Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….)

Roman Çeşitleri (Aksiyon, Düşünce, Psikolojik, Fantezi….)

  • Roman, insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini ince­leyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî türe ve bu türde yazılmış eserlere denir.

Romanları şu isimler altında gruplara ayırmak mümkündür:

Aksiyon Romanları:

Olay unsurunu ön plana çıkaran romanlardır.

Psikolojik Romanlar:

Dış dünyadan çok. kişi ve iç dünyası esas alınır.

Belli başlı çeşitleri şunlardır: karakter romanı, tutku romanı, şuu­raltı romanı, biyografik roman

Sosyal Romanlar:

Bu romanlar bir çağı yansıtabilir, bir bölgeyi töreleriyle birlikte ele alabilir. Belli başlı çeşitleri şunlardır: töre romanı, tarihi roman

Düşünce Romanları:

Bu romanlar daha çok bir takım görüşlerin savunulması, tartışıl­ması, ya da çürütülmesi gayesiyle yazılmaktadır. Bu tür romanla­ra tezli romanlar da denilmektedir.

Fantezi Romanları:

Hayal gücüne dayanan romanlardır.

Egzotik Romanlar:

Uzak, yabancı ülkeleri tanıtmak gayesiyle yazılan romanlardır.

Gotik Romanlar:

Karanlık, korkutucu çılgınlıklarla dolu bir ortamda geçen kanlı, şeytani, büyülü olayları konu alan romanlardır. (Mary Shelley: Frekenstein: Bram Stoker: Dracula

Tarihi Romanlar:

Tarihteki olay ve kahramanları anlatan romanlardır.

Pikaresk Romanlar:

Çoğunlukla ahlaksız rezil bir kahramanın başıboş gezginlik yaşamın­da yaşadığı olayları, gevşek ve rahat bir üslupla anlatan romanlardır.

a) Romantik Roman:

His ve hayal unsurlarının ağırlık taşıdığı, belli bir şiirliliğin hâkim olduğu romanlardır.

b) Realist Roman:

Realist romanlarda gerçekler, görülenler ve incelemeler ortaya koyulur.

Sanatçı hiçbir surette kendi duygu, düşünce ve hayallerini eseri­ne karıştırmaz.

c) Natüralist Roman:

Natüralist roman realist romana göre ilme ve araştırmaya daha çok önem verir. Natüralistler gerçeğe bağlılıkta ve sosyal mese­leleri araştırmada realistlerden çok daha fazla ilmi metotlara bağlı­lık gösterirler. Toplumu adeta bir laboratuvar olarak düşünürler ve eserlerini bu laboratuvar içinde, ilmi verilere kesinlikle bağlı kalarak kaleme alırlar.

d) Postmodern Roman:

Postmodern roman, bir anlamda mimaride başlayıp gelişen, ku­rumsal ve düşünsel alanlarda hızla yayılan ve 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren edebiyat dünyasında da kendisini gösteren postmodernizmin ürünüdür.