Şiir Türleri, Şiir Çeşitleri Nelerdir, Lirik Şiir, Didaktik Şiir, Epik Şiir, Satirik Şiir, Dramatik Şiir, Pastoral Şiir Özellikleri ve Örnekleri

ŞİİR TÜRLERİ

1. EPİK ŞİİR

Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Bu şiirlerde kahramanlık, savaş, yiğitlik konuları ele alınır. Divan edebiyatında kasideler, halk edebiyatında koçakla­ma, destan, varsağı gibi türler epik özellikler gösterir.

Dadaloğlu, Köroğlu halk edebiyatında önemli temsilcileridir.

Dadaloğlu yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice koç yiğitler yere serilir

Ölün ölür kalan sağlar bizimdir

Üç Şehitler Destanı

Durduk, süngü takmış kafir ayakta

Bizde süngü yok

Bir hayret kızıllığı akardı üstümüzden

Dehşetten daha çok

Durduk, süngüsü düşmanın pırıl pırı

Önümüze çıktı bir gündüz bir gece

Korku değil haşa Bir büyük düşünce

Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

 

2. LİRİK ŞİİR

Aşk, ayrılık, hasret, özlem gibi konuları işleyen duygu yüklü şiirlerdir. Okurun kalbine seslenen bu şiir türü eskiden Yunanlarda “lyra” (lir) adı verilen sazlar­la söylendiği için bu adı almıştır. Tanzimat Dönemi‘nde rebab adı verilen bir sazdan dolayı bu tür şiirlere “rebabi” adı verilmiştir.

Halk edebiyatında semai, koşma (güzelleme); divan edebiyatında gazel, şarkı lirik şiiri örnekler. Karacaoğlan halk edebiyatında, Fuzuli, Nedim divan edebiyatında, Yahya Kemal, Cahit Külebi, Necip Fazıl, Ahmet Muhip gibi şairler ise Batı etkisindeki Türk edebiyatındaki lirik şiir yazan şairlerdir.

Serenad

Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak

Ben aşkınla bahar getirdim sana

Tozlu yollarından geçtiğim uzak

İklimden şarkılar getirdim sana

A. Muhip DIRANAS

 

Geçmiş Yaz

Rü’ya gibi bir yazdı yarattın hevesinle

Her anını her rengini, her şi’rini hazdan

Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle

Bir gün, bir uzak hâtıra özlersen o yazdan

Yahya Kemal BEYATLI

 

3. PASTORAL ŞİİR

Kır ve doğa güzelliklerini, çobanların doğadaki yaşayışını anlatan şiirlere de­nir. Özentiden, süsten uzak bir dil kullanılır. Bu tür şiirlerde okuyucuda doğaya karşı bir imrenme uyandırma amaçlanır. Edebiyatımızda Batılı anlamdaki ilk örneği Abdülhak Hamit’in “Sahra” adlı şiiridir.

Pastoral şiirin türleri şunlardır:

a) İdil: Şairlerin doğa karşısındaki duygulanmasının anlatıldığı kır hayatının güzelliklerinin kaleme alındığı şiirlerdir.

b) Eglog: Birkaç çobanın kır hayatı, aşk gibi konular üzerinde karşılıklı konuş­maları tarzında yazılan pastoral şiirlerdir.

Zerdali Ağacı                                                

Havalar güzel gidiyor                      

Sen de çiçek açtın erkenden               

Küçük zerdali ağacına                         

Aklın ermeden                                 

Cahit KÜLEBİ

 

Yayla Dumanı

Gümüş bir dumanla kaplandı her yer

Yer ve gök bu akşam yayla dumanı

Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler

Beyaz kar, yeşil çam yayla duman

Ömer Bedrettin UŞAKLI   

 

4. DİDAKTİK ŞİİR

Belli bir düşünceyi aşılamak ya da belli bir konuda öğüt, bilgi vermek ahlâki bir ders çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan duygu yönü zayıf, kuru anlatımlı şiirlerdir. Kafiye ve ölçülerden dolayı akılda kolay kaldığından bilgi­ler bu şiir türüyle verilmiştir. Eski Yunan edebiyatında Hesiodos, bu türün ilk örneklerini vermiştir. Fabllar, manzum hikâyeler didaktik şiir grubunda değer­lendirilir.

Tembellikten vazgeçelim                        

Okumayı yol seçelim                                     

Okumak, bilmektir derim                               

Daha çok okumak gerek                               

Hiç işsiz oturmamalı

 

Bu geçit pek korkuludur.

Öğrenmezsek yolu izi,

Yolda kurtlar kapar bizi

Okumalı, oynamalı

Tevfik FİKRET

 

5. SATİRİK ŞİİR

Toplumsal yaşamdaki bozuklukların, insanların zaaflarının güldürü unsuru da katılarak dile getirildiği şiir türüdür. Satirik şiirlere divan edebiyatında hiciv, halk edebiyatında taşlama yeni edebiyatımızda ise yergi adı verilir.

Satirik şiirlerde didaktik özellikler de görüldüğünden bu şiir türü didaktik şiir içinde de incelenebilir.

 

Benim bu gidişe aklım ermiyor

Fukara halini kimse sormuyor

Padişah sikkesi selam vermiyor

Kefensiz kalacak ölümüz bizim

Serdari

 

Dinleyin dostlarım başa geleni

Ekmek çama çıktı, tuz firar etti

Artık siz düşünün geri kalanı

Çoğu bekliyorduk azı firar etti

Aşık Hüseyin

 

6. DRAMATİK ŞİİR

Acıklı ya da korkunç bir konuyu anlatan şiir türüdür. Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Bu şiirin konusu olaydır. Konuyu tiyatro gibi canlandıran bu şiirler Eski Yunan’daki tragedyalar ile başlamıştır. Günümüzde ise manzum tiyatro­larla varlığını sürdürmektedir. Bizim edebiyatımızda dramatik şiir türüne pek önem verilmemiştir. Batı edebiyatında Cornaille, Racine, Sahkespeare; bizim edebiyatımızda Namık Kemal, Abdülhak Hamit Tarhan bu türün örneklerini vermiştir.

Halketsem esirlerle leşker

Mahveylesem ordularla asker

Olsa bana hep mülûk çâker

Cinsince o iktidar münker

evkimde uçar tuyûr-u kemter!

Âvâze-i dehr ikentanînim

A. Hamit TARHAN