Tanzimat Edebiyatı – 2

TANZİMAT EDEBİYATI – 2

1.  Tanzimat edebiyatının ikinci yarısı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Bu dönemin sanatçıları “sanat için sanat” an­layışını benimsemiştir.

B)   Sade bir dil anlayışı ön plandadır.

C)   Divan edebiyatı nazım biçimleri terk edilmeye başlanmıştır.

D)  Şiirde bireysel duygulanmalar ağırlık kazan­mıştır.

E)   Bu dönemin şiiri daha sonra gelecek şiirler için bir yol gösterici niteliğindedir.

2. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştırmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Divan Edebiyatı’ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.

B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmıştır.

C) Divan Edebiyatı’nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçüsü de kullanılmıştır.

D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.

E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?

A) Zavallı Çocuk

B) Hürriyet Kasidesi

C) Garam

D) Gülnihal

E) Vatan yahut Silistre

4. Tekirdağ doğumlu olan sanatçıya “vatan şairi” de denilmiştir. Tiyatroyu halk eğitiminde bir araç ola­rak gören sanatçı özellikle tiyatro eserlerinde sa­de dil kullanılmıştır. “Vatan Yahut Silistre” oyunu­nun sahnelenmesinden sonra sürgün edilmiştir. Eserlerinde romantizmin etkileri görülür. “Toplum için sanat” anlayışıyla yazan sanatçının nesri, şii­rinden daha üstündür.

Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   İbrahim Şinasi

B)   Recaizade Mahmut Ekrem

C)  Ziya Paşa

D)  Ahmet Mithat Efendi

E)  Namık Kemal

5. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı,  tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.

Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?

A) Şinasi 

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Ziya Gökalp

E) A. Vefik Paşa

6. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat’ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Padişah Abdülhamit’in baskıcı politikası

B) Bu dönem yazarlarının Batı’daki nazım şekillerini anlayamamaları

C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri

D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları

E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri

7. Moliere’den yaptığı çeviri ve uygulamalarla Türk tiyatro edebiyatına katkıda bulunmuştur. Ayrıca Bursa’da Vali iken yaptırdığı tiyatro binası da ti­yatroya ayrı bir katkısıdır. Lehçe-i Osmani eseri de sanatçının önemli bir diğer ürünüdür.

Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

A)   İbrahim Şinasi

B)   Ziya Paşa

C)  Ahmet Vefik Paşa

D)  Ahmet Mithat Efendi

E)   Şemsettin Sami

8. Aşağıdaki   cümlelerin   hangisinde   bir   bilgi yanlışı vardır?

A)   Tanzimat dönemi eleştirisinin temelini “eski­-yeni” mücadelesi oluşturmuştur.

B)   Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan sanat­çımız Şinasi’dir.

C)   Devlet eliyle 1831’de çıkarılan ilk resmi gaze­te Tercüman-ı Ahval’dir.

D)  Tanzimat romanlarında duygusal ve acıklı ko­nular ön plandadır.

E)   Tanzimat şiirinde nazım birimi beyittir.

 9. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği

B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.

C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri halka benimsetmek.

D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek düşüncesi.

E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını sağlamak

 10. Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.Bu eser aynı zamanda edebiyatımızda realist roman özelliği gösterir.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah – Namık Kemal

B) Araba Sevdası – R. Mahmut Ekrem

C) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D) Eylül – Mehmet Rauf

E) Sergüzeşt – Sami Paşazade Sezai

 11. I.   Sanatını sanat için icra etmiş, göz için kafiye görüşünü savunmuştur.

II. Yanlış batılılaşmayı yazdığı bir romanında eleştirmiştir.

III. Talim-i Edebiyat adlı yapıtıyla yeni edebiya­tın esaslarını belirlemiş, birçok genç şair ve yazara yol göstermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız aşağıdakilerin hangisidir?

A)   Recaizade Mahmut Ekrem

B)   Namık Kemal

C)  İbrahim Şinasi

D)   Sâmipaşazâde Sezai

E)   Abdülhak Hamit Tarhan

12. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) İntibah

B) Cezmi

C) Eylül

D) Sergüzeşt

E) Yaban

13. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak  adlı eserdir.

B) Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde kullanılmıştır.

C) Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın  Karabibik  adlı eseridir.

D) Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi’nin  Şair Evlenmesi adlı eseridir.

E) İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem’in Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat adlı eseridir.

14. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’te görülen bir özellik değildir?

A) Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.

B) Oyunları üç birlik kuralına uymaz

D) Shakespeare’in etkisinde kalmıştır.

D) Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.

E) Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.

15. I.    ilk yerli oyun olan “Şair Evlenmesi”ni yazmış­tır.

II.   İlk fabl örneğini vermiştir.

III.   Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    İbrahim Şinasi

B)    Ziya Paşa

C)    Namık Kemal

D)   Şemsettin Sami

E)   Sâmipaşazâde Sezai

 CEVAPLAR

1   D 5    B 9     D 13    E
2   E 6    E 10   B 14    D
3   C 7    C 11   A 15  A
4   E 8    C 12   B