Romantizm,Romantizmin Özellikleri,Romantizmin Temsilcileri

Romantizm, Romantizmin Özellikleri, Romantizmin Temsilcileri

 • Fransa’da 1830’lu yıllarda Klasisizme tepki olarak doğ­muş bir edebiyat akımıdır.
 • Bu yıllar Avrupa’da ekono­mik ve toplumsal çalkantıların yaşandığı yıllardır. 1689 insan Hakları Bildirgesinin kabul edilmesinden 1789 Fransız İhtilali’ne kadar olan sürede cumhuriyet, hürriyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar gelişmiş, yeni bir dü­şünce çağı başlamıştır.
 • Romantizm, “Aydınlanma Ça­ğı” denen bu çağın ürünüdür.
 • V. Hugo, Romantizm akı­mının ilkelerini Cromwell adlı oyunun önsözünde açık­lamış, aynı yazarın Hernani adlı yapıtıyla da Roman­tizm, Klasisizme üstünlük sağlamıştır.

 Romantizmin özellikleri:

 • Klasisizmin katı kuralları yıkılmış, sanata özgürlük gelmiştir,
 • Eski Yunan ve Latin edebiyatı yerine ulusal ve din­sel konulara yönelinmiş, konular tarihten ve gün­lük yaşamdan alınmıştır.
 • Akıl ve sağduyunun yerini duygular ve hayaller al­mıştır
 • Sanat toplum içindir görüşü benimsenmiş: eser­lerde kişilikler gizlenmemiştir.
 • Tabiat önemli görülmüş, dış dünya renkli ve can alıcı biçimde betimlenmiştir.
 • Konular işlenirken iyi, kötü, doğru, yanlış gibi kar­şıtlıklardan yararlanılmıştır.
 • Üç birlik (yer, olay, zaman birliği) kuralı terk edilmiş, dram geliştirilmiştir.
 • Eserlerde aşk, acı, intihar gibi konular sıkça işlenir, karamsarlık ağır basar.

Başlıca temsilcileri: Victor Hugo, J.J. Rousseau, Goethe, Lamartine, A. Dumas Pere. Alfrede de Musset, Şehitler, Lord Byron, Chateaubriand ve Puşkin’dir.

Türk edebiyatında Namık Kemal, Ahmet Mithat ve Abdülhak Hamit bu akımdan etkilenmiştir.

J.J. Rousseau (1712-1778)

Halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerine daya­nan bir toplum düzeni tasarlamıştır. Duygu ve güzelli­ği savunması yönüyle Fransız İhtilali’nin “kalbi” sayıl­mıştır, Her şeyi doğanın saflığında bulur, ona bağlan­manın, onu taklit etmenin gerekliliğini savunur.
Eserle­ri: Toplumsal Sözleşme, Emile, İtiraflar, Diyaloglar.
 
V. Hugo (1802-1885)
Romantizmin kurucusu ve kuramcısı saylan sanatçının karamsarlığı yapıtlarına da yansımıştır. Dram türünde başarılı olmuştur. Şiir ve romanlarda toplumsal konu­larla ilgili düşüncelerini kişisel duygu ve coşkularını birleştirmesini bilmiştir. Roman ve oyunlarında Fransız toplumunu yansıtmıştır.
Eseleri: Hernani, Ruy Balas, Kral Eğleniyor, Cromvvell (oyun); Sefiller, Nötre Da-me’ın Kamburu (roman); Sonbahar Yaprakları, Akşam Şarkıları (şiir).
 
Goethe (1749-1832)
Şiir, tiyatro, roman, yaşamöyküsü türlerinde ürünler vermiştir. İlk şiirlerinde Halk şiiri geleneklerinden yarar­lanmış, sonraki şiirlerinde felsefi konulara yönelmiştir.
Eserleri: Faust, Tasso (oyun); Genç Werther’in itirafla­rı. Wilhelm Meister’in Çıraklık Yılları, Wilhelm Mistesin Gezi Notları (roman); Roma Mersiyeleri, Divan (şiir).
 
Schiller (1759-1805)
Romantizm akımının en büyük dram şairlerindendir. Özgürlük sevgisini işler. Dramlarında karakter yarat­mada çok başarılıdır.
Eserleri: Haydutlar, Wilhelm Tel, Don Carlos.

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.