Cümlenin Ögeleri-5 (Konu Tarama Testi)

TYT Türkçenin önemli konularından olan Cümlenin Ögeleri ile ilgili 15 soruluk Konu Kavrama testini sizler için hazırladık.

  1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Dedem bugün seksen yaşına basıyor.

B) Dili iyi kullanan yazarlar amaçlarını daha rahat anlatır.

C) Ümit, vardığımız değil, varacağımızı sandığı­mız en uzak hedeftir.

D) Savaş psikolojisi içinde büyüyen çocuklar yaşamları boyunca saldırgan olur.

E) Bana dedemden kalma bu saati ömrüm ol­dukça saklayacağım. 

  1. Kendi kendini idare edebilmek olgun insanların belli başlı niteliklerinden biridir.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangi-sin- de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, nesne, yüklem

B) Nesne, yüklem

C) Özne, yüklem

D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem

E) Özne, zarf tümleci, yüklem

  1. (I) Kitapları kimler okur? (II) Bu soruya düşünme­ ye bile gerek duymadan cevap vereyim: Gençler. (III) Ben okuyucularımın çoğunun genç olduğunu biliyorum. (IV) Bununla da gurur duyuyorum. (V) Geleceği kuracak olanların gençler olduğunun bi­lincini taşıyanlardanım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerden han­gisi tek ögeli bir cümledir?

A) I.         B) II.        C) III.    D) IV.   E) V.

 

  1. Hayatında bir sayfacık piyes bile yazmamış kişi­lerin senaryo yazanlarla alay etmesine aklı başın­ da hiç kimse hoşgörüyle yaklaşamaz.

Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangi­ sinde doğru olarak verilmiştir?

A) bir sayfacık piyes

B) aklı başında hiç kimse

C) bir sayfacık piyes bile yazmamış

D) Hayatında bir sayfacık piyes bile yazmamış kişiler

E) senaryo yazanlar

 5 . Aşağıdaki cümlelerin hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Akşamları evin balkonunda çay içmek özel bir zevkti onun için.

B) Çocukluktan kalma bir alışkanlıkla sıkıntılı ol­duğu zamanlar parmağını emerdi.

C) Birkaç gün içinde, bıkıp usandığı bu yerden

D) Kimse onun buraya nereden geldiğini bilmi­yordu.

E) Kütüphanesindeki kitapların hepsi dedesin­den kalmaydı.

 6 . I. Yazar sıradan bir olaydan çok güzel bir tiyat­ro oyunu çıkarmış.

II.Babası iki yıl önce TRT’den emekli olmuş.

III. Her yazma eylemi, yayımlama eylemini de içinde taşır.

IV. İlk şiir kitabım, lise yıllarındayken ünlü bir ya­yınevinden çıkmıştı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangileri ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden aynıdır?

A) I. ve II.                             B) II. ve III.

C) III. ve IV.                         D) I. ve III.

E) II. ve IV.

7 . Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuş­tur?

A) Yediği lokmalar boğazında düğümlendi.

B) Soğuk havadarda dışarıya çıkmazdı.

C) Kardeşine bu hediyeyi dün aldı.

D) Bu fabrikada yıllar yılı çalışmıştı.

E) Arabanın bagajına paketleri koyuver.

8 . Şu an elimizde bulunun sözlükler, dilimizin zen­ginliğini yeterince yansıtmıyor.

Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisin­de sırasıyla verilmiştir?

A) Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem

B) Nesne, özne, zarf tümleci, yüklem

C) Özne, nesne, zarf tümleci, yüklem

D) Dolaylı tümleç, nesne, yüklem

E) Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem

9 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Sanatçının görevinin ne olduğu sorusu / yıl­lardır / tartışılıyor.

B) Hiçbir sanatçı / içinden çıktığı toplumun so­runlarına / duyarsız değildir.

C) Her sanatçı / başkalarına kendini beğendirmek için / yazar.

D) Bilim ve tarih kitaplarının / estetik yönü / çok / zayıftır.

E) İyi bir sanat yapıtında / her okur / kendinden bir şeyler / bulur.

10 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sorular ilgeç tümlecini ve zarf tümlecini buldurmaya yöne­liktir?

A) Bu mektubu kimin için ve ne zaman yazmış­tınız?

B) Şiir yazmaya ne zaman ve nasıl başladınız?

C) Bu sorun hanginizi, ne kadar ilgilendiriyor?

D) Bu tabloyu kaç yaşındayken ve nerede yap mıştınız?

E) Resimlerinizde hangi akımların, ne kadar etkisi var?

11 . Sanatçılar, duyarlılıkları nedeniyle —.

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamam­lanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla özne, zarf tümleci ve yüklemden oluşur?

A) çabuk alınan, çabuk kırılıveren insanlardır

B) çevreye daha çok dikkat eder

C) diğer insanlardan ayrılır

D) olacakları önceden sezer

E) toplum un sorunlarından uzak kalamaz

 12 . Aşağıdaki dizelerin hangisinde ögelere ayır­mada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Aklım ermiyor / şu dünya işlerine

B) Olduğu gibi / durmuyor / saçlarım

C) Eşit / değil / neşesiyle kederi

D) Çıldırasıya / seviyorum / hayatı

E) Çiçeklerin açılma saatidir / şimdi

13 . Günümüz şiiri, içerik bakımından geniş boyutlu, düşündürücü, paradokslarla  ilgi çekmeye çalı­şan, genellikle kültür ağırlıklı bir şiirdir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi ögeleri ve öge­lerinin sıralanışı yönünden bu cümleyle öz­ deştir?

A) Bu yazarın, okuru kendine bağlayan, etkileyi­ci bir yazınsal dili var.

B) Ayrıntılardaki zenginlik ve renklilik öykülere derinlik kazandırıp, farklı bir boyut getiriyor.

C) Sıradan bir kişi çarpıcı bir gerçeği dile getirse bile çoğu zaman dikkate alınmaz.

D) Konuşma dilinin tazeliklerinden ustaca yarar­lanan bir aşk ve hüzün şairiydi.

E) Ruhumuzun derinliklerinde nice doldurula­mayan boşluklar, karanlık taraflar vardır.

14 . Edebi açıdan kültürel çöküşe yahut köklü bir top­lumsal değişime uğrayan milletlerin hayatına slo­gan çok rahat girer.

Aşağıdakilerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı yönünden bu cümleyle özdeştir?

A) O güzelim kar manzaraları eski fotoğraflarda mı kaldı dersiniz?

B) Ne o kızaklar ne merdivenle kayan büyükler ne de yokuşlar var artık.

C) Zaman içinde, değil yıllar, öyle anlar vardır ki önemini hep korur.

D) İnsanın öncelikle, yaşamı kendi egosu dışın­ da anlaması gerekir.

E) Buraya, kale duvarı gibi iki yana sıralanan bi­nalar yaklaşık on yıl önce yapılmıştı.

 15 . Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ilgeç (edat) tümlecine örnek gösterilebilir?

A) Eleştirmenle sanatçı her zaman birbirine muhtaçtır.

B) Akdeniz, güzel kumsallarıyla herkesi derinden etkiliyor.

C) Televizyon tiyatronun yerine asla geçemez.

D) Bana göre edebiyat insanlık var oldukça sü­recektir.

E) Her çağın sanatçısı çağının özelliklerini yansıtır

 CEVAPLAR

1-C

9-D

2-C

10-A

3-E

11-A

4-B

12-C

5-E

13-A

6-E

14-E

7-C

15-B

8-C