11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tarama Testi-1,2 ve 3.Ünite

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tarama Testi-1.Ünite – Giriş 

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tarama Testi-2 . Ünite- Hikaye

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Tarama Testi-3. Ünite- Şiir ile ilgili karışık 20 tane soru hazırlanmıştır. 

1. 20. yüzyılda İtalyan şair Marinetti’nin yayımladığı bir bildirgeyle ortaya çıkan bu akım, geçmişten kopuşu ve yeniliğe, değişikliğe yönelişi anlatır. Sanat ve hayat arasındaki kopukluğu gidermek için endüstrileşmenin sanata ve bütün insan hayatına aktarılması gerektiğini savunurlar; bunun için de sanatın bütün dallarına; hızı, makineyi, dinamizmi sokmak isterler.
Bu parçada sözü edilen yazınsal akım, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sembolizm
B) Romantizm
C) Egzistansiyalizm
D) Fütürizm
E) Dadaizm

2. Aşağıdakilerin hangisinde sanatçılarımız ile en çok etkilendikleri yazınsal akım eşleştirmesinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Halit Ziya Uşaklıgil – romantizm
B) Şinasi – klasisizm
C) Tevfik Fikret – parnasizim
D) Ahmet Haşim – sembolizm
E) Ömer Seyfettin – realizm

3. Aristoteles tragedyayı “Ahlaksal bakımdan ağırbaşlı, başı sonu olan, belli bir uzunluğu bulunan bir eylemin taklididir; sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır; içine aldığı her bölüm için özel araçlar kullanır; eylemde bulunan kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan tragedya, salt bir öykü (mythos) değildir. Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir.” diye tanımlar.
Bu açıklamada belirtilen özellikler, aşağıdaki yazınsal akımlardan hangisinin de özeliğidir?
A) Klasisizm
B) Romantizm
C) Realizm
D) Natüralizm
E) Dadaizm

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Öğrencilerim üzerinde bir etkim oldu mu olmadı mı pekte kestiremiyorum.
B) Herhangi bir şiiri yazdıktan sonra bakın, onda bir çok gereksiz şey bulursunuz.
C) Bir şiiri güzelleştiren de çirkinleştiren de sözcüklerdir.
D) Her şiirin hiç değilse onda dokuzu atılabilir; atmakdan korkmayın, atın, atın hepsini, atın.
E) Tarihte ilk defa Roma’lılar günlük tutmuştur, bunlar edebî değerden yoksun yazılardır.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Biz tiryakiliğimizden, sahne rüyalarından koptuk mu sünepeleşir, bitkinleşir, damla damla erir gideriz.
B) Kim engelleyebilir insanın sorular sormasını; doğaya, çağa, topluma ve kendine egemen olmasını?
C) Dil özleşmesine karşı olanların iki de bir ileri sürdükleri görüş, babalarla çocukların birbirlerini anlayamaz olduklarıdır.
D) Kapım ardına kadar açık, etraf günlük güneşlik, ışık içinde her yer; güzel bir çam korusu karşımda.
E) Dikişi, kumaşı, modeli dikkatimi çeken gömleği elime alıp incelemeye başladım, fiyat etiketini gördüğümde parmaklarım yandı.

6. Kesme işareti aşağıdakilerden hangisinde doğru kullanılmamıştır?
A) Varayım da mezarına varayım
Yürü bre Dadaloğlu’m yürü git
B) Görüp cemalini âşık olduğum
Hakk’ı bir bilirsen ağlatma beni
C) Köyden şehre gelse bir Türk’ün kızı
İnci yakut ister mercan beğenmez
D) Taşı deler mızrağımın temreni
Hakkı’mızda devlet etmiş fermanı
E) Karac’oğlan söyler biz de varalım
Kelpler rakip olmuş biz de görelim

7. Aşağıdakilerin hangisinde durum öyküsü yazan sanatçılar birlikte verilmiştir?
A) Kenan Hulusi Koray – A. Hamdi Tanpınar
B) Sait Faik – Reşat Nuri Güntekin
C) Memduh Şevket Esendal – Sait Faik
D) Cevdet Kudret – Memduh Şevket Esendal
E) Sait Faik – Tarık Buğra

8. Aşağıdakilerden hangisi toplumcu gerçekçi hikâye yazan sanatçılardan biri değildir?
A) Fakir Baykurt
B) Kemal Tahir
C) Tarık Buğra
D) Sabahattin Ali
E) Orhan Kemal

9. Aşağıdakilerin hangisinde Batı’dan alınan nazım biçimleri birlikte verilmiştir?
A) Sone – tuyuğ – triyole
B) Terzarima – rubai – triyole
C) Ottovarima – triyole – müstezat
D) Ottovarima – terzarima – müstezat
E) Sone – terzarima – triyole

10. Servetifünun şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Resim ve musiki şiirin vazgeçilmezi olmuştur.
B) Renklerin sesleri, seslerin kokuları, kokuların renkleri vardır görüşleri onların imge dünyasını açıklar.
C) Sözlüklerden hiç kullanılmamış sözcükleri alıp bunlarla
yeni tamlamalar oluşturmuşlardır.
D) Sembolizm ve parnasizmin etkisindedirler.
E) Divan şiiri nazım biçimlerini kullanmışlardır.

