Realizm ve Özellikleri

İçindekiler

REALİZM

 1. Realizm,19. yüzyılın ikinci yarısında romantizme tepki olarak doğmuştur.
 2. Realizm, gerçeği olduğu gibi aktarma yolunu tutan bir edebiyat akımıdır. Bu edebiyat akımının doğuşunda pozitif (deney­sel)      bilimlerdeki gelişme büyük rol oynamıştır.
 3. 18. yüzyılda Aydınlanma felsefesini  yaşayan Avru­pa’da, bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmesi bilime büyük bir güven ve say­gı duyulmasına yol açmıştır. Fransız filozofu Auguste Comte tarafından sistemleştirilen “poziti­vizm(olguculuk)” öğretisi bu güven ve saygının sonucudur. Comte’a göre insanlık, teolojik (dinsel) ve metafi­zik (felsefi) çağları geride bırakmış; pozitif çağa girmiştir. Din ve felsefenin yerini bilim almıştır ar­tık. Bilim insanlığın bütün sorunlarını çözecek, cenneti yeryüzüne indirecektir.      Bilimin böylesine yüceltildiği bir toplumda sanatın bilimden etkilen­mesi      doğal bir sonuç olmuştur.
 4. Realizmin      romantizmden üstün olduğu G. Flaubert’in “Madam      Bovary adlı eseriyle      ortaya konmuştur.
 5. Sanatçının amacı, gerçeği sanatın kuralları için­de sanat eserine      taşımaktır. Sanata bunun dışın­da dini, ahlaki, sosyal bir amaç yüklenemez.
 6. Deney ve gözleme her şeyden önce önem verilir.
 7. Sanat için sanat      anlayışına bağlı kalır.
 8. Bilimsel yöntemle elde edilen belgelere, anket yöntemine de başvurulur. Sanatçının masa başında otura­rak, hayaller kurarak gerçeğe ulaşması imkânsız­dır.Bunun içinde bilimsel yöntemlere      başvurması gerekmektedir.
 9. Günlük hayatta rastlanan ya da rastlanması mümkün olaylar , kişiler ve çevreler anlatılır.Konuları gerçek hayattan alır.
 10. Karakterler  gerçek hayatta olduğu gibi iyi ve kötü yanlarıyla yansıtılır. Yani romantizmdeki gibi tek yönlü değil,bütün yönleriyle ele      alınır.
 11. Romantik eserlerde      rastlanan olağanüstülüklere, mucizelere yer veril­mez.
 12. Çevre ve töre tasvirine büyük önem verilir. Çünkü insanın karakterinin oluşumunda çevre      önemine inandıkları için çevre de eserlere aktarılır.
 13. Realizm de dram ve olaylar alabildiğince      azaltılmaya çalışılmıştır.
 14. Romantik eserlerde aşırıya      kaçan ve bir süsü gibi  betim­lemeler,      realist eserlerde insanı anlatmanın bir aracı olur.Bu betimlemeler eserlerde romantizm gibi yapmacık  ve hepsi birden değil, yeri geldiğince      konuyu aydınlatmak için verilir.
 15. Sanatçı eserinde kendi kişiliğini gizler. Bilim adamı mantığıyla hareket ettikleri için  kendi görüşlerini ortaya koymazlar.
 16. Yarattığı karakter      arasında taraf tutan romantikler gibi taraf tutmazlar.
 17. Yalın, açık, yapmacıksız bir üslupla; sağlam bir dille yazmaya özen gösterilir. Biçime son derece önem verilir.
 18. Romantik eserlerde sık görülen tesadüflere yer verilmez, Bilimsel düşündükleri için      neden sonuç(determinizm) çerçevesinde hareket ederler.
 19. Başta roman ve öykü olmak üzere tiyatro ve eleş­tiri türlerinde büyük gelişme sağlanmıştır. Re­alizm döneminde roman türünün en büyük usta­ları yetişmiş; roman, altın çağını yaşamıştır.

Realizmin Önemli Temsilcileri

Balzac,

Stendhal,

Gustave Flaubert,

Guy De Maupassant

Goncourt Kardeşler,

Charles Dickens,

Daniel Defoe,

Charlotte Bronte,  

Ernest Hemingway,

John Steinbeck,

Gogol,

Turgenyev,

Dostoyevski,

Tolstoy

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Samipaşazâde Sezai

Recaizade Mah­mut Ekrem (Araba Sevdası – Edebiyatımızda yazılmış ilk realist eserdir.)

Nabizade Nazım

Halit Ziya Uşaklıgil (Batılı anlamda yazılmış ilk realist eser olan Mai ve Siyah bu yazara aittir.)

Mehmet Rauf

Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Refik Halit Karay

Halide Edip Adıvar

Memduh Şevket Esendal

realizmin başarılı örneklerini vermişlerdir.