlü şiirler yazmıştır, ayrıca realizmin tesiriyle yazdığı "Araba Sevdası" en bilinen romanıdır. (Recaizade Mahmut Ekrem)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Divan şiirleri antolojisi olan "Harabat'ın yazarıdır, "Zafername" adlı eseri hiciv türündedir. (Namık Kemal)
İpucu:
TEBRİKLER!
D
Noktalama işaretlerini ilk kez kullanmış, Türk edebiyatındaki yeniliklerin öncüsü olmuştur. (Şinasi)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Dil alanındaki eserleriyle tanınır, "Kamus-i Türki" adlı eseri dilimizin en önemli sözlüğüdür. (Şemsettin Sami)
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 10

I.    Şairler yine gazel, kaside, terkib-i bent ya­zarak biçimce eskiye bağlı kalmışlardır.

II.    İlk tiyatro eserimiz, Şinasi'nin "Şair Evlen­mesi" adlı iki perdelik komedi türündeki eseridir.

III.   Kölelik, cariyelik, vatan, millet kavramları bu dönemin en sık işlenen konularıdır.

IV.  Ceride-i Havadis, 1871 yılında, çıkarılan ilk gazete olma unvanını taşır.

V.   "Sanat, toplum içindir." anlayışı savunul­muş, Divan edebiyatına karşı çıkılmıştır.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Tanzimat dönemi ile ilgili bir bilgi yan­lışlığı vardır?

A
I
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
B
II
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
III
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
IV
İpucu:
TEBRİKLER!
E
V
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Soru 11

Devrinin en büyük dil bilgini olan "........”, dilin sade­leşmesi, sözlük ve gramerlerinin yapılması ko­nularında o zamana kadar birçok yazar tarafın­dan ileri sürülen düşünceleri daha bilimsel bir gözle ve daha derli toplu olarak anlatmış; ayrı­ca, o zamana kadar yokluğundan yakınılan Türk dili sözlüğünü hazırlamış ve sade dille ya­zı yazma denemelerine girmiştir, Kamus-i Türki adlı büyük sözlüğünün önsözünde (1901), yazı ve edebiyat dili olması istenen bir dilin, sözcük­lerini bir araya toplayan bir sözlüğünün ve dilin kurallarını tespit eden bir gramerinin yapılması gerektiğini belirtmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A
Şemseddin Sami
İpucu:
TEBRİKLER!
B
Şinasi
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
C
Recaizade M. Ekrem
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
D
Namık Kemal
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
E
Hüseyin Rahmi Gürpınar
İpucu:
ÜZGÜNÜM!Bir daha deneyin.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.