Tanzimat Edebiyatı Test Soruları- 1

TANZİMAT EDEBİYATI-1

1. Bu dönem sanatçıları, Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile Batı’ya yönelmişlerdir. Batı edebiyatında gördükleri ye­ni türleri.. Türk edebiyatına getirmişlerdir.

Aşağıdakilerden hangisi, Batı’dan alınan edebi­yat türlerinden değildir?

A)  Şiir                          

B) Hikâye

C) Röportaj

D) Tiyatro

E) Roman

2. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şair ve yazarlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Hemen hepsi Fransız kültürüyle yetişmişlerdir.

B) Siyasetle yakından ilgilenirler.

C) Aruz veznini tamamen bırakmışlar milli ölçümüz olan hece ölçüsüyle şiirler yazmışlardır.

D) Eserlerde rastlantılara fazlasıyla yer vermişlerdir.

E) Cariyelik kurumunu ve alafrangalık özentisini eleştirirler.

3. Aşağıdakilerden   hangisinde  Tanzimat dönemi sanatçıları bir arada verilmiştir?

A)   Ali Bey – A.Vefik PaşaAli Canip

B)   R.Mahmut Ekrem Abdülhak Hamit TahranTevfik Fikret

C)   Ahmet MithatNamık KemalÖmer Seyfettin

D)   H.Ziya UşaklıgilŞinasi Ziya Gökalp

E)   Namık KemalŞemsettin SamiZiya Paşa

4. Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizade Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir.

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir?

A) Kamus-ı Türki

B) Rumuzül Edep

C) Talim-i Edebiyat

D) Letaif-i Rivayet

E) Takdir-i Elhan

5. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat dönemi Türk edebiyatı için söylenemez?

A)   Batılı toplumların  etkisinde gelişen bir edebiyattır.

B)   Roman, öykü, tiyatro ve gazete yazıları gibi tür­lerin ilk örnekleri, bu dönemde verilmiştir.

C)   Sanatçılar, bu dönemde hak  adalet,vatan, ulus, hürriyet gi­bi toplumsal kavramlara eserlerinde yer vermiş­tir.

D)   Bu dönemdeki şiirler, biçim olarak yenidir; an­cak içerik olarak, Divan edebiyatı şiirinin özellik­lerini taşır.

E)    İkinci dönem sanatçıları, bireysel konuları işlemiştir.

 6. Tanzimat edebiyatının 1. döneminde, roman tü­ründe eserler veren yazarlar, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A)   Şinasi Ahmet Mithat EfendiAhmet Vefik Paşa

B)   Ahmet Mithat EfendiZiya Paşa –  Ahmet Vefik Paşa

C)   Namık KemalŞinasi Ziya Paşa

D)   Namık KemalŞinasi Ziya Paşa

E)   Namık KemalAhmet Mithat EfendiŞemsettin Sami

 7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ziya Paşa, şiirlerinde, toplumdaki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.

B) Namık Kemal, tema bakımdan Divan edebiyatından , şekil bakımından Batı edebiyatından etkilenmiştir.

C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.

D) Ahmet Mithat Efendi, okuru bilgilendirmeyi amaç edindiği için roman sıradandır.

E) Tanzimat’ın I. dönem yazarlarında “Sanat, toplum içindir.” görüşü hâkimdir.

8. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Şemsettin Sami – Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat

B)  Şinasi – Durub-ı Emsali

C)  Namık Kemal –Karabela

D)  Ziya Paşa – Cezmi

E)  Ahmet Mithat Efendi – Hasan Mellah

 9. Tanzimat edebiyatı için aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A)   Roman ve öykü bu dönemde fazla gelişme­miştir.

B)   Tercüman-ı Ahval’ın çıkmasıyla Tanzimat edebiyatı başlar.

C)  Tanzimat’la birlikte şiirin konu alanı genişle­miştir.

D)  Tanzimat  edebiyatı   şairleri   hece  ölçüsü kullanılmıştır.

E)   Roman ve öykü türünde ilk örnekler verilmiş­tir.

 10. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını keserek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği “ibret dersi”ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey’dir.

Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıda-kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Şinasi – Şair Evlenmesi

B) Namık Kemal – İntibah

C) Ziya Paşa – Harabât

D) Ahmet Mithat – Letâif-i Rivâyet

E) Recaizade Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

11. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili   bir bilgi yanlışı vardır?

A) Tanzimat edebiyatının kurucusu ve ilklerin şairidir..

B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde  yayımlamıştır.

C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.

D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.

E) İlk atasözleri kitabı olan Durub-ı Emsali Osmaniye’yi yazmıştır.

12. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?

A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.

B) Halkın anlayacağı  bir dil kullanmayı amaçladılar ama başarılı olamadılar.

C) Divan edebiyatında olduğu gibi parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.

D)Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.

E) İkinci dönem edebiyatçılardan, realizmin ve natüralizm’in etkisinde kalmışlardır.

13. Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla

B) İlk resmi gazetenin çıkışıyla

C) İlk özel gazetenin çıkışıyla

D) İlk yerli romanın yazılmasıyla                   

E)  Meşrutiyetin ilanıyla

 14. (l)”Vatan şairi” olarak da anılan sanatçı, Tanzimat dönemi Türk edebiyatının, önde gelen isimlerindendir. (II) İyi bir eğitim almış, 1863’te girdiği Tercüme Odası’nda Şinasi ile tanışmıştır. (III) Şinasi’nin etki­siyle, Batı edebiyatına yönelmiştir. (IV) Şinasi Paris’e gidince, Tercüman-ı Ahvâl gazetesinin yöne­timini üstlenmiştir. (V) “Vatan Yahut Silistre” adlı oyunu sahnelendikten sonra, Magosa’ya sürül­müştür.

Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A) I.             B) II.             C) III.             D) IV.             E) V.

15.Eser, toplumun önemli sorunlarından biri olan görücü usulü ile evliliğin sakıncalarını anlatmak­tadır. Romantizmin bir ürünü sayılabilir. Roman dili, dönemine göre oldukça sadedir.  Ayrıca ro­man Türk edebiyatının ilk yerli romanıdır.İlk roman  olması ve daha önce bu türle eser yazılmaması nedeniyle kurgu hataları göze çarpar.

Bu parçada bahsedilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sergüzeşt

B)   İntibah

C)  Araba Sevdası

D)   Felatun Bey ile Rakım Efendi

E)  Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat

16.  Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Kemal‘in değildir?

A) Tahrib-i Harabât

B) İntibah

C) Cezmi

D) Celâlettin Harzemşah

E) Harabât

CEVAPLAR

1  A 5   D 9   D 13  C
2  B 6   E 10  B 14   D
3  E 7  B 11  B 15   E
4  E 8  D 12  C 16   E

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.