Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 13

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 13

1.   Fransız edebiyatını (I)  örnek alan Tanzimat sanatçılarından  (II) bir kısmı klasisizm akımının  (III) etkisin­de kaldı. Bu akımın hayal ve duygulara önem veren anlayışı  (IV) Tanzimat sanatçılarına cazip gel­di. Ahmet Vefik Paşa ve Şinasi  (V) Tanzimat sanatçıları içerisinde klasisizm akımından etkilendi.

Yukarıda numaralanmış yerlerden hangisin­de bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.         C) III.        D) IV.       E)V.

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.             I.   Freud’un etkisinde kalan bu akıma göre in-

sanın rüyada ortaya çıkan yönü onun ger­çek yönüdür.

II. Sanatçı için önemli olan, dış dünyada gör­düğü eşyaların gerçek yönü değil, kendin­de uyandırdığı izlenimdir.

III. Sanatçı, geçmişe ve durgun davranışa düşmandır, hayattaki her şey hareketlidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A)        Sürrealizm, empresyonizm, fütürizm

B)        Dadaizm, empresyonizm, fütürizm

C)        Sürrealizm, sembolizm, dadaizm

D)       Kübizm, sembolizm, fütürizm

E)        Sürrealizm, parnasizm, kübizm

 

3.             I.Romana determinizm anlayışını getiren bu akımın sanatçıları toplumu bir laboratuvar insanı da deney malzemesi kabul eder.

II.    20. yüzyılın ilk çeyreğinde T. Tzara’nın ön­cülüğünü yaptığı akım, her şeye kuşkuyla bakmayı ilke edindi.

III.   Makineyi ve hızı sanata sokan, hayattaki her şeyi hızla açıklayan bu akım 20. yüzyıl­da ortaya çıktı.

IV.   Daha çok empresyonizme tepki olarak do­ğan ve kendini resim alanında gösteren bir akım olarak tanındı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerde aşağı­daki edebiyat akımlarının hangisinden söz edilmemiştir?

A) Sürrealizm                         B) Fütürizm

C) Kübizm                               D) Natüralizm

E) Dadaizm

 

4.   Banville bir konuşmasında şöyle der: “Şair ya­bancı ülkelerin sanata uygun egzotik güzellikleri­ni mükemmel bir biçim ve üslupla sunan kişidir.”.

Aşağıdaki şairlerimizden hangisi “Banville” ile aynı anlayıştadır?

A) Namık Kemal                   B) Ziya Gökalp

C) Ahmet Muhip                   D) Orhan Veli

E) Yahya Kemal

 

5. Şiirlerinde biçim güzelliğine, mükemmelliğine önem verdi. Kelimelerin sıralanışı, bu sıralanış­tan doğan ahengi önemsedi. Ölçü ve kafiyeye özen gösterip ahenge yardımcı olduğu için ka­fiyeyi üstün gördü. Toplumun problemlerine yer vermeyip tasvir ve görünüşü eserlerinde ön pla­na çıkardı. Ayrıca yabancı ülkelerin sanata el­verişli egzotik güzelliklerine ilgi gösterdi. Bu parçada sözü edilen şairin eserleri aşa­ğıdaki edebiyat akımlarından hangisine gi­rebilir?

A) Realizm                                      B) Romantizm

C) Parnasizm                                  D) Dadaizm

E) Empresyonizm 

 

6.             I. Sanatçı, eserlerinde ideal insanın yanında onun acayip, gülünç, kaba, çirkin yönlerine de eserlerinde yer vermelidir.

II. Kötü çevre, kötü kişiler yetiştirir; toplum bir laboratuvar, insan deney malzemesidir.

III.Her şey insanın varlığıyla başlar, bu varlık sonsuz özgürlükler ortamında gelişmelidir.

Yukarıdaki edebiyat ilkeleri sırasıyla hangi akıma aittir?

A)        Realizm, natüralizm, egzistansiyalizm

B)        Romantizm, natüralizm, egzistansiyalizm

C)        Parnasizm, realizm, romantizm

D)       Klasisizm, realizm, romantizm

E)        Natüralizm, romantizm, egzistansiyalizm

 

7. -— romantizm akımının en önemli temsilcisidir. “Genç Werther’in Acıları, Faust” önemli yapıtla­rıdır. Yine Alman edebiyatının ünlü bir ismi olan — tiyatrolarıyla ün kazanmıştır. “Wilhem Tell” en ünlü yapıtıdır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A)        Bertold Brecht, Schiller

B)        Schiller, Bertold Brecht

C)        Çehov, Schiller

D)       Goethe, Schiller

E)        Goethe, Steinbeck

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçı-ulus eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)        Rimbaud – İngiliz

B)        Antony Çehov – Rus

C)        Jean Paul Sartre – Fransa

D)       Goethe – Alman

E)        Dante – İtalya

 

9.  19. yüzyıl İngiliz edebiyatının ünlü romancısı­dır. Roman türündeki başarısını özellikle sosyal romanda ortaya koymuştur. Ayrıca yapıtlarında toplumsal rahatsızlıklara, sorunlara da yer ver­miştir. David Copperfield, İki Şehrin Hikâyesi, Oliver Twist romanlarından bazılarıdır.

Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Shakespeare                        B) Lord Byron

C) Charles Dickens                   D) Victor Hugo

E) Daniel de Foe

 

10.  Stendhal, Tolstoy ve Çehov’un ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Realizm akımının temsilcisi olmaları

B)        Rus edebiyatının temsilcisi olmaları

C)        Kendi alanlarında ilk eserleri yazmış olma­ları

D)       Tanzimat edebiyatının örnek aldığı sanatçı­lar olmaları

E)        Sadece roman türünde eser vermiş olmaları

 

11.   Aşağıdaki Eserin adı/ Türü / Yazarı sınıflandırmalardan hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A)        Madame Bovary/ Roman / G. Flaubert

B)        Çanlar Kimin İçin Çalıyor/ Roman    / J. London

C)        Müfettiş / Oyun Komedi / Gogol

D)       Vanya Dayı / Oyun      /  A. Çehov

E)        Budala /  Roman / Dostoyevski 

 

12.   Biz, Üç Silahşörler’deki “Birimiz hepimiz, hepi­miz birimiz için” mantığıyla Robinson Crouse’nun ıssız adadaki yalnızlığıyla ve Kırmızı ve Siyah’taki aşkla, David Copperfield’in hayat hi­kayesiyle yetiştik.

Bu parçada eseri anılmayan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)        Dostoyevski

B)        Daniel de Foe

C)        Charles Dickens

D)       Alexandre Dumas Pere

E)        Stendhal

 

13.  Aşağıdakilerden hangisi 1902-1968 yılları arasında yaşayan Nobel Edebiyat Ödülü sa­hibi Amerikalı natüralist yazar John Stein­beck’in eserlerinden biridir?

A)        Doktor Jivago

B)        Gazap Üzümleri

C)        Silahlara Veda

D)       Ve Durgun Akardı Don

E)        Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

D A A E C B D A C A B A B

 

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM