Servet-i Fünun / Fecr-i Ati Edebiyatı – 7 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

SERVET-İ FÜNUN / FECR-İ ATİ EDEBİYATI – 7

1.  İki büyük şairi Tevfik Fikret ve Cenap Şa­habettin, iki büyük roman yazarı Halit Ziya ve Mehmet Rauf olan edebiyat topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fecriati  

B) Tanzimat Edebiyatı

C) Yedi Meşaleciler 

D) Edebiyat-ı Cedide

E) Milli Edebiyat

2.  Fıkra, makale ve anılarıyla İstanbul insanını çok güzel bir şekilde anlatmış, Servetifünun döneminde yaşadığı hâlde bu akıma bağlı kal­mamıştır. Aynı zamanda usta bir gazetecidir. Üslubu kıvrak, çekici ve içtendir. Gözlemleri çok kuvvetlidir. “Şehir Mektupları“, “Eşkali Za­man” fıkra türünde, “Falaka Gecelerim” anı tü­ründe eserleridir.

Bu paragrafta kendisinden söz edilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hüseyin Cahit Yalçın

B)   Mehmet Rauf

C)   Falih Rıfkı

D)   Ahmet Rasim

E)   Hüseyin Rahmi

3.  1870-1927 yılları arasında yaşayan yazar, ön­celeri Servet-i Fünun üslubuyla yazmış; ancak sonraları, “arı Türkçe” ile ama yine sanatlı bir tarzda eser vermiştir. Gönül Hanım adlı romanı ve Çağlayanlar adındaki hikâye kitabıyla tanınır.

Bu parçada tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hüseyin Rahmi Gürpınar

B)   Ahmet Rasim

C)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D)   Hüseyin Cahit Yalçın

E)   Cenap Şahabettin

4. Aşağıdakilerden hangisi Fecriati edebiya­tının kuruluş amaçlarından biri değildir?

A)   Dilin, edebiyatın ve bilimin gelişmesine kat­kı sağlamak

B)   Yetenekli sanatçıları bir araya getirmek

C)   Batı edebiyatının önemli eserlerini çevirmek

D)   Okuyucunun edebiyat ve sanat konuların­daki bilgilerini artırmak

E)   Dilde sadeleşme hareketine önderlik etmek

5.  Servetifünun döneminde yaşadığı halde top­luluk dışında kalarak Ahmet Mithat‘ın “halk için sanat” ilkesini benimsemiş, popüler romanlar yazmıştır. Ahmet Mithat‘ta görülen romanın akışını kesip bilgi vermek onun romanlarında da görülür. İstanbul yaşamını gerçekçi bir üs­lupla anlatmış olan yazar bizde natüralizm akı­mının en önemli temsilcisidir. “Şık“, “Gulyaba­ni“, “Son Arzu” romanlarından bazılarıdır.

Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Ahmet Rasim  

B) Refik Halit

C) Mehmet Emin   

D) Hüseyin Rahmi

E) Halit Ziya

6.  Romanda; aşktan başka bir düşüncesi olma­yan, çalışmadan yaşayan, hazır yiyici, Batı hay­ranı birtakım kimselerin ve onlar aracılığıyla top­lumun bir kesimi anlatılmaktadır. Orta yaşlı dul bir adam olan Adnan Bey’in, serbest yaşantısıy­la tanınan Firdevs Hanım’ın kızı Bihter’le evleni­şiyle olaylar gelişir. Annesindeki serbestlik Fir­devs’te de kendini gösterir ve evli olmasına rağ­men, başka bir erkekle ilişkiye girer. Yanlış ilişki birkaç kişinin hayatının kararmasına yol açar.

Bu parçada tanıtılan Servetifünun dönemi romanı ve bu romanın yazarı aşağıdakiler­den hangisinde doğru verilmiştir?

A)   Eylül – Mehmet Rauf

B)   Gönül Hanım – Ahmet Hikmet Müftüoğlu

C)   Aşk-ı Memnu – Halit Ziya Uşaklıgil

D)   Hayal İçinde – Hüseyin Cahit Yalçın

E)   İffet – Hüseyin Rahmi Gürpınar

7.   Fecriati edebiyatı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Fransız edebiyatını kendilerine örnek aldılar.

