9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı- Sıfatlar Konu Kavrama Testi

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi kazanımlarından olan  Sıfatlar-Sıfat Çeşitleri- Sıfatların Yapısı ile ilgili sizler için 15 tane soru hazırladık. Başarılar Dileriz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmıştır?

A)Bu bitkinin kolesterol düşürücü etkisinin ol­duğunu biliyor muydun?

B)Kimin suçlu, kimin suçsuz olduğunu nasıl an­lıyordunuz?

C)Bu sınavı kazanmam için günde en az kaç soru çözmeliyim?

D)Yeni bir cep telefonu almak da nereden aklı­na geldi?

E) Ne tarafa baksam seni görüyorum, diyen sen değil miydin?

2.Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir ad tamla­ması sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık

B)Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi

C)Bana düşmez can vermek, yumuşak bir ku­cakta

D)Aman, sabah olmasın bu karanlık sokakta

E)Ölse, kaldırımların kara sevdalı eşi

3.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır?

A)Ay göründü göğün derinliklerinden, Sarıgöl mavi dumana kesti.

B)Soğuk kış gecelerinde hepimiz bir odaya top­lanır, sobanın başına üşüşürdük.

C)Utangaç birine benziyor, bu şekilde davran­maya devam ederse işi gerçekten zor.

D)Zirvelerinden dört mevsim kar kalkmayan bu dağlar, sert rüzgârlara set çekiyor.

E)Baltık mimari tarzında yapılan binaların so­kağa bakan cephelerinde ince bir taş işçiliği göze çarpıyor.

4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlayanı da tamlananı da sıfatlar tarafından nitelenmiş belirtili bir ad tamlaması vardır?
A. Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine
Civarından çığlıkla yorgun martılar kaçtı
B. Beyaz yelkenlerinde ölgün bir kızıllığın
Titrek, son akisleri dalgalandı belirsiz
C. Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın
Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz
D. Ufkun dört duvarına kanadını vurarak
Rüzgâr sürüklenirken derinlerden derine
E. Gümüş yelkenlerini yüksekten savurarak
Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine

(I) Kar uyuşuk, isteksiz, zevksiz yağıyordu bu akşam. (II) Hava, gökyüzü ile yeryüzünün arası­nı dolduran bu boşlukta katılaşmış; zaman katı­lığına ermişti. (III) Kar bu katılıkta, ancak boğul­mamak için uykuda ve düşsü sallanıyordu. (IV) Gökle toprak arasında bir bocalayıştı bu. (V) Şe­hir bütün bu donmuşluk arasında ışıklarını yak­mış, bilmediği bir geceye hazırlanıyordu.
5.“Bu” sözcüğü yukarıdaki numaralanmış cüm­lelerin hangisinde sıfat görevinde değildir?
A) I.      B) II.     C) III.     D) IV.     E) V.

(I) Sarhoş denizlerin bembeyaz köpükleri çarpı­yor kentin rıhtımlarına. (II) Kırmızı kiremitli çatı­lar sıcak sıcak gülümsüyor. (III) Balkonlara tır­manmış sarmaşık gülleri, Babil’in Asma Bahçe- leri’ni çağrıştırıyor. (IV) Ürkek, çelimsiz bir liseli kız, sokağı yavaş adımlarla geride bırakıyor. (V) Her şey acımasız bir maviye karışıyor.
6.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin­de pekiştirilmiş niteleme sıfatı kullanılmıştır?
A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.    E) V.

7.Aşağıdaki dizelerin hangisinde isim ya da sı­fat tamlaması yoktur?

A)Boğaz gümüş bir mangal, kaynatır serinliği

B)Çamlıca’da yerdedir göklerin derinliği

C)Her akşam, camlarında yangın çıkan Üskü­dar

D)Perili ahşap konak, koca bir şehir kadar

E)Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar

8.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, tü­rü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A)Ömrümde ilk kez böyle güzel bir Yörük çadıgörüyordum.

B)Çadırın arka tarafında yan yana asılmış na­kışlıkilimler vardı.

C)Nakışlarda baş döndürücü bir hızla renkler uçuşuyordu.

D) Işıklar, renkler, nakışlar birbirine karışmıştı adeta.

E)Kilimlerden birinin üstünde bir muhabbetku­şu nakışı vardı.

 

Bir sıfat tamlamasındaki isimle sıfatın yerleri değiştirilir ve isme iyelik eki getirilirse oluşturulan bu yeni sıfata “isnat grubu hâlindeki sıfat” denir.
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu şekilde oluşturulmuş bir sıfat vardır?

A)Şu üç günlük dünyanın yalan dolan işleri için birbirinizi üzmeyin.

B)Sen cana yakın birine benziyorsun, seninle iyi anlaşacağız galiba.

C)Şu uzun boylu basketbolcu karşı takımda ol­masaydı galip gelen taraf biz olurduk.

D)Gönlü zengin bir adam olmanın mutluluğunu yaşıyorum.

E)İçinden “Bu zamanda kim beş parasız birine kızını verir ki?” diyerek üzülüyordu.

 

10. Burası, (I) Akdamar. Akdamar, Van Gölü’nün orta sında, sarp kayalıklarıyla, badem (II) ağaçlarıyla güzelim (III) bir ada… Adada eski zamanlardan kalma bir (IV) kilise… Kilisenin duvarlarında insan (V) ve hayvan figürleri…
Yukarıdaki numaralanmış kelimelerden han­gisi isim de sıfat da değildir?
A) I. B) II. C) III.     D) IV.    E) V.

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde tamlananı sı­fat tarafından nitelenmiş bir zincirleme ad tamlaması vardır?

A)Yaz sıcağı, toprağa çekiyordu tenimin çatla­maya hazır gevrekliğini

B)Sonra otobüs oluyordum, kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü

C)Ne yana baksam dağ ve deniz sanıyordum Muş Ovası’nın yalancı maviliğini

D)Soğuk ve şehirlerarası otobüslerde vazgeç­tim çocuk olmaktan

E)Ve beslenme çantamda otlu peynir kokuşuy­du babam

12. “Böyle” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)Böyle konuşma; seni sevdiğimi, sana değer verdiğimi biliyorsun.

B)Böyle bir araba kaç para, senin dünyadan haberin yok herhalde.

C)Ona böyle davranmayalım, o bunları hak et­medi.

D)Böylesi de şimdiye kadar görülmedi, pes doğrusu!

E)Kaç yıldır bu işi yapıyorum ama böyle yorul­duğumu hiç hatırlamıyorum.

CEVAPLAR

1. C 

7. E

2. A

8. B 

3. B 

9. D

4. B 

1O. A

5. D 

11. C

6. A

12. B