Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 2

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 2 

1.      Aşağıdakilerden  hangisi  Milli Edebiyat akımı­nın özellikleri arasında değildir?

A)   Arapça  ve  Farsça  dilbilgisi kuralları  kullanıl­mamıştır.

B)   Yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

C)   Sadece aşk ve ayrılık acısı gibi bireysel konu­lar işlenmiştir.

D)   Öykü ve roman tekniği çok gelişmiştir.

E)   Şiirde hece ölçüsü kullanılmıştır.

 2.     Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler‘in özel­liklerinden biri değildir?

A)   Bireysel konuları ve doğa güzelliklerini konu edinmişlerdir.

B)   Halk şiiri geleneğinden yararlanmışlardır.

C)   Hece ölçüsünü esas almışlardır.

D)   Sade bir dil kullanmışlardır.

E)   Toplumsal sorunları dile getirmişlerdir.

 

3.        I.   Halkın sorunlarına yönelme düşüncesi yay­gınlık kazanmıştır.

II.    Eserlerde İstiklal Savaşı’nın etkileri görülür.

III.    Aydın kesime hitap eden ağır bir dil kullanıl­mıştır.

IV.    Halk şiirinden yararlanılmıştır.

V.    Edebiyatın bütün türlerinde eserler verilmiştir.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi  Cumhuriyet  Donemi  Türk  Edebiyatı  için söylenemez?

A)   I             B)   II            C)  III           D)  IV         E)  V

 4.    Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat Dönemi şiiri için söylenemez?

A)   Halk şiiri biçimlerinden yararlanılmıştır.

B)   Sade bir dil kullanılmıştır.

C)   Hece ölçüsü kullanılmıştır.

D)  Toplumsal sorunlara pek değinilmemiştir.

E)   Divan edebiyatı etkisinden çıkılamamıştır.

5.        I.   Öykü ve roman tekniği çok gelişmiştir.

II.    Süsten uzak anlaşılır bir dil tercih edilmiştir.

III.    Memleket Edebiyatı yapılmıştır.

IV.    Konular İstanbul sınırlarını aşmış Anadolu’nun her yanına açılmıştır.

V.    Konular gerçekten uzak, romantik bir havada aktarılmıştır.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi Milli edebiyat dönemi roman ve öyküsünün özelliklerinden biri değildir?

A)  I             B)   II             C) III          D)  IV          E)  V

 

6. Türkçenin edebiyat dili olmasında etkisi çok bü­yüktür. Birçok türde eser veren sanatçı Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanmıştır. Kalem adlı mizah dergisinde “Kirpi” ismiyle yazılar yazmıştır. Olduk­ça iğneleyici eleştirilerde bulunması Anadolu’nun çeşitli illerine sürülmesine neden olmuştur. “Sür­gün” adlı romanı ve “Gurbet Hikâyeleri” tanınmış bazı eserleridir.

Yukarıda anlatılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?

A)  Refik Halit Karay          B)  Halide Edip Adıvar

C)  Reşat Nuri Güntekin    D)  Orhan Seyfi Orhon

E)  Mehmet Emin Yurdakul

7.      Ömer Seyfettin öykücülüğü meslek edinen ilk sanatçıdır. Konularını

I

gündelik hayattan aldığı öyküleri tüm kesimlere hitap eder niteliktedir.Öykülerini

II

Çehov tarzında yazmış, onları bu tarz gereği şaşırtıcı bir sonla noktalamıştır.

III

Sade bir dille yazdığı öykülerini Yeni Mecmua ve Büyük Mecmua gibi dergilerde

IV                                                                V

yayımlamıştır.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A)   I           B)   II          C)  III         D)  IV        E)  V

 

8.      Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü farklıdır?

A)  Kaşağı                           B)   Memleket Hikayeleri

C) Tanrı Misafiri                  D)  Dağa Çıkan Kurt

E)  Çoban Çeşmesi

 9.     Aşağıdaki   yazar   –   eser   eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Ömer Seyfettin – Falaka

B)   Faruk Nafiz Çamlıbel – Çoban Çeşmesi

C)   Reşat Nuri Güntekin – Vurun Kahpeye

D)   Refik Halit Karay – Gurbet Hikâyeleri

E)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Nur Baba

10. Modern edebiyatımızın en büyük romancıların-dandır. Asker çocuğu olduğundan Anadolu’nun birçok yerinde bulunmuş, Anadolu insanını yakın­dan tanımıştır. Daha sonraları da öğretmenlik gö­reviyle Anadolu’yu dolaşmaya devam etmiştir. Ko­nuşma dilini romana oldukça rahat yansıtan yazar eserlerini canlı ve etkileyici bir gözlemle yansıtmış­tır. “Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Yaprak Dö­kümü” bazı tanınmış eserleridir.

Yukarıda tanıtılan yazar aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Reşat Nuri Güntekin

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

C)   Halide Edip Adıvar

D)   Fuat Köprülü

E)   Refik Halit Karay

 11.   Aşağıdakilerden   hangisi    Kurtuluş   Savaşı’nı konu edinen romanlardan biri değildir?

A) Yaban                            B)  Vurun Kahpeye

C) Ateşten Gömlek           D) Küçük Ağa

E)  Dudaktan Kalbe

 12. Aşağıdaki Reşat Nuri Güntekin‘e ait eserlerden hangisinin edebiyat türü diğerlerinden farklı­dır?

A)  Yaprak Dökümü           B) Acımak

C) Çalıkuşu                        D) Anadolu Notları

E) Miskinler Tekkesi

 13.   Aşağıdaki   seçeneklerin   hangisinde   Hüseyin Rahmi Gürpınar’la ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)   Sanat toplum içindir, ilkesine bağlı kalarak yaz­mıştır.

B)   Eserlerinde İstanbul’u özellikle de İstanbul’un kenar mahallelerini yansıtmıştır.

C)   Seçtiği tipleri kendi dilleriyle konuşturmuştur.

D)   Milli Edebiyat akımı içinde yer almıştır.

E)   Eserlerinde Natüralizmin etkileri görülür.

14. Bayrak şairi olarak bilinen sanatçının şiirlerinde epik, lirik ve didaktik özellikler görülür. Heceyle aruzla ve serbest ölçüyle şiirler yazmış, eserlerin­de milli konular, vatan ve bayrak sevgisini işlemiş­tir. “Bir bayrak rüzgar bekliyor” en tanınmış eseri­dir.

Yukarıda tanıtılan Cumhuriyet Dönemi sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Arif Nihat Asya

B)   Orhan Seyfi Orhon

C)   Mehmet Emin Yurdakul

D)   Behçet Necatigil

E)   Atilla İlhan

15.   Orhan Veli Kanık. Yedi Meşaleciler akımının önde gelen temsilcisidir.

I

Geleneksel şiir anlayışına karşı çıkmıştır. Şiirde edebi sanatlara, ölçü ve

II                                                                   III                IV

kafiyeye karşıdır. Halk diliyle, gündelik hayatı konu edinen şiirler yazmıştır.

V

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A)   I           B)   II          C)  III         D)  IV        E)  V

 16.   Aşağıdaki şairlerinden hangisi Garip akımının temsilcilerinden biridir?

A)   Arif Nihat Asya

B)   Orhan Veli Kanık

C)   Behçet Necatigil

D)   Necip Fazıl Kısakürek

E)   Mehmet Akif Ersoy

CEVAPLAR

1.  C 5.  E 9.   C 13.  D
2.  E 6.  A 10.  A 14.  A
3.  C 7.  C 11.  E 15.  A
4.  E 8.  E 12.  D 16.  B