Başlangıcından Cumhuriyet’e Kadar Türk Hikâyesinin Özellikleri

Başlangıcından Cumhuriyet’e Kadar Türk Hikâyesi

  • Türk edebiyatında olay anlatımına dayalı metinle­rin çok eskiye dayanan köklü bir geçmişi vardır.
  • Destanlarla başlayan hikâye geleneği, halk hikâ­yeleri, Dede Korkut Hikâyeleri, mesnevilerle sür­müş, 19. yy.dan itibaren Batılı hikâyenin ilk örnek­leri görülmüştür.
  • Edebiyatımızda bu türün ilk örneklerini “Letaif-i Rivâyat” adıyla Ahmet Mithat Efendi vermiştir. Aynı yazarın “Kıssadan Hisse” adlı eseri de ilk hikâye örneklerindendir.
  • Batılı anlamda ilk hikâye örneklerini ise “Küçük Şeyler” adlı eseriyle Tanzimat’ın ikinci kuşak sa­natçısı Samipaşazâde Sezai ortaya koymuştur.
  • Servetifünun Dönemi‘nden itibaren Halit Ziya ve Mehmet Rauf Batılı anlamda nitelikli hikâyeler yaz­mışlardır.
  • Hikâyede asıl gelişme Meşrutiyet’ten sonra or­taya çıkmıştır.
  • Bu dönemde Ömer Seyfettin, edebiyatımızda “Maupassant tarzı olay hikâyeciliği“nin önemli bir tem­silcisi olmuştur.
  • Gerçekçi ve ilgi çekici olan bu hikâyeler, teknik açı­dan da başarılıdır.