1923 – 1940 Arası Türk Hikayeciliği

1923 – 1940 Arası Türk Hikayeciliği

 1. Olay Hikâyesi
 • Klasik hikâye veya olay hikâyesi olarak da adlandırılır.
 • Olay örgüsü, kişi, zaman ve yer öğelerine bağlı olarak verilir.
 • Bu hikâyelerin merkezinde bir olay vardır ve olay; serim, dü­ğüm, çözüm bölümlerinde mantıksal bir uyumlulukla sonuç­lanır.
 • Düğüm bölümünde yer alan merak (çatışma), çözüm bölü­münde açıklanır.
 • Bu hikâyelerde kişi ve çevre tasvirlerine de ayrıntıya girilme­den yer verilir.
 • Hikâyenin sonunda olaylar bir sonuca ulaştırılır ve okurun merak duygusu giderilmiş olur..
 • Olay hikâyesinin dünya edebiyatındaki temsilcisi Guy de Maupassant‘tır (Maupassant tarzı hikâyecilik).
 • Türk edebiyatında bu tarzın öncüsü Ömer Seyfettin‘dir. Ay­rıca Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Orhan Kemal gibi yazarlar da olay öyküsü türünde eserler vermişlerdir.
 1. Durum Hikâyesi
 • Kesit hikâyesi olarak da adlandırılır. Bu tarz hikâyelere “mo­dern hikâye / öykü” de denir.
 • Bu hikâyelerde merak öğesi ikinci plandadır. Hikâyeler, ola­ya dayandırılmaz, hayattan bir durum veya kesit ele alınır.
 • Yazar; okuyucuyu sarsan, etkileyen ve heyecanlandıran bir anlatım sergilemez. Onun yerine günlük hayattan bir kesit sunar veya bir insanlık durumunu anlatır.
 • Bu hikâyelerde kişisel ve sosyal düşünceler, duygu ve ha­yaller ön plana çıkar.
 • Durum hikâyeciliği ünlü Rus edebiyatçı Anton Çehov tara­fından geliştirildiği için bu tür hikâyelere “Çehov tarzı öykü” de denir. Bu tarz hikâyenin Türk edebiyatındaki ilk temsilci­leri Sait Faik Abasıyanık ve Memduh Şevket Esendal’dır.