Batı Edebiyatı ve Fikir Akımları – 4

BATI EDEBİYATI VE FİKİR AKIMLARI – 4

1.     Okuduğum son romanda yazar esere kendi kişiliğini katmamış. Hiçbir yerde tutkularına, zaaflarına, sırlarına rastlamadım. Fakat esere biçim yönünden bakarsanız mükemmelin bile ötesinde. Gereksiz sözcükler yok, her şey net. Ben bu romanın konusunu daha başka okumalarımda da görmüştüm. Demek ki yazar konuya değil, konunun işlenişine önem vermiş.

Böyle nitelendirilen bir roman hangi edebi akımı benimseyen bir yazar tarafından ya­zılmıştır?

A)    Romantizm

B)    Realizm

C)    Klasisizm

D)    Sembolizm

E)    Empresyonizm

BU TESTİ ONLİNE ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2.     Onlar Hristiyanlığı mucizeleriyle ele almış ve konu etmişlerdir. Önemli olan evrensellik değil, ulusallık olmuştur onlarda. Ele alınan insan tipi soyut değildir. Aksine çevresiyle, fiziğiyle belli biridir. Ancak onların eserlerinde kişiler tek yönlüdür. Yani ya hep iyi ya da hep kötüdür. Çünkü yine onlara göre roman bu ikisinin çatışmasından doğar.

Bu parçada anlatılan yazarların eserleri aşağıdaki edebiyat akımlarından hangisine girebilir?

A)    Klasisizm

B)    Romantizm

C)    Realizm

D)    Sürrealizm

E)    Fütürizm

 

3.     (I) Realizmde konu gerçek hayattır. (II) Ola­ğanüstü görülen istisnai olaylara yer verilmez.   (III) Okura yaşanmış bir olay sunulur. (IV) An­latılan kişi tam anlamıyla insandır. (V) Olaylar subjektif bir bakışla incelenir, yan tutulmaz.

Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yer­lerden hangisine bir bilgi yanlışı vardır?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

4.     Romancı, eserinde gerçeğin daha çok çirkin yönünü ele almış, yani gerçekler arasında seçme yapmamış. Kahramanlarını ait oldukları çevrenin diliyle konuşturmuş, pek çok argo ve küfür esere olduğu gibi girmiş.

Burada sözü edilen romancı hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?

A)    Realizm

B)    Romantizm

C)    Klasisizm

D)    Sembolizm

E)    Natüralizm

 

5.     Aşağıdakilerden hangisinde aynı edebiyat akımından etkilenmiş sanatçılar birlikte verilmiştir?

A)    Verlaine – Tolstoy – La Fontaine

B)    Stendhal – E. Zola – J. J. Rousseau

C)    Lamartine – V. Hugo – Goethe

D)    Mallerme – Stendhal – G. Flaubert

E)    Goethe – E. Zola – Baudelaire

 

6.     …, insanı aklın zincirinden ve aklın düzeninden; sanatı dil, uyak, ölçü, sanat kaygılarından kurtarmak; yerleşmiş bütün kuralları, gelenekleri yıkmak; kuralsızlığı kural edinmek üzerine kurulan bir akımdır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Kübizm

B)    Fütürizm

C)    Dadaizm

D)    Egzistansiyalizm

E)    Ekspresyonizm

 

7.     E. Zola ve J. Paul Sartre’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Aynı dönemin sanatçıları olmaları

B)    Realizm akımına bağlı olmaları

C)    Zola’nın Natüralizm, Sartre’nin Egzistansi­yalizm’in kurucusu olmaları

D)    Şairlik yönleriyle tanınmaları

E)    Tanzimat sanatçılarını etkilemeleri

8.     Aşağıda verilen yazar, eseri ve temsil ettiği akım eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

Yazar   Eser   Akım

A)    E. Zola              Germinal             Natüralizm

B)    Gogol               Ölü Canlar           Realizm

C)    V. Hugo            Sefiller                Romantizm

D)    Moliere            Cimri                   Klasisizm

E)    Balzac              Budala                 Sürrealizm

9.     –      İkinci Dünya Savaşı’nın son yıllarında Fransa’da ortaya çıkmıştır.

–      Onlara göre değişmeyen gerçek: insan vardır, özgürdür, çevresini saran dünyayı bir türlü çözemez; bu nedenle umutsuzdur.

–      Yaptıkları edebiyata “bunaltı edebiyatı” den­miştir.

–      İnsan her şeye kendi karar vermelidir; çünkü insan kendi hayatını kendi kurtarır.

Yukarıda özellikleri sıralanan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Egzistansiyalizm                       B) Ekspresyonizm

C) Dadaizm                                    D) Kübizm

E) Fütürizm

10.   Aşağıdakilerden hangisi realist sanatçıların herhangi bir özelliği değildir?

A)    Onlarda gözlem ve araştırma önemli yer tutar.

B)    Gerçekçilikte fotoğrafçı gibidirler.

C)    Eserlerinde gerçekler ayna gibidir, değişti­rilmez.

D)    Olağanüstücülüğe, hayalciliğe ve duygu­sallığa yer vermez.

E)    Eserlerde olay ve dram birinci plandadır.

11.   Aşağıdakilerden hangisi realizmin Türk ede­biyatındaki temsilcileri arasında yer almaz?

A)    R. Mahmut Ekrem

B)    Y. Kadri Karaosmanoğlu

C)    H. Edip Adıvar

D)    A. Hamdi Tanpınar

E)    R. Nuri Güntekin

 

12.     I.    Fenelon

II.    Racine

III.    Moliere

IV.    Goethe

V.    La Fontaine

Yukarıda numaralandırılmış sanatçılardan hangisi farklı bir edebi akıma mensuptur?

A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

 

CEVAPLAR

1 C

2 B

3 E

4 E

5 C

6 C

7 C

8 E

9 A

10 E

11 D

12 D