11. Her sabah ( ) daha gün yeni ışırken ( ) yürüyüşe çıkar ( ) semt esnafı kepenkleri kaldırırken evin yolunu tutar ( ) köşedeki fırından sıcacık simidini almayı ihmal etmezdi.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
A) ( , ) ( ; ) ( ; ) ( , )
B) ( – ) ( – ) ( ; ) ( ; )
C) ( – ) ( – ) ( , ) ( ; )
D) ( ; ) ( , ) ( , ) ( ; )
E) ( – ) ( – ) ( , ) ( , )

12. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Servetifünun edebiyatının oluşumuna öncülük etmiştir?
A) Muallim Naci
B) Namık Kemal
C) Recaizade Mahmut Ekrem
D) İbrahim Şinasi
E) Abdülhak Hamit Tarhan

13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Servetifünun edebiyatının sanat anlayışını yansıtmaz?
A) Sanatçılar eserlerinde süslü cümleler kullanmışlardır.
B) Divan şiirine karşıdırlar fakat aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.
C) Göz için kafiye anlayışını devam ettirmişlerdir.
D) Hikâye ve romanda realizm ve naturalizm etkisi görülür.
E) Güzel olan her şey şiirin konusu olur anlayışını genişleterek her şey şiirin konusu olabilir düşüncesi savunmuşlardır.

14. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Fecriati Topluluğu ile ilişkilendirilemez?
A) Manifesto (bildiri) ile ortaya çıkma
B) Toplumun edebî zevkini yükseltecek toplantılar yapmayı planlama
C) Değişik türlerden eserlerin bulunduğu kütüphaneler kurma
D) Batılı anlamda ilk edebiyat tarihi araştırmalarını başlatma
E) Eserlerde toplumsal konular üzerinde durma

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) diğerlerin­den farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Sarı yastıkları, mavi örtüleri, yeşil kırlentleri almaya ka­rar verdim.
B) Buraya akşam erken iner, erken başlar gün.
C) Annemin saçları, tülbenti, ses tonu, endamı hâlâ aklım­dadır.
D) Elindeki kitap, kalem, defter farklı bir kaliteye sahipti.
E) Deri eldivenleri, kırmızı valizi, siyah kürkü ile havaala­nında dikkatleri üzerine çekiyordu.

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Van kedisi nasıl yazılacak sorusu artık bir ülke sorunu bence.
B) Van Gölü özel addır ve büyük yazılır arkadaşlar.
C) Marmara Denizi’nde oluşan kirlilik artık gözle görülür hâlde.
D) Gökçeada’da yollar hâlâ Arnavut taşlarının o, antik güzelliğinde.
E) Akçabat Köftesi yemeyenler köfte yedim demesin canım.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Geleneklerle ola gelen bir dizi yanlışın yaşamınızı ele geçirmesine izin vermemelisiniz.
B) Hiçbir zaman sizin olmayacakları düşlemenize kimse karışamaz ama düşle gerçek iç içe geçerse…
C) Gitgide içimde büyüyen bir korku ile yaşamaya başla­dım.
D) Art arda yanlış kararlar alınca yılların emeği şirket kar­tondan kule gibi çöküverdi.
E) Bir an her şeyi bırakıp buradan gitmeyi düşündüğüm çok zaman oldu.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Dolaptaki elbiseleri renklerine göre ayırman bence za­man kaybı.
B) Bu arada ki halıyı salonun girişinde kullanabilirsin.
C) Mutfaktan gelen baklava kokusuna dayanamadım ki daha fazla.
D) Seninkini de benimkinin yanına koyabiliriz.
E) Balkondaki çiçeklere iyi bak ki açsın .

19. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâyenin gelişimi için doğru bir bilgi değildir?
A) Türk edebiyatında modern hikâye Tanzimat edebiya­tında Ahmet Mithat Efendi’nin Letaif-i Rivayat adlı eseri ile başlar.
B) 19. yüzyıldan önce halk hikâyeleri modern hikâye ol­masa da hikâye ihtiyacının yerini tutmuştur denebilir.
C) Dede Korkut Hikâyeleri, destandan hikâye geleneğine geçiş ürünleri olarak önemli bir yere sahiptir.
D) Dünyada ilk hikâye örnekleri 19. yüzyılda Maupassant ile Fransız edebiyatında başlamıştır.
E) Türk edebiyatında daha çok hikâye türüyle adını du­yuran Ömer Seyfettin olmuştur.

20. Tanzimat II. Dönem, istibdatın (baskı) en fazla hissedildi­ği dönemlerdendir. İlk dönemin özgürlük ortamının yerini sessizlik ve korku almıştır. Bu yüzden şairler suya sabuna dokunmayan konulara yönelmişlerdir.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı­dakilerden hangisi olabilir?
A) değerini yitirmiş konuları ele alan
B) evrensel konularla ilgilenen
C) belirli bir kesime hitap eden
D) ulusal değerleri içermeyen
E) sakıncalı konularla ilgilenmeyen

CEVAP ANAHTARI

1

 D

11

 E

2

 A

12

 C

3

 A

13

 C

4

 C

14

 E

5

 C

15

 B

6

 D

16

 E

7

 C

17

 A

8

 C

18

 B

9

 E

19

 D

10

 E

20

 E