Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 9

SERVET-İ FÜNUN / FECR-İ ATİ EDEBİYATI – 9

1.   Aşağıdakilerin hangisinde, Fecr-i Âti edebi­yatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A)Fecr-i Âti topluluğu 1909 ile 1912 yılları arasında faaliyet gösterirken yayın organı olarak Genç Kalemler dergisini seçti.

B)Fecr-i Âti’nin önde gelen sanatçısı Ahmet Haşim, sembolizm akımının etkisinde kal­mıştır.

C) Batının önemli sanat ve bilim eserlerini çe­virmeyi, genç yetenekleri bir araya getirme­yi amaçladılar.

D)Kuruluşunu bir beyanname ile duyuran bir topluluk olup “Sanat şahsî ve muhterem­dir.” ilkesini benimsediler.

E) Fecr-i Âticiler arasında Ahmet Haşim, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri, Fuat Köprülü, Refik Halit gibi isimler vardır.

2. Aşağıdakilerden  hangisi,  Servet-i  Fünun edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)   Kanun, hak, adalet gibi kavramlar bu dö­nemde fazla kullanılmadı.

B)   Ağır ve süslü bir dil tercih edildi.

C)   Şiirde aruz vezni kullanıldı.

D)   Beyit bütünlüğü yerine konu bütünlüğü be­nimsendi.

E)   Bu dönem sanatçıları toplumdan kopuk de­ğildir.

3.           

I. Düzyazıda en başarılı türler roman ve öyküdür.

II.Roman tekniği gelişir, okuru eğitme tutu­mundan vazgeçilir.

III.Roman ve öykü konularını hayalden değil, gözlem olanakları içine giren yaşamdan alır.

IV. Yazar, gözlemini ve yarattığı yaşamları İstanbul’la sınırlı tutmaz; Anadolu yaşamını ayrıntılarıyla verir.

V.  Kahramanlar okumuş, seçkin, sanatsever, alafranga ve rahat kişilerdir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde Servet-i Fünun edebiyatındaki düzya­zıyla ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A)l.          B)ll.          C) III.        D) IV.       E)V.

4.           

I.    Fransız sembolistlerin etkisindedir.

II. Şiirde ahenk oluşturmaya çalışır, kelimeleri müzikal değerlerine göre seçer.

III.   Dili süslü ve ağırdır; bolca sıfat tamlaması­na yer verir.

IV.  Gezi yazısı türünde eser kaleme almıştır.

V.   Sanat toplum içindir, görüşünü benimser.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde, Cenap Şahabettin‘le ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.                                        B) II.          

C) III.                                       D) IV.      

E)V.

5.  Hikâye ve romanlarında gözleme yer veren tas­vir ve tahlillerde derinleşmeyen gerçekçi bir ya­zardır. Dili sade, anlatımı özenti ve süsten uzaktır. Eski edebiyata karşı Batı edebiyatını savunur. Hikâye, roman, eleştiri yazarı ve ga­zeteci olarak bilinir. Hayat-ı Muhayyel, Nadide, Hayal İçinde başlıca eserleridir.

Yukarıda tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Mehmet Rauf

E) Şinasi

6.  Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarından biri değildir?

A) Hüseyin Cahit Yalçın   

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Mehmet Rauf

E) Muallim Naci

7.  Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sa­natçılarına ait bir eser değildir?

A) Eylül

B) Hac Yolunda

C) Nemide

D) Şermin

E) Şıpsevdi

8.   Edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman olarak bi­linir. Konusu, yasak olarak yaşanan bir aşktır. Romanın şahıs kadrosu son derece dardır, öz­günlüğü psikolojik tahlillerin başarıyla yapılma­sından kaynaklanır.

Yukarıda sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Mehmet Rauf – Son Emel

B)   Halit Ziya – Aşk-ı Memnu

C)   Hüseyin Rahmi – İffet

D)   Halit Ziya – Kırık Hayatlar

E)   Mehmet Rauf – Eylül

9.            

I.    Romanların konusu, İstanbul’la sınırlandı.

II.    Vatan, millet gibi birtakım kavramlar kulla­nıldı.

III.   Kulak için kafiye görüşü benimsendi.

IV.   Sanat, toplum içindir, ilkesi uygulandı.

V.   Parnasizm ve sembolizm akımının tesiriyle şiirler yazıldı.

Yukarıdakilerden hangileri Servet-i Fünun edebiyatının özelliklerinden değildir?

A) I. ve II.                               B) II. ve IV.       

C) II. ve V.                              D) III. ve IV.            

E) III. ve V.

10.

–    Toplum meselelerine hemen hemen hiç yer vermediler.

–    Bir “salon edebiyatı” olarak adlandırıldılar.

–    Kafiyenin kulak için olduğu görüşünü sa­vundular.

Yukarıdaki cümlelerde sözü edilen özellikle­rin tümüne birden sahip olan edebiyat döne­mi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Fecr-i Âti edebiyatı

B)   Milli edebiyat

C)   Divan edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Cumhuriyet Dönemi edebiyatı

11. Servet-i Fünun şiirinin en önemli temsilcisidir. Servet-i Fünun devrinde romantik, lirik şiirine bireysel duyguları, doğayı, yaşanmış sahneleri katarken 1901’den sonra daha çok vatan-millet sevgisi, memleket-toplum sorunları üzerine sosyal şiirlerle didaktik-lirik plana geçti. Mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nde öğretmen ve müdür olarak çalıştı. Aruzla yazdığı “Rübâb-ı Şikeste, Halûk’un Defteri ve heceyle çocuklar için Şermin” adlı şiir kitapları vardır. Mezarı Bo­ğaziçi’nde Aşiyân Müzesi’ndedir.

Bu parçada sözü edilen şairimiz aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Mehmet Rauf

C) Hüseyin Cahit Yalçın

D) Tevfik Fikret

E) Ahmet Haşim

12.   Aşağıdakilerin hangisinde, yazar-eser eş­leştirmelerinde yanlışlık yapılmıştır?

A)   Ahmet Haşim – Frankfurt Seyahatnamesi

B)   Cenap Şahabettin – Göl Saatleri

C)   Halit Ziya Uşaklıgil – Aşk-ı Memnu

D)   Mehmet Rauf – Eylül

E)   Tevfik Fikret – Şermin

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A

E

D

E

A

E

E

E

B

D

D

B

 

Bunları da gezebilirsin.

Servetifünun Romanlarında Dil ve Anlatım Özellikleri

SERVETÎFÜNUN ROMANLARINDA DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