B)   Eserlerinde aşk ve tabiat konularını işlediler.

C)   Gerçeklerden uzak doğa tasvirleri yaptılar.

D)   Şiirlerinde aruz veznini kullandılar.

E)   Sade bir dille yazmaya özen gösterdiler.

8.  Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem ve Servetifünun sanatçılarının ortak özelli­ğidir?

A)   Sanat için sanat anlayışını benimseme

B)   Vatan, hürriyet gibi kavramlara yer verme

C)   Klasisizm ve romantizm akımından etkilenme

D)   Tiyatro türüne özellikle önem verme

E)   Sıradan insanın anlayacağı bir dil kullanma

9. — Edebiyat-ı Cedide topluluğunun en önemli temsilcisidir. Şiirlerinde parnasizmin etkisi görü­lür. “Halûk’un Defteri, Rübab-i Şikeste” önemli eserlerinden birkaçıdır. Yine onunla aynı edebi­yat topluluğunda yer alan — dönemin en bü­yük romancısıdır. Romanları teknik yönden güçlüdür, roman kahramanlarını aydın kesim­den seçmiştir. “Mai ve Siyah” “Ferdi ve Şürekâ­sı” önemli eserlerinden bazılarıdır.

Aşağıdakilerden hangileri bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla getirilmelidir?

A)   Halit ZiyaHüseyin Cahit

B)   Hüseyin CahitTevfik Fikret

C)   Tevfik FikretMehmet Rauf

D)   Mehmet Rauf Hüseyin Cahit

E)   Tevfik FikretHalit Ziya

10.          

I.    Hüseyin Rahmi Gürpınar

II.    Mehmet Akif

III.   Ahmet Rasim

Yukarıda adları verilen  sanatçıların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Servetifünun döneminde yaşadıkları hal­de bu akıma bağlanmamaları

B)Aynı zamanda gazete çıkarmaları, dene­meler yazmaları

C)Natüralizm ve romantizm akımlarının etki­sinde kalmaları

D) Şiirlerinde aruz veznini kullanmaları, nazmı nesre yaklaştırmaları

E) Hem roman hem öykü yazmaları, bu türle­rin ilklerini vermeleri

11.   Cenap Şahabettin, Halit Ziya, Mehmet Rauf‘un ortak özelliği aşağıdakilerden han­gisidir?

A)   Nazmı nesre yaklaştırmaları

B)   Milli konulara ağırlık vermeleri

C)   “Sanat, toplum içindir.” ilkesini savunmaları

D)   Eserlerinde sade bir dil kullanmaları

E)   Aynı edebi topluluğa bağlı olmaları

12.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi içinde bu­lunduğu edebi topluluk yönüyle diğerlerin­den farklıdır?

A)   Tevfik Fikret

B)   Halit Ziya

C)   Hüseyin Cahit Yalçın

D)   Mehmet Rauf

E)   Recaizade Mahmut Ekrem

13.  —, Türk edebiyatının Batılılaşması hareketin­de bir dönüm noktası olan Edebiyat-ı Cedide akımının en önemli temsilcisidir. Divan edebi­yatıyla olan bütün bağlarını koparmış, şiirlerin­de hem biçim, hem de anlam bakımından Batı edebiyatının, özellikle Fransız edebiyatında Parnasyen adı verilen şairlerin etkisi altında, gözleme dayanan, kişisel duygular yerine dışa­rıda görülenleri anlatan, biçim kusursuzluğuna önem veren şiirler yazmıştır. Bu yoldan hareket ederek, günlük hayatta rastlanan herhangi bir şeyi, mesela bir beyaz yelkeni, bir bisikleti, yer­deki ayak izlerini vb. şiir konusu olarak ele al­mıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tevfik Fikret 

B) Ziya Paşa

C) Namık Kemal

D) Recaizade M. Ekrem

E) Şinasi

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

D D C E D C E A E A E E A

 

Bunları da gezebilirsin.

Servetifünun Romanlarında Dil ve Anlatım Özellikleri

SERVETÎFÜNUN ROMANLARINDA DİL VE ANLATIM ÖZELLİKLERİ