Tanzimat Edebiyatı – 4

TANZİMAT EDEBİYATI – 4

1.  Aşağıdakilerden    hangisi   Tanzimat   dönemi eserlerinden değildir?

A)   Celalettin Harzemşah

B)   Harabat

C)  Kamus-ı Türki

D)   Hüseyin Fellah

E)   Bir Ölünün Defteri

2. Sağlam bir düzyazı dili, mantıklı ve inandırıcı üslubu Namık Kemal‘in eserlerinin özelliklerindendir. Yine onunla aynı döneme sahip olan Ziya Paşa da halk dilimizin yazı dili olmasını istemiştir. Tanzimat döneminin en popüler yazarı olan Ah­met Mithat Efendi de sade bir dille yazmış bildiği her şeyi aktarmaya çalışmıştır.

Aşağıdaki eserlerden hangisi bu parçada adı geçen sanatçılara ait değildir?

A)   Hüseyin Fellah

B)   Zâfername

C)   Vatan Yahut Silistire

D)   Hârâbat

E)   Araba Sevdası

 3. Aşağıdaki   eser ve  yazar  eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Recaizâde Mahmut Ekrem – Demdeme

B)   Ziya Paşa – Şiir ve İnşa

C)  Abdülhak Hamit Tarhan – Makber

D)  Ahmet Mithat Efendi – Avrupa’da Bir Cevelân

E)   İbrahim Şinasi – Şair Evlenmesi

4. Tanzimat edebiyatının ikinci dönem sanatçılarındandır. Sanatını “sanat için sanat” ilkesiyle oluş­turmuş, “kulak için kafiye” görüşünü ortaya atarak tartışma ortamı yaratmıştır. Yine bu dönemde sa­natçı düzyazı alanındaki en Önemli eseri olan, edebiyatımızın Batılı anlamda ilk realist romanını yazmıştır.

Bu parçada tanıtılan eser ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?

A)   Namık Kemal – İntibah

B)   Nâbizâde Nazım – Karabibik

C)  Samipaşazâde Sezai – Sergüzeşt

D)   Recaizâde Mahmut Ekrem – Araba Sevdası

E)   Ahmet Mithat Efendi – Hasan Mellah

 5. Tanzimat edebiyatında ilk tarihi roman ile ilk edebi roman aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hasan Mellah – Hüseyin Fellah

B)   Sergüzeşt – Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat

C)   Cezmi – Taaşşuk-ı Talât ve Fıtnat

D)  Yeniçeriler – Sergüzeşt

E)   Cezmi – İntibah

6.  Edebiyatımızda   ilk   roman   çevirisini   yapan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Namık Kemal

B)   Şemsettin Sami

C)   Yusuf Kâmil Paşa

D)   Recaizade Mahmut Ekrem

E)   Nabizade Nazım 

7.  Aşağıdakilerden      hangisinde      sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Şecere-i Türk – Ahmet Vefik Paşa

B)   Taaşşuk u Talat ve Fitnat – Şemsettin Sami

C)   Şair Evlenmesi – Şinasi

D)  Araba Sevdası – Muallim Naci

E)   Sergüzeşt – Samipaşazâde Sezai 

8. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı.

 Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal — Vatan Yahut Siliste

B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber

C) Şinasi — Şair Evlenmesi

D) Ahmet Vefik Paşa Zor  Nikah

E) Ali Bey — Ayyar Hamza

9. Realist ve natüralist akımın izlerini en iyi onun yapıtlarında görürüz. Eserin önsözü Türk edebiyatında realizmin ilk bildirisi sayılır. Ayrıca bu uzun öykünün Anadolu’da, Antalya’da geçmesi, köylü şivesinin öyküye girmesi, köy yaşamının gerçekçi bir gözle anlatılması büyük bir atılımdır.

Parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gülnihal- Namık Kemal

B) Küçük Şeyler- Sâmipaşazâde Sezai

c) Hasan Mellah- Ahmet Mithat Efendi

D) Karabibik- Nabizade Nazım

E) Araba Sevdası- Recaizade Mahmut Ekrem

10.  Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Şemsettin Sami -Tercüme-i Ahval Mukaddimesi

B) Abdülhak Hamit Tarhan– Duhter-i Hindu

C) Namık Kemal– Vatan Yahut Silistre

D) Ziya Paşa– Defter-i Amal Mukaddimesi

E) Şinasi– Durup-ı Emsal-i Osmaniye

11. Aşağıdakilerin  hangisi Tanzimat edebiyatına ait bir roman değildir?

A)   Aşk-ı Memnu

B)  İntibah

C)   Hasan Mellah

D)   Sergüzeşt

E)   Araba Sevdası

12. İşlenen en önemli konu tutsaklıktır. Evlenecek kişilerin kendi istekleri göz önüne alınmadan evlenmenin yapılması, böyle evlenmelerin doğurduğu acılar da diğer önemli bir konudur. Batılılaşmanın yanlış yorumlanmasını konu alanlar da vardır.

Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bu konuların dışında yazılmış bir eserdir?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Sergüzeşt

C) Cezmi

D) Felatun Beyle Rakım Efendi

E) Araba Sevdası   

 13. Aşağıdakilerden  hangisi  Tanzimat tiyatrosu­nun bir özelliği değildir?

A)   Tiyatroda doğrudan doğruya  halka seslenilmiştir.

B)   Oyunlar genellikle konuşma diliyle yazılmıştır.

C)   Bu dönemde tiyatro eserlerinin hepsi okun­mak için yazılmıştır.

D)   Komedi türünde klasisizm, dramlarda roman­tizm etkili olmuştur.

E)   Konular gelenek, görenek, vatan … vb. gibi konulardır.

 14. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem‘in özelliklerinden biri değildir?

A) Muallim Naci ile girdiği eski-yeni tartışmasıyla dikkat çeker.

B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.

C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.

D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.

E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

 15. Aşağıdakilerden hangisi Recaizade Mahmut Ekrem’in eserlerinden biri değildir?

A) Ateşpare

B) Demdeme

C) Nağme – i Seher

D) Eşber

E) Pejmürde

CEVAPLAR

1    E 5   E 9     C 13   C
2    E 6   C 10   A 14   E
3    A 7   B 11   A 15   A
4    D 8   A 12   B  

 

error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.