Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir İle İlgili Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı -Öz Şiir Anlayışını Sürdüren Şiir İle İlgili Test Çöz

1. Aşağıdakilerden hangisi öz şiirin özelliklerin den biri değildir?
A)İnsanın duygularının sonsuzluğu işlenir.
B) Şair gerçek dünyadan hareket edilerek yaratılan iç dünyaya, soyut dünyaya yönelir.
C) Kapalı bir anlatım vardır.
D) Düşüncelerin kabul ettirilmesi için şiir bir araçtır.
E)Hece ölçüsü ve serbest nazım kullanılmıştır.

2. I. Şairler, şiiri soylu bir sanat olarak görmüşlerdir.
II. Dizelerde musikiye önem verilmiştir.
III. Süslü ve sanatlı bir dil yerine sade bir dil kullanılmıştır.
IV. “Sanat sanat içindir.” anlayışıyla yazılmıştır.
V. Ahmet Haşim öz şiir anlayışının temsilcilerindendir.
Numaralanmış cümlelerde “Öz Şiir” hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

3.
“Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede…
Sen zambaklar kadar beyaz
Ve ürkek bir düşüncede,
Sanki mehtaplı gecede,
Hülyan, eşiği aşılmaz,
Bir saray olmuştu bize,
Hapsolmuş gibiydim bense,
Bir çözülmez bilmecede.
Ne güzel geçti bütün yaz,
Geceler küçük bahçede.”
Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar‘ın “Bütün Yaz” adlı şiirini öz şiir yapan nedenlerden biri değildir?
A) Ritimden yararlanılması
B)Sözcüklerin anlamlarının büyük bir önem taşıması
C)İmgelere başvurulması
D)Dizelerin musiki yüklü olması
E)Söyleyiş değerinin önemli olması

4. “1928 yılında kurulan bu topluluktaki sanatçılar, çıkardıkları kitabın ön sözünde yapmak istediklerini açıkladılar. O yıllarda bütün Türk edebiyatını kapsayan memleketçi edebiyata karşı yalnız sanatı ön planda tuttular, edebi ekollerin ölmediğini göstermek istediler. Sanat ve edebiyattataklitten uzaklaşmak, canlı, içten ve yeni olmak başlıca hedefleriydi.”
Bu parçada tanıtılan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
A) Garipçiler
B) II. Yeniler
C) Yedi Meşaleciler
O) Beş Hececiler
E) Hisarcılar

5. Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler”den biri değildir?
A) Cevdet Kudret Solak
B) Vasfi Mahir Kocatürk
C) Muammer Lütfi
D) Sabri Esat Siyavuşgil
E) Yusuf Ziya Ortaç

6.
“Gözlerimbir kuyu, dilim kördüğüm,
Bir görünmez alem olsa gördüğüm;
Mermer bir kabuğa girip ördüğüm,
Kapansam içimden gelen ahenge… “
Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlükteki öz şiir anlayışına özgü yaklaşımlardan biri değildir?
A) Şiire özgü bir düş dünyası kurulmuş.
B) İmgelere yer verilmiş.
C) Şiir dili oluşturulmuş.
D) Dizeler titiz bir gözlem sonucu yazılmış.
E) Hece ölçüsü modern şiirle kaynaştırılmış.

7. Aşağıdakilerden hangisi “Yedi Meşaleciler”in karşı çıktıkları “Beş Hececiler”den biri değildir?
A) Faruk Nafiz Çamlıbel
B) Enis Behiç Koryürek
C) Halit Fahri Ozansoy
O) Yaşar Nabi Nayır
E) Orhan Seyfi Orhon

8. Aşağıdakilerden hangisi saf şiiri benimsemiş ve bu akımda eserler vermiş sanatçılardan biri değildir?
A) Yahya Kemal Beyatlı
B) Ahmet Haşim
C) Ahmet Hamdi Tanpınar
D) Necip Fazıl Kısakürek
E) Necmettin Halil Onan

9. Aşağıdakilerin hangisinde sembolizmden etkilenen sanatçılar bir arada verilmiştir?
A) Ahmet Hamdi Tanpınar – Ahmet Muhip Dıranas
B) Cahit Sıtkı Tarancı – İlhan Berk
C) Ahmet Haşim – Süreyya Berfe
D) Ceyhun Atuf Kansu – Orhan Veli Kanık
E) Fazıl Hüsnü Dağlarca – Turgut Uyar

10.
I. Paul Verlaine
II. Paul Valery
III. Arthur Rimbaud
IV. Vladimir Mayakovski
V. Tommaso Marinetti
Numaralanmış sanatçılardan hangileri sembolizm akımının temsilcileridir?
A) I, II ve III.
B) Il, III ve IV.
C) I, III ve V.
D) III, IV ve V.
E) Il, III ve V.

11. ” ‘Gerçeği olduğu gibi anlatmaya olanak yoktur; duyularımız dış dünyayı olduğu gibi değil, onun asıl halini değiştirerek bize ulaştırmaktadır. Biz dış dünyayı anlatmak istediğimiz zaman ancak oradan aldığımız izlenimleri anlatmış oluruz; bu da kişiden kişiye değişir.’ diyen sanatçılar bütün duyuların birbirleriyle bağlantısının olduğu görüşünü benimsemiş; ‘mor uğultu, beyaz titreyiş, çayır yeşili koku’ gibi aktarmaları kullanmışlardır.”
Bu paragrafta tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürrealizm
B) Sembolizm
C) Kübizm
D) Dadaizm
E) Egzistansiyalizm

12. “Fırtına, sonsuzluk, esrarlı bitiş
Karanlık dağıtıyor meyvalarını
Yemyeşil bir ağaç sarsıyor geniş
Kollarında ufkun dört duvarını”
Bu dizelerde öz şiirin özelliklerinden hangisi yer almamıştır?
A) İmge
B) Humor
C) İç ahenk
D) Simge
E) Kapalı anlatım

13. “Biliyorum gölgede senin uyuduğunu
Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin
Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin
Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu”
Bu dörtlükle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?
A) Serbest nazımla yazılmıştır.
B) Zengin uyak kullanılmıştır.
C) Tam uyak kullanılmıştır.
D) Sarma uyakla yazılmıştır.
E) Redif kullanılmıştır.

CEVAPLAR

1.D

8.E

2.C

9 A

3.B

10.A

4.C

11.B

5 E

12.B

6.D

13.E

7.D