Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri…

Edip Ahmet Yükneki Kimdir, Biyografisi, Atabetü’l Hakayık Özellikleri…

Semerkant yakınlarındaki Yüknek beldesinde yaşamıştır.

Kör olan şair, Arapça ve Farsçanın yanında tefsir, hadis gibi İslami bi­limleri de öğrenmiştir.

Atabetü’l Hakayık’ı ile ün kazan­mıştır.

Sanatçılık yönünden güçlü olduğu söylenemez.

Onun için önemli olan eserin ahlak ve din kurallarını yaymasıdır.

ATABETÜ’L HAKAYIK

XII. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet yazmıştır.

Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır.

Anlamı “gerçeklerin eşiği”dir.

Kutadgu Bilig’de kullanılan aruz kalıbıyla yazılmıştır.

Kaside nazım biçimiyle yazılmıştır.

Eserde seçkin kesime seslenilmiştir.

Eserdeki dörtlükler, mani şeklinde kafiyelenmiştir.

Eser didaktik nitelikler taşır.

Atabetü’l-Hakayık’ta yabancı sözcüklerin sayısı  Kutadgu Bilig‘e göre fazladır.

Eserde işlenen başlıca konular; bilginin önemi, iyilik, erdem, cömertlik ve alçakgönüllülüktür.

Allah’ın peygamberin ve dört halifenin övüldüğü gazel biçi­minde toplam kırk beyit tutan üç şiirden sonra dini ahlaki öğütler veren 101 dörtlükten oluşan didaktik bir üründür. Eserin münacat ve methiye gibi konulan kapsayan ilk beş üni­tesi kaside biçimindedir; geriye kalan üniteler dörtlüklerle yazıl­mıştır. Bu eser, Kutadgu Bilig‘e göre oldukça küçük çaptadır.