Cümlenin Ögeleri-4 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 14 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yargı vardır?

A) Aynı kuşağın ya da birbirine yakın zamanların insanları daha kolay anlaşıyor.

B) Şiiri sevmediğini söyleyen insanlar bile güzel bir şiir karşısında duygulanır.

C) Başarı düzeyi yüksek yapıtlar ortaya konduk­ça kitaba ilginin daha da artacağına inanıyorum.

D) Ülkemizde opera ve bale altın çağını yaşıyor, bunu ben birçok yazımda belirttim.

E) Bir şehir, yalnız resmî kurumların gayretiyle değil, içinde yaşayanların duyarlılığıyla güzelleşebilir. 

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece yüklem­ den oluşmuştur?

A) Tarihin solunduğu ve gezmenin insana derin zevkler verdiği gözde İstanbul semtlerinden biridir Eminönü.

B) Sıcaklığın gölgede bile kırk dereceyi bulduğu nemden nefes alamadığımız bir ağustos günüydü.

C) Çocukluktan beri hayranlıkla seyredilen bir sinema oyuncusunun ölümü aileden birinin kaybından farksızdır.

D) Kitap okumak bizim insanımıza lüzumsuz bir iş, bir angarya gibi geliyor.

E) Yolun gittikçe daralmasına rağmen ortalıkta herhangi bir uyarıcı levha yoktu.

 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklem­ den oluşmuştur?

A) Zifiri karanlıkta yolumuzu bulmakta zorlanı­yorduk.

B) Burası sık çam ağaçlarıyla kaplı dik bir ya­maçtı.

C) Yol kenarlarında, yıllanmış ıhlamur ağaçları vardı.

D) Akşam üzeri iki arkadaş iskelede dolaşmaya çıkmıştık.

E) Henüz ilkokulu bile bitirmemiş çocuklar, en ağır işlerde çalıştırılıyordu.

 4 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemden önce gelen sözcüklerin tümü özne görevinde­dir?

A) Kendinin yapamadığını başkalarının yapma­sını isteyenlerin sözleri hiç etkili değildir.

B) Davranışlarımızda yapmacıklıktan, başkaları­nı küçük görmekten uzak olmalıyız.

C) Her toplumun kendine özgü ahlak kuralları­nın olduğu biliniyor.

D) Bize göre doğru olan bir davranış başkaları nazarında yanlış olabilir.

E) insanın, olduğu gibi görünmesinde çevresi­ ne duyduğu saygı da vardır.

 5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesne, özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Yaşlı kadın koltuk değnekleri olmadan yürüyemiyordu.

B) Çocukları evlenince kendi isteğiyle huzur evi­ne gitti.

C) Evdeki bütün işleri bir hizmetçi kız yapıyordu.

D) Çocuklarının ayda bir ziyaretine gelmesi bile ona yetiyordu.

E) Kocasını kaybedince hayata küsmüş, yaşa­ma gücünü yitirmişti.

6 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz za­mir nesne görevinde kullanılmıştır?

A) Aradığım şiiri verdiğin kitapların hiçbirinde bulamadım.

B) Yarışmadaki soruların çoğuna doğru cevap verdim.

C) Sınıfa yeni gelen öğretmen hepimizden şika­yetçi olmuş.

D) Bana gönderdiğiniz hediyelerin birkaçını ar­kadaşlarıma verdim.

E) Birinden yardım almadan bu kadar işin üste­ sinden gelemeyiz.

7 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cevap cüm­lesi sadece nesneden oluşmuştur?

A) – Bu akşam nereye gidiyoruz?

– Sinemaya.

B) – Ödül olarak ne verdiler sana?

– Bir haftalık tatil.

C) – Bundan sonraki ders kimin?

– Türkçe öğretmeninin.

D) – İşçiler ücretlerini kimden alıyorlar?

– Müdürden.

E) – Niçin erkenden yatıyorsun?

– Yorgunum.

 8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat ek eylem alarak yüklem olmuştur ?

A) Dallardan sarkan incirler iyice ballanmıştı.

B) Benim en sevdiğim mevsim sonbahardı.

C) Doktoruna göre babamın iyi görememesinin nedeni yaşlılıktı.

D) Gece yarısı olmasına rağmen caddedeki bütün dükkanlar açıktı.

E) Elindeki, benim son yazdığım öykülerden biriydi.

9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tüm­leç vardır?

A) Resimle anlatılan bir hayatı gerçek hayattan daha çekici bulurum.

B) Küçükken en tatlı eğlencem, resimli kitapların sayfalarını çevirmekti.

C) Her resimli kitap beni günlerce oyalamaya yeterdi.

D) Okumaya başladıktan sonra kitaplara olan il­gim daha da arttı.

E) Benim için resimli olduktan sonra kitabın ko­nusunun bir önemi yoktu.

10 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru, dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Şimdi nerede o sıcak yaz günleri?

B) Siz de bizim mahalleden misiniz?

C) Kimdi bugün tatil olduğunu iddia eden?

D) Sana da ona aldığım yemekten mi alayım?

E) Öğretmen beni de mi çağırdı yanına?

 11 . Aldılar götürdüler bizi

Musalla taşına yatırdılar bizi

Biz gelmedik getirdiler bizi

Doğduğumuzdan haberleri yok

Bu dizelerde kaç yargı vardır?

A) 4        B) 5       C )6      D) 7     E) 8

1 2 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok dolaylı tümleç vardır?

A) Onu ilk kez, Ankara’da, bir kütüphanede gör­müştüm.

B) Arabadan indiğimde etrafta tanıdık hiç kim­seyi göremedim.

C) Çocuklardan duyduğum bu haberin doğru olup olmadığını bilmiyordum.

D) Sizinle saat altıda tren istasyonunda buluşa­ biliriz.

E) Akşama, karşı mahallede oturan teyzemlere gideceğiz.

13 . Ulusların aralarındaki kültür alışverişinin artması, insanların birbirlerini daha iyi anlamalarına, ortak yanlarını bulmalarına, evrensel bansın oluşmasına katkıda bulunur.

Bu cümledeki altı çizili söz cümlenin hangi ögesidir?

A) Özne B) Belirtili nesne

C) Belirtisiz nesne D) Yüklem

E) Dolaylı tümleç

 14 . Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi adlaşmış sıfattır?

A) Herkesin kendine yakın bulduğu yazarlar, ressamlar, besteciler vardır.

B) Eskiler, bir sözcükten değişik anlamlar çıkar­mayı ve ona değişik anlamlar yüklemeyi severler.

C) Kimi sanatçılar, eserlerindeki hatalı yerleri dü­zeltmekten usanmazlar.

D) Bir romancı, romanını yazarken kendi yaşa­mından da başkalarının yaşamından da yararlanabilir.

E) Ben, romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye karamsarlığa saplanıp kalmam.

 

CEVAPLAR

1-D

8-D

2-B

9-C

3-B

10-D

4-C

11-C

5-C

12-A

6-D

13-E

7-B

14-B