Parnasizm ve Özellikleri

PARNASİZM

 1. 19. Yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır ve şiirde gerçekçiliği      benimseyen akımdır.
 2. Romantik şairlerin şiirlerindeki aşırı duygusallığa tepki olarak      Fransa’da ortaya çıkmıştır.
 3. Realizm ve natüralizm gibi parnasizmin de temel ilkesi gerçekçiliktir.      Şairi bütün amacı doğada var olan güzellikleri gerçekçi şekilde      aktarmaktır.
 4. Kullanılmayan ve romantizmle birlikte unutulan Yunan ve Latin      kaynaklarına tekrar dönülür.Dolayısıyla ele aldıkları konu bakımından      bazen klasizme benzerler.
 5. Şair kişiliğini      gizler; duygularını değil, dış dünya­daki gözlemlerini anlatır ve      anlatımda nesnelliği ilke edinir.
 6. Şiir; mimari,      heykel, resim gibi görsel sanatları kendine örnek aldığı için betimlemeye      da­yalı bir şiir anlayışı gelişir.
 7. Betimlemeler nesnel      olmakla birlikte, ayrıntılı, canlı ve renklidir.
 8. Parnasyenler betimlemenin yanı sıra bilimsel ve felsefi düşüncelere de önem      vermişlerdir.Bu da realizmin  şiire      bir yansımasıdır.
 9. Dilin kurallara uygun bir şekilde, ustalıkla kullanıl­masına; anlatımın      açık ve yalın olmasına çalışılır.
 10. Biçim      kusursuzluğuna  önem verilir. Nazım      biçimine, vezin ve kafiyeye, önem       verilir.
 11. Tarihin her döneminden      özellikle uzak ve yaban­cı ülkelerin efsanelerinden yararlanılır; bu      ülkele­rin doğa görünümleri tasvir edilir.
 12. Şiir, toplumsal      sorunları anlatan bir araç olarak gö­rülmez. “Sanat sanat içindir” görüşüne bağlı kalınır.
 13. Şiire egzotik bir      atmosfer getirilir. Şimdiki zamana sırt çevrilir.
 14. Nazım şekli olarak      daha çok sone tarzı kullanılır. Bu bizim edebiyatımızda özellikle Servet-i      Fünun edebiyatı döneminde görülür.
 15. Parnasizm akımıyla      şiir yazan şairler kendi devirlerindeki sosyal çöküşleri tarihlerindeki      ihtişamlı devirleri anlatarak çareyi kaçmakta bulurlar.

Parnasizmin Önemli Temsilcileri

Leconte de Lisse

 Jose Maria de Heredia

Theodore Banville

Theophile Gautier

François Coppee

Sully Prudhomme

 

Türk Edebiyatındaki Temsilcileri

Tevfik Fikret

Cenap Sahabettin

Yahya Kemal Beyatlı (Bazı şiirlerinde)