Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 8 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

SERVET-İ FÜNUN / FECR-İ ATİ EDEBİYATI – 8

1.  Edebiyat-ı Cedide’ye tepki olarak doğmuştur. 24 Şubat 1909’da sanat anlayışlarını, amaç ve ilkelerini bir bildiriyle açıklamışlardır. Yukarıda söz edilen edebi akım aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)   Milli Edebiyat

B)   Servet-i Fünun

C)   Tanzimat Edebiyatı

D)   Fecr-i Âti

E)   Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı

2.  1870 ile 1934 yılları arasında yaşayan sanatçı­nın asıl mesleği doktorluktur. Tevfik Fikret’ten sonra Servet-i Fünun’un en önemli şairidir. Uz­manlık için gönderildiği Paris’te tıptan çok şiirle ilgilenmiş ve Fransız sembolistleri tanımıştır. Şiirde kalemleri müzikal değerlerine göre se­çer. Şiirleri yanında düz yazıları da vardır. Bun­lar arasında Tiryaki Sözleri, Hac Yolunda, Avru­pa Mektupları ele alır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)   Cenap Şahabettin

D)   Ali Ekrem Bolayır

E)   Hüseyin Suat

3.  Servet-i Fünun romanının ikinci büyük ismidir. Roman, hikâye ve tiyatro türünde eserler ver­miştir. Sosyal hayata pek yer vermediği eserle­rinde romantik duygular, hayaller ve psikolojik tahliller sıkça yer alır. Edebiyatımızda ilk psiko­lojik roman sayılan “Eylül” onun eseridir. Diğer eserleri arasında; Genç Kız Kalbi, Define, Kan Damlası vb. sayılabilir.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Mehmet Rauf

B) Mehmet Akif Ersoy

C) Mehmet Fuat

D) Halit Ziya Uşaklıgil

E) Refik Halit Karay

4.   Refik Halit Karay’ın aşağıda sayılan eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Bugünün Saraylısı

B) Sürgün

C) Nilgün

D) Gurbet Hikâyeleri

E) Kadınlar Tekkesi

5.  Cenap Şahabettin dil konusunda gerek kendin­den önce, gerek kendinden sonra yetişenlere karşı hep geri bir anlayışı savunmuştur; sanat hayatının ilk devrinde, sade dille yazma davası­nı tutanlara karşı yabancı sözcüklerden ve bu sözcüklerle yapılan yeni isim ve sıfat tamlama­larından yana olmuş; 1908’den sonra da, “—” hareketini ortaya çıkaranlarla uzun ve sert tar­tışmalara girişmiş ve dilden yabancı sözcükler­le yabancı dil kuralları atılırsa Türkçenin “fakirleşeceği”ni iddia etmiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yeni Lisan

B) Garip

C) İkinci Yeni

D) Milli Edebiyat

E) Fecr-i Âti

6. Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âti topluluğu içinde yer almamıştır?

A)   Ahmet Haşim

B)   Refik Halit Karay

C)   Ali Canip Yöntem

D)   Celal Sahir Erozan

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

7.  “Sanat, şahsi ve muhteremdir.” ilkesine bağlı kalan bu dönem sanatçıları, şiirler, söyleşiler, edebiyat eleştirileri yayımladılar, Batı edebiyatı üzerinde yazılar yazmaya başladılar. Toplum­sal sorunlarla hiç ilgilenmeyip Arapça ve Fars­ça tamlamalarla yüklü bir dil kullandılar. 1911’de Genç Kalemler dergisi çıkmaya başla­yınca topluluğun bir etkinliği kalmadı.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda tanıtılan edebiyat topluluğuna mensup bir sanatçı olabilir?

A) Ahmet Haşim

B) Mehmet Akif

C) Tevfik Fikret

D) Cenap Şahabettin

E) Ahmet Rasim

8. Aşağıdakilerden  hangisi Ahmet Haşim‘in eserleri arasında değildir?

A)   Gurabâhâne-i Laklakan

B)   Frankfurt Seyahatnamesi

C)   Bugünün Saraylısı

D)   Bize Göre

E)   Göl Saatleri

9.  Mallarme: “Şiir sözle müzik arasında sözden çok müziğe yakın olmalı, şiirde güzellik kapalılıkla sağlanmalı, anlam ikinci planda olmalıdır.” der.

Aşağıdakilerden hangisi “Mallarme” ile aynı anlayıştadır?

A) Mehmet Akif

B) Ahmet Haşim

C) Ziya Gökalp

D) Yahya Kemal

E) Faruk Nafiz

10.  (I) Servet-i Fünun sanatçıları “sanat için sanat” anlayışına bağlı kaldılar. (II) Parnasizm ve sembolizmin etkisinde şiirler kaleme aldılar.

(III) Romanda özellikle Fransız romantik yazar­larının   etkisi   altında   yapıtlar  oluşturdular. (IV) Bu dönem sanatçıları tiyatro türüne fazla ilgi göstermedi. (V) Batılı şiirlerde kullanılan “sone ve terza-rima” gibi nazım şekillerini kullandılar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B)ll.          C) III.        D) IV.       E)V.

11. Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin ile Ahmet Haşim’in ortak özelliği değildir?

A)   Başta şiir olmak üzere birçok türde yazmaları

B)   Gezi yazısı kaleme almaları

C)   Sembolizm akımından etkilenmeleri

D)   Özellikle şiirde halk dilinden uzaklaşmaları

E)   Bağlı oldukları edebiyat topluluğu

12.  “Piyale” adlı şiir kitabının ön sözünde, şiir hak­kındaki düşüncelerini “Şiir Hakkında Bazı Müla­hazalar” başlığı altında aktaran şair, şöyle der: “Şiirde anlamı aramak, bülbülü eti için öldürme­ye benzer.”

Burada sözü edilen Fecr-i Âti şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Cenap Şahabettin

B)   Celal Sahir Erozan

C)   Ahmet Haşim

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

D

C

A

D

A

E

A

C

B

C

E

C