Türk Dili ve Edebiyatı-TYT/AYT Kaynak Sitesi

Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 2

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 2

1.     “Sanat toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkarmada bir araçtır; yaşanda hiçbir şey kötü, çirkin, adi, utanç verici olamaz. Herhangi bir şey anlatılırken iğrenç, çirkin, bayağı ayrımı yapılmamalıdır; çünkü kötü kişileri kötü çevreler yetiştirir, bunda kişinin bir suçu yoktur.”

Yukarıdaki görüşleri savunan edebi akım ve Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıda­kilerden hangisidir?

A)    Romantizm – Namık Kemal

B)    Realizm – H. Ziya Uşaklıgil

C)    Sembolizm – Ahmet Haşim

D)    Natüralizm – H. Rahmi Gürpınar

E)    Klasisizm – Şinasi

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Aşağıdakilerden hangisi klasisizmin bir özelliği değildir?

A)    Ahlakçı olmak, dine önem vermemek

B)    Tabiata önem vermemek

C)    Akıl ve sağduyuyu egemen kılmak

D)    Tezatlara çokça yer vermek

E)    Üç birlik kuralına uymak

 

3.     –      18. yüzyıldan sonra Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır.

–      1827’de Victor Hugo’nun “Cromwell” adlı ese­rinin önsözüyle duyulmuştur.

–      Klasisizmdeki akıl ve sağduyunun yerini,  hayal ve duygular almıştır.

–      Din (Hristiyanlık) duygusu ağır basar.

–      Türk edebiyatındaki en büyük temsilcileri:   Namık Kemal, R. Mahmut Ekrem ve A. Mithat    Efendi’dir.

Yukarıda özellikleri verilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Realizm                     B) Romantizm

C) Sembolizm                 D) Natüralizm

E) Parnasizm

 

4.     Şair, şiirlerinde “Sanat, sanat içindir.” ilkesine bağlı dini ve milli duygularla şiirlerini yazmıştır. Şiirinin dış yapısına, biçimine oldukça önem vermiş, ahenkten çok ritmi ön planda tutmuş­tur. “Saf şiir” ilkesinden yola çıkarak romantizme karşı çıkmıştır.

Şairin şiirlerinde görülen bu durum, onu hangi edebiyat akımının temsilcisi konumu­na sokar?

A) Realizm                     B) Sembolizm

C) Parnasizm                  D) Empresyonizm

E) Sürrealizm

 

5.     “Benim eserlerimde akıl ve sağduyu egemendir. Her dönemde kalıcı olmayı istediğimden şekle, dış görünüşe oldukça önem veririm. Bu da benim yapıtlarımın her daim okunmasını sağlar. Okuyan da mutlak surette kendisiyle ilgili bir şeyler bulur.

Böyle düşünen bir yazar aşağıdaki edebi akımlardan hangisinin etkisinde eserlerini yazıyor olabilir?

A) Sürrealizm                 B) Klasisizm

C) Romantizm                D) Parnasizm

E) Realizm

 

6.     Onlar parnasizme tepki olarak ortaya çıkan edebi akımın yolundadırlar. İnsan duyusunun dış dünyayı olduğu gibi değil, duyduğu gibi yansıttığını düşünürler. Şiirlerinde serbest ölçüyü kullanmış, anlamın kapalı olmasına, söz müziğinin önde yer almasına dikkat etmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biri değildir?

A)    Cenap Şehabettin

B)    Ahmet Haşim

C)    Tevfik Fikret

D)    A. Muhip Dıranas

E)    Cahit Sıtkı Tarancı

 

7.     Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Natüralist akımla eser vermemiştir?

A)    H. Ziya Uşaklıgil

B)    H. Rahmi Gürpınar

C)    Nabizade Nazım

D)    Yahya Kemal

E)    Beşir Fuat

 

8.      I.    “Sanat, sanat içindir.” görüşüne bağlı kalınır.

II.    Roman duygu ve hayale kapılmadan gerçekleri dile getirmelidir.

III.    Eser konusunu yaşanmış olaylardan alır.

IV.    Yazar, eserde kişiliğini gizlemez, düşüncelerini ortaya koyar.

V.    Gözleme çok fazla önem verilir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerden han­gisi realizm akımının bir özelliği değildir?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

9.     Öncülüğünü Tristan Tzara’nın yaptığı bu akım, kuralsızlığı kural kabul eder. Şiirdeki vezin, uyak, biçim ve dile karşı çıkar. Amaçları edebiyattaki bütün kuralları yıkmak, yerleşmiş her edebi anlayışı hiçe saymaktır. Şöyle bir bakıldığında bizim edebiyatımızda bu akımın temsilcisi olmadığı görülür.

Yukarıda tanıtılan edebi akım aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Dadaizm                                    B) Kübizm

C) Fütürizm                                    D) Sürrealizm

E) Empresyonizm

 

10.   Klasisizm ve Romantizmin karşılaştırılma­sında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Klasisizmde Romantizmde

A)    Akıl egemen                   Duygu egemen

B)    Olaylar net                      Olaylar kapalı

C)    Sanat, sanat için             Sanat, toplum için

D)    Ferdi insan                      Genel insan

E)    Duygular kontrollü          Duygular kontrolsüz

 

 

11.   Romancı eserinde sonuna kadar bir hipotezi doğrulamak için uğraşmış, eserinde bir bilim adamı objektifliğiyle kahramanlarını içinden geldikleri çevreye göre konuşturmuştur.

Parçada sözü edilen yazar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A) Klasisizm                                   B) Romantizm

C) Realizm                                     D) Sembolizm

E) Natüralizm

 

12.   Fütürizm akımının edebiyatımızdaki tek temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Nazım Hikmet

B)    Ahmet Haşim

C)    H. Ziya Uşaklıgil

D)    Cenap Şehabettin

E)    Tevfik Fikret

 

CEVAPLAR

1 D

2 D

3 B

4 C

5 B

6 C

7 D

8 D

9 A

10 D

11 E

12 A

 

Bunları da gezebilirsin.

Postmodernizm Özellikleri, Edebiyattaki Yansımaları, Yazarları…

POSTMODERNİZM