Cümlenin Ögeleri-3 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 15 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) At arabalarının şehir içine girmesi / yasaklan­mış.

B) Akşamları / Boğaz kenarına / olta balıkçıları / sıralanırdı.

O) Bozulan musluğu / getirdiği ustaların hiçbiri / tamir edemedi.

D) Martılar, / sahildeki teknelerin üzerine / kon­muştu.

E) Kamyonun kasasında / karpuz olduğunu duyunca / çok / şaşırdı.

 2.

I. Gazeteci, yapacağı haberin doğruluğunu araştırır.

IIGazeteler, topluma doğru haberler ulaştırmalıdır.

III. Milyonlarca insan, her gün gazete almaktadır.

IV.Günlük gazeteleri dikkatlice okurdu.

V.Dağıtıcı, sabahları gazetemi getirir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından birbirine benzemektedir?

A) I. ve II.

B) I. ve III.

C) II. ve IV.

D) III. ve V.

E) IV. ve V.

 3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada yanlışlık yapılmıştır?

A) Kitabın kapağına / çok güzel bir resim / koy­ muşlar.

B) Küçük çocuklar / resimli kitaplardan / hoşlanır.

C) Klasiklerin büyük bir bölümünü / küçük yaş­larda / okumuş.

D) Liseli yıllarda / yazdığı şiirleri / şiir kitabına / almamış.

E) Bugün / kitapçı vitrinlerini / romanlar / süslüyor.

  1. Masanın üzerindeki çeşit çeşit meyveler çok gü­zel görünüyordu.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, yüklem

B) Özne, nesne, yüklem

C) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

D) Özne, zarf tümleci, yüklem

E) Dolaylı tümleç, özne, zarf tümleci, yüklem

5 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı ba­kımından ötekilerden farklıdır?

A) Burası yaz aylarında kalabalıklaşır.

B) Edebiyatımızın ünlü isimlerinden biriydi.

C) Çantasından çıkardığı kalemi bana verdi.

D) Pencerenin kırılan camını dün değiştirtmiş.

E) Sonbahar yağmurları henüz başlamamış.

 6 . Amansız bir hastalığa yakalanan çocuk çaresizdi.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, yüklem

B) Özne, nesne, yüklem

C) Zarf tümleci, özne, yüklem

D) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

E) Özne, dolaylı tümleç, nesne, yüklem

  1. Bahçeden taşlığa geçip kapıyı açınca yüzünü ılık bir bahar havası okşadı.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün oluşturduğu öge, aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Evin etrafı yüksek bir duvarla çevriliydi.

B) Yeni aldığı kitabın üstüne ismini yazdı.

C) Otomobilin sesi oldukça boğuk çıkıyordu.

D) ihtiyarlar, masanın etrafında oturuyor.

E) Denizin dibinde renk renk çakıl taşları vardı.

8 . Sabahleyin kalktığımda her taraf bembeyaz kar­larla kaplıydı.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, ilgeç tümleci, yüklem

B) Dolaylı tümleç, özne, yüklem

C) Zarf tümleci, özne, ilgeç tümleci, yüklem

D) Dolaylı tümleç, özne, nesne, yüklem

E) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisi, ögelerine doğ­ru ayrılmıştır?

A) İlk defa / duyduğu bu sözcüğü / çok / beğen­mişti.

B) Antika eşyaların bakımının çok zor olduğunu / biliyordu.

C) Sinemaya / epey ilgili olduğunu / siz de / bili­ yor muydunuz?

D) Büyük kentlerde / yaşayan insanlar, / sakin yerleri / seviyor.

E) Bir hafta önce / aldığı bu elektrik süpürgesini / herkese / öneriyor.

 10 . Okullarımızda edebiyatın öğrencilere sevdirildiğini söyleyemeyiz.

Bu cümleyle aşağıdaki cümlelerden hangisi arasında ögelerinin sıralanışı yönünden bir benzerlik vardır?

A) Çiçeklerin tüm özelliklerini anlatan bu kitabı okumalısınız.

B) Edebiyat dergilerinde genç şairlerin şiirlerini görmek beni sevindiriyor.

C) Öğrencilerin edebiyattan uzaklaşmasına he­ pimiz özlüyoruz.

D) Her kitap, insana farklı farklı bilgiler öğretir.

E) Çocuklara edebiyatı sevdirmek için yeni pro­jeler geliştirmek gerekir.

 11 . Hece ölçüsüyle yazdığı şiirleri bu kitapta toplamış.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, yüklem

B) Nesne, yüklem

C) Nesne, dolaylı tümleç, yüklem

D) Özne, zarf tümleci, nesne, yüklem

E) Zarf tümleci, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

12 . Çiftçilikle geçimini sürdüren yedi çocuklu bir aile­nin en küçüğüydü.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Yüklem

B) Özne, yüklem

C) Zarf tümleci, özne, yüklem

D) Özne, dolaylı tümleç, yüklem

E) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

 13 . Milletimiz, savaş yıllarında büyük sıkıntılar yaşasa da hiçbir zaman ümidini kaybetmemiştir.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi doğrudur?

A) Topluluk ismi özne görevindedir.

B) Sıfat-fiil ve bağ-fiil kullanılmıştır.

C) Dolaylı tümleç kullanılmıştır.

D) Hem ilgeç hem bağlaç kullanılmıştır.

E) Yüklem görülen geçmiş zamanın rivayeti biçimindedir.

 14 . Usta şairin, kelimeleri titizce seçerek yazdığı şiir­leri bir kitap haline getirmesi beni sevindirdi.

Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden han­gisi yanlıştır?

A) Özne bir söz öbeğinden oluşmuştur.

B) Bağ-fiil, sıfat-fiil ve isim-fiil kullanılmıştır.

C) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır.

D) “beni” kişi adılı belirtili nesne görevinde kulla­nılmıştır.

E) Yüklemi bileşik zamanlı bir fiildir.

15 . Yaşamın en sıradan ayrıntılarını bile öyküye dö­nüştüren başarılı bir kalemdi.

Bu cümle dilbilgisi yönünden incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Sadece yüklemden oluşmuştur.

B) Üstünlük belirteci vardır.

C) Niteleme ve belirtme sıfatı almış sözcük vardır.

D) Hem ilgeç hem bağlaç kullanılmıştır.

E) Arasına sözcük girmiş ad tamlaması vardır.

CEVAPLAR

1-E

9-8

2-D

10-A

3-D

11-C

4-D

12-A

5-B

13-A

6-A

14-E

7-B

15-D

8-C