Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı – 3

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI – 3

1.      Aşağıdakilerden   hangisi   Milli   edebiyatçıların savunduğu ilkelerden biri olamaz?

A)   Arapça, Farsça gramer kuralları kullanılmaya­cak.

B)   Halk diline yerleşmiş Arapça ve Farsça söz­cükler kullanılabilir, fakat bu dillerden yeni söz­cükler alınmayacak

C)   Konuşma ve yazı dili İstanbul Türkçesi olacak

D)   Yazı dilinde milli söz dizimi