Türk Edebiyatında Oluşan Sanat Akımları

Türk Edebiyatında Oluşan Sanat Akımları

Sebk-i Hindi

 • Hindistan’da ortaya çıkan bu akım, İran üzerin­den Divan şairlerini etkilemiştir.
 • Türk edebiyatında özellikle Divan şairleri üzerin­de 17. yüzyıldan itibaren etkili olmuştur.
 • Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü ağır bir dil kullanılmıştır.
 • Hayallerle, imgeli söyleyişlerle yüklü, kapalı bir anlatım benimsenmiştir.
 • Söz sanatlarıyla ve sembollerle örülü bir dil kul­lanılmıştır.

Yerlileşme (Mahallileşme) Akımı

 • Divan edebiyatında etkili olan bu akım, 15. yüz­yılda Necati ile başlamış, en önemli temsilcisi 18. yüzyılda Nedim olmuştur.
 • Mahalli konuları, günlük yaşayışı şiire taşıma amaçlanmış, halk zevkine yaklaşılmıştır.

Hikemî (Hakimane) Şiir

 • Divan şiirinde ortaya çıkan bu akım, 17. yüzyıl­dan itibaren etkili olmuştur.
 • En önemli temsilcisi Nabi olduğu için “Nabi Eko­lü” olarak da bilinmektedir.
 • Düşünceye ağırlık verilmiş, okura yol gösterme amaçlanmıştır.

Tasavvuf Akımı

 • Tasavvuf, 13. yüzyıldan itibaren Divan ve Halk ede­biyatında etkili olmuş bir düşünce sistemidir.
 • Tasavvuf düşüncesinin ortaya koyduğu kavram, mazmun ve terimler, şairler tarafından yüzyıllar bo­yunca kullanılmıştır.