Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 10

SERVET-İ FÜNUN / FECR-İ ATİ EDEBİYATI – 10

1.  (I) Edebiyat-ı Cedide’nin en önemli kişilerinden biri sayılan Cenap Şahabettin, şiir ve nesir alanlarında çeşitli eserler vermiştir. (II) Öğrenim için gittiği Fransa’da Batı edebiyatını yakından tanıyarak Romantizm akımının etkisine kapıl­mıştır. (III) Şiirlerinde hiçbir toplum sorununa dokunmayarak sadece aşk ve doğa şiirleri yaz­makla yetinmiştir. (IV) Bunlar, yeni nazım bi­çimleriyle göz kamaştıran, gösterişli, süslü, özentili şiirlerdir. (V) Cenap, düşünce ve duygu­larını yeni sözcüklerle anlatmak için Arap ve Fars sözlüklerinde o zamana kadar kullanılma­mış birtakım sözcükler bulup kullanmıştır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.           B)ll.           C) III.         D) IV.       E)V.

2.  Fecr-i Âti topluluğu Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Ahmet Haşim, Tevfik Fikret gibi sanatçılardan oluşur.

Yukarıda sözü edilen sanatçılardan hangisi yanlış verilmiştir?

A)   Ahmet Haşim

B)   Refik Halit Karay

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)   Tevfik Fikret

3.  Edebi hayata çeşitli gazetelerdeki yazıları ve fıkralarıyla başlayan sanatçı Fecr-i Âti edebiya­tından sonra Milli edebiyat akımı içinde yer al­mıştır, İlk yazılarında günlük hayatı dile getir­miş, hayatın gülünç yanlarını karikatürize et­miştir. Sosyal hayattaki çarpıklıkları nükteli bir şekilde anlatmıştır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Refik Halit Karay

B)   Ahmet Haşim

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Ömer Seyfettin

E)   Mehmet Emin Yurdakul

4.             I.    Şiir, duyulmak, hissedilmek için yazılır.

II.    Şiirde musiki anlamdan önce gelmelidir.

III.   Şiirde halkın anlayabileceği bir dil kullan­mak esastır.

IV.   Şiirin dili musiki ile söz arasındadır, sözden ziyade musikiye yakındır.

V.    Şiir, düzyazıya çevrilemeyen nazımdır.

Yukarıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim’in şiir anlayışından biri değildir?

A) I.           B)ll.           C) III.         D) IV.       E)V.

5.   Mehmet Rauf’un edebi kişiliği, Fransız realist ve natüralist yazarlarının ve son üstadı saydığı —’in etkisi altında biçimlenmiştir. Onun Aşk-ı Memnu adlı romanını örnek aldığını söylemiştir hep. Hep aşk tutkusu üzerinde duran yazar, Türk edebiyatının ilk başarılı ruh çözümlemesi romanı olan Eylül ile sanatının en yüksek noktasına çıkmıştır. Öteki bütün eserlerinde bir daha o düzeye ulaşamamıştır. Hikâye ve ro­manlarının hepsinde kendi kişiliğinden sıyrıla­mamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Halit Ziya Uşaklıgil 

B) Namık Kemal

C) Nabizade Nazım 

D) Muallim Naci

E) Recaizade Mahmut Ekrem

6. Tevfik Fikret Türkçeyi aruza ustalıkla uydurmuş, (I) nazmı nesre yaklaştırarak eski biçimi büsbütün ortadan kaldırmış,  (II) eski nazım biçimlerini bıraka­rak Batı edebiyatında gördüğü sone, terza-rima (III) ya da hiçbir kurala bağlı bulunmayan serbest müstezat(IV)  gibi birtakım yeni nazım biçimleri kul­lanmış, kulak kafiyesi yerine göz kafiyesini  (V) be­nimsemiştir.

Yukarıdaki altı çizili bölümlerden hangisin­de yanlış bilgi verilmiştir?

A) I.           B) II.           C) III.         D) IV.       E)V.

7.  Edebiyatımızda Batı tekniğine uygun gerçek anlamda ilk realist romanları yazan —, Türk ro­mancılığının babası sayılır. Romanları arasında Aşk-ı Memnu ve temsilcisi olduğu “Servet-i Fü­nun edebiyatı romanı” diye de anılan — sayı­labilir. 1866-1945 yılları arasında yaşayan ya­zar, zaman içinde eserlerinin ağır dilini sadeleş­tirmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Mehmet Rauf – Eylül

B)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu – Gönül Hanım

C)   Hüseyin Rahmi Gürpınar – Şıpsevdi

D)   Hüseyin Cahit Yalçın – Nadide

E)   Halit Ziya Uşaklıgil – Mai ve Siyah

8.  1944 yılında öldüğünde 80 yaşında olan yazar, Ahmet Mithat Efendi’nin popüler roman çığırını tek başına sürdürmüştür. Fransız natüralizmi­nin edebiyatımızda temsilcisi olmuş, deneysel roman ve töre romanı üzerinde durmuştur. Ro­manlarındaki birçok teknik hataya rağmen, so­kağı bütün canlılığıyla edebiyatımıza sokmuş­tur. Romanlarında sosyal eleştiriyi mizah yoluy­la yapar. Servet-i Fünun döneminde yaşaması­na rağmen bu edebiyata katılmamıştır. Eserleri arasında “Şık, İffet, Mürebbiye” vb. sayılabilir.

Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Falih Rıfkı Atay

C)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

D)   Refik Halit Karay

E)   Süleyman Nazif

9.  Servet-i Fünun döneminde yaşadığı halde bu topluluğa katılmamıştır. Sohbet, fıkra ve anıları yanında roman ve hikâyeleri de vardır. Güçlü bir gözlem, temiz bir Türkçe, özentisiz bir anla­tım kaleminin en belirgin özelliğidir. “Falaka, Şehir Mektupları, Gülüp Ağladıklarım” eserleri arasındadır. Tarihçi ve bestekârdır; ama her şeyden önce sürekli yazan bir gazetecidir.

Bu parçada tanıtılan ünlü yazarımız aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim

B) Ahmet Haşim

C) Ahmet Hikmet

D) Ahmet Mithat

E) Ahmet Vefik

10.  Aşağıda verilen Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Avrupai anlamda ilk roman yazarıdır.

B)   Eserlerinde klasisizmin tesiri vardır.

C)   Süslü, sanatlı, ağır bir dili vardır; fakat dili başarıyla kullanır.

D)   Alışılmıştan farklı bir cümle düzeni vardır.

E)   Romanlarında  olaylar yalnız  İstanbul’da geçerken, hikâyelerinde Anadolu’da geçer.

11. Aşağıdakilerin hangisinde, Batı edebiyatın­da alınan nazım şekilleri bir arada verilmiş­tir?

A)   Sone – terzarima

B)   Sone – müstezat

C)   Terzarima – rubai

D)   Sone – terkib-i bent

E)   Terzarima – tuyuğ

12.  Eserleri, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim, Haluk’un Defteri, Şermin, Rübabın Cevabı’dır. Şermin, isimli şiir kitabındaki şiirlerini hece vez­niyle yazmıştır. Buradaki hepsi çocuk şiirleridir.

Yukarıda eserleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevfik Fikret

B) Cenap Şahabettin

C) R. Mahmut Ekrem 

D) Namık Kemal

E) Ahmet Haşim

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

B

E

A

C

A

E

E

C

A

B

A

A