11.Sınıf Edebiyat-2.Ünite 1923-1940 Arası Hikaye/1940-1960 Arası Hikaye(Test Çöz Online)-2

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyat dersinin 2.Ünite 1923-1940 Arası Hikaye  /  1940-1960 Arası Hikaye  konularından online test olarak sizlere 13 tane soru hazırladık. Başarılar Dilerim.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite 1923-1940 Arası Hikaye / 1940-1960 Arası Hikaye-2

Tebrikler - 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı-2.Ünite 1923-1940 Arası Hikaye / 1940-1960 Arası Hikaye-2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

(I) 1923'ten itibaren dili sadeleştirme düşüncesin­den dolayı konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark ortadan kalkmaya başlamıştır. (II) Eğitim ve öğre­timin yaygınlaşmasıyla okuryazar oranı artmıştır. (III) Millî Edebiyat Dönemi'nde başlayan Anado­lu’ya yöneliş hız kazanmıştır. (IV) Bu dönemin ilk hikâyecileri, ölgün tabiat manzaraları, insan yaşa­mının çıkmazları, bilinçaltı gibi konuları işlemişler­dir. (V) Bu dönem hikâyelerinde realizm akımının etkisi hissedilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
III
C
IV
D
V
E
II
Soru 2

I. Serim, düğüm, çözüm planına uyulmaz; anlatılanlar belli bir sonuca bağlanmaz.
II. Merak ve heyecandan çok duygu ve hayallere yer verilir.
III. Anlatılanlar mutlaka yaşananlara dayanmalı, kurgusal konulara yer verilmemelidir.
IV. İlk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmiştir.
V. Bu türün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin'dir.
Durum hikâyesiyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?

A
IV. ve V.
B
III. ve IV.
C
I. ve II.
D
II. ve V.
E
II. ve III.
Soru 3

I. Toplumcu gerçekçi anlayışa bağlı olma
II. Dinî ve millî konuları ele alma
III. Olay hikâyesi kaleme alma
IV. Modernizmi esas alma
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi yukarıda verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez?

A
Reşat Nuri Güntekin
B
Sadri Ertem
C
Şevket Bulut
D
Memduh Şevket Esendal
E
Vüs'at Orhan Bener
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye ya­zan sanatçılardan biri değildir?

A
Orhan Kemal
B
Tarık Buğra
C
Sabahattin Ali
D
Kemal Tahir
E
Fakir Baykurt
Soru 5

I. Hikâyelerinde “konu” ve “olay”dan çok “zaman”dan ve “insan yaşamandan kesitler öne çıkar.
II. İstanbul, deniz, balık, yoksulluk, avare insanlar, doğa yaşama bağlılığın göstergesi olarak öykülerinde sıkça yer bulur.
III. Kimi hikâyelerini Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Tüneldeki Çocuk, Şahmerdan adlı yapıtlarında toplamıştır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Demirtaş Ceyhun
B
Selim İleri
C
Ziya Osman Saba
D
Sait Faik Abasıyanık
E
Memduh Şevket Esendal
Soru 6

Sizler servetlerinizi helâl yollardan kazandığınıza inanıyor musunuz? Önemli olan, kendi vicdanınız­la baş başa kaldığınız zaman, temize çıkabilme­nizde. Helalle haramın çizgisi kılıçtan keskin, kıl­dan incedir. Tıpkı Sırat Köprüsü gibi... Biz, sîzle­rin servetine helal desek bile işin doğrusunu Cenâb-ı Hak bilir. İslâm’ın bu konudaki ölçüsü ne­dir? Haram servet, üç göbek öteye intikal etmez. Yani azami ömrü kırk yıldır. Ne demiş Koca Yu­nus: “Mal sahibi mülk sahibi / Hani bunun ilk sa­hibi”. Evet, servetin gerçek sahibi bizi yaratan Yü­ce Allah'tır.

