Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 14

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 14

1.  Aşağıdakilerden hangisi, eski Yunan edebi­yatı tiyatro yazarlarından biri değildir?

A) Corneille                            B) Aiskhlos

C) Euripides                            D) Aristophanes

E) Sophokles

2. Goncourt Kardeşler  (I) diye anılan Edmond ve Jules  (II)  Goncourt, klasisizm   III() akımı içinde yer alır. Bu iki kardeş Fransız olup, bilime ve gözleme dayalı eserlerini çok titiz biçimde yazarlar. Artistik üslubun  (IV) kurucuları arasında yer alırlar. İlk olarak “Gün­lük (Journal)   (V) adlı eserlerini yazarlar.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) I.          B)ll.        C) III.        D) IV.       E) V.

 

3.Klasik romanlar, dünya edebiyatının ünlü ka­rakterlerinin buluştuğu bir arenadır. Kimi Sanço Panço gibi efendisinin emrinde ve kaderine razıdır. Kimi Raskolnikov’un çektiği vicdan aza­bıyla baş başadır. Kimi Mephisto gibi insanı yanlışa, günaha sürükleyecek çeşitli entrikalar çevirme peşindedir.

Bu parçada adı geçen karakterlerin yer al­dığı eserler, aşağıdakilerin hangisinde doğ­ru sıralanmıştır?

A)   Donkişot, Suç ve Ceza, Faust

B)   Kamelyalı  Kadın,   Karamazov  Kardeşler, Wilhelm Tell

C)   Çingeneler, Savaş ve Barış, Vanya Dayı

D)   Goriot Baba, Babalar ve Oğullar, Faust

E)   Kamelyalı Kadın, Kırmızı ve Siyah, Hamlet

 

4. Aşağıdakilerden hangisi, Amerikan edebiya­tı sanatçılarından biri değildir?

A)   John Steinbeck

B)   Ernest Hemingway

C)   Jack London

D)   Edgar Allan Poe

E)   Andre Gide

 

5. Rus ve dünya edebiyatının en ünlü romancıla­rındandır. 1821-1881 yılları arasında yaşamış, eserlerinde insan ruhunun derinliklerine inerek insanın iç çatışmalarını ustalıkla yansıtmıştır. Romanlarından bazıları şunlardır: Budala, Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler — Bu parçada sözü edilen Rus yazar, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Puşkin

B) Gogol

C) Dostoyevski

D) Turgenyev

E) Tolstoy

 

6.  Fransa’da 1857’de yayımlanan Madam Bovary romanı, realizmin romantizm üzerinde kesin za­fere ulaşmasını sağlar. Bizdeki Mai ve Siyah’ın kahramanı Ahmet Cemil, bu romandaki Emma Bovary’nin bir benzeri kabul edilir. Bu parçada sözü edilen romanın yazarları aşa­ğıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır?

A)   Dostoyevski – Ahmet Mithat Efendi

B)   Alphonse Daudet – Peyami Safa

C)   Goncourt Kardeşler – Recaizade Mahmut Ekrem

D)   G. Flaubert – Halit Ziya Uşaklıgil

E)   Honore de Balzac – Hüseyin Rahmi Gürpınar

 

 

7.  14. yüzyılda yaşayan İtalyan hümanist hikaye­ci. Hikâye türünün kurucusu sayılır. “Decame­ron” adlı ünlü hikâyeleri, bu türün ilk örnekleri kabul edilir.

Yukarıda sözü edilen hikayeci aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Çehov

B) Boccacio

C) Maupassant

D) Dante

E) Puşkin

 

8. Fransız edebiyatında   (I) iki Alexandre Dumas vardır. Bunlar baba ve oğuldur. Baba, Alexandre Dumas Pere’dir  (II)  ve Üç Silahşörler, Kamelyalı Kadın (III)   ünlü romanlarıdır. Oğul, Alexandre Dumas Fils’tir   (IV) ve Monte Cristo Kontu”   (V) romanı ile tanınır.

Bu parçada numaralanmış yerlerde yapılan bilgi ve sıralama yanlışlığı aşağıdaki deği­şikliklerden hangisiyle düzeltilebilir?

A)   I. parçadan çıkartılmalı

B)   II. ile V. yer değiştirmeli

C)   III. parçadan çıkartılmalı

D)   IV. parçadan çıkartılmalı

E)   III. ile V. yer değiştirmeli

 

9.  Sembolizm, -— e tepki olarak doğan bir şiir akı­mıdır. Anlam, kapalı ve yoruma açıktır. Sanatçı dış evreni olduğu gibi değil, duyduğu gibi anla­tır. Dış gerçeklik buzlu bir camın arkasından seyredilir gibidir. Bizdeki temsilcisi, Fecr-i Ati’nin de öncüsü olan —, şiirin müziğe yakın­lığını şöyle anlatır: “Şiir söz ile müzik arasında, ancak sözden çok müziğe yakındır.” Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Natüralizm, Ahmet Haşim

B)   Parnasizm, Ahmet Haşim

C)   Klasisizm, Cenap Şahabettin

D)   Romantizm, Namık Kemal

E)   Sürrealizm, Ahmet Hamdi Tanpınar

 

10.  Her şeyden önce gözleme önem verir. Anlatı­lanlar yol boyunca gezdirilen bir aynadan yan­sırcasına nesneldir. Görüneni yazma yöntemi, bu akımdan sonra gelişen natüralizm için de geçerlidir. Sanatçı, eserlerinde kişiliğini gizler. Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki edebi akımların hangisiyle ilgilidir?

A) Romantizm                       B) Klasisizm

C) Sembolizm                        D) Realizm

E) Sürrealizm

 

11.    Aşağıdakilerin hangisi, Shakespeare (Şeks­pir) in eseri değildir?

A) Hamlet                              B) Romeo ve Juliet

C) Othello                                D) Kral Lear

E) Don Juan

 

12.  Sigmund Freud bilinçaltını açığa çıkarma yön­temini benimsediği için akla, bilince değil, bilin­çaltına önem verir. Şiire kaynak olarak rüyayı ve bunalımları gösterir. Şiir, akıl ve iradenin işi değil, içimizde gizlenmiş duyguların dışa yansı­masıdır. Bu akımın kurucusu Andre Breton olup Türk edebiyatında bu akımdan en çok II. Yeni­ciler etkilenmiştir.

Bu parçada tanıtılan edebiyat akımı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Empresyonizm

B) Ekzistansiyalizm

C) Realizm

D) Romantizm

E) Sürrealizm

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A C A E C D B E B D E E