Bir hikâyeden alınan bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır.
B
Anlatma zamanı geniş zamandır.
C
Sade bir dille yazılmıştır.
D
1940-1960 yılları arasında dinî ve millî duyar­lığı yansıtan hikâyelere örnektir.
E
Belli konulara dikkat çekme ve okuru yönlen­dirme amaçlanmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireyin iç dünyasını esas alan yazarlardan biri değildir?

A
Oktay Akbal
B
Tarık Buğra
C
Ahmet Hamdi Tanpınar
D
Sabahattin Ali
E
Ziya Osman Saba
Soru 8

Aşağıdaki yazarlardan hangisi karşısında ve­rilenlerle uyuşmamaktadır?

A
Refik Halit Karay --Anadolu'yu gerçekçi bir bi­çimde anlatma
B
Aziz Nesin --Mizaha ve ironiye başvurma
C
Vüs'at Orhan Bener-- Modernizmi esas alma
D
Mustafa Kutlu --Toplumcu gerçekçi bir anlayış benimseme
E
Oktay Akbal --Psikolojik tahlillere yer ver­me
Soru 9

İki kitapta toplamıştır. Öykülerinde de romanlarında olduğu gibi kişiler ön planda tutulmuştur. Yazar öykülerinin kahra­manında kendi iç dünyasını yansıtmıştır. İnsanların madde dünyası ile ilişkilerinden ve bundan doğacak çatışmalardan kaçınan yazar romanlarında olduğu gibi öykülerinde de kişinin ruhsal çöküntüsünü, yaşamın gerçeklerinden çok, kendi iç benliğine sığınışını sergilemiştir.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cevdet Kudret
B
Orhan Kemal
C
Tarık Buğra
D
Peyami Safa
E
Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 10

Yazar ilk öykülerinde Çukurova'ya inen tarım ve fabrika işçilerine, bunların kentlerin kenar mahallelerindeki yaşa­yışlarına eğilmiştir. Öykülerinde Ekmek Kavgası içindeki küçük memurlar, çöpçüler, dilenciler, kâhyalık yapan ya da fabrikalarda güç koşullarda çalışan erkek çocuklar, sokağa düşen kadınlar, kendilerini satan küçük kızlar, köyden ek­mek parası için kente gelen köylüler, tutukevlerinde, ceza­evlerinde başkalarına hizmet edenler daha çok yoksulluğa düşmemek için çalışırlar. Bu insanların yaşamlarını sürdür­dükleri ortam olarak da gecekondu bölgeleri, İstanbul'un yoksul semtleri, fabrikalar, tutukevleri, cezaevleri öyküle­rindeki olayların geçtiği çevrelerdir, ilk öykü kitabı Ekmek Kavgası ile ilk romanı Baba Evi aynı yıl yayımlanır.

Bu parçada tanıtılan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kemal Bilbaşar
B
Samim Kocagöz
C
Sadri Ertem
D
Ahmet Hamdi Tanpınar
E
Orhan Kemal
Soru 11

I. Yazar okuyucuyu kendi görüşleri doğrultusunda yönlendirmek istemiştir.
II. Realizm ve natüralizm akımlarının etkisinde kalınmıştır.
III. Hikâyelerde sanatsal bir anlatım kullanılmış ve biçim kusursuzluğu önemsenmiştir.
IV Yapıtlarda yöresel söyleyişlere yer verilmemiş, daha çok İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
V. Hikâyelerde Anadolu coğrafyası ve insanı, toplumdaki düzensizlikler, çatışmalar, köy gibi küçük yerleşim yerlerinin sorunları ele alınmıştır.
Toplumcu gerçekçi hikâyeyle ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri söylenemez?

A
III. ve IV.
B
I. ve II.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
IV. ve V.
Soru 12

I.Dede Korkut Hikayeleri
II.Mesneviler
III.Seyahatnameler
IV.Sefaretnameler
V.Halk hikâyeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri Türk edebiya¬tında hikâye türünün yerini tutan geleneksel türler arasında değildir?

A
II. ve V.
B
III. ve IV.
C
IV. ve V.
D
II. ve III.
E
I. ve II.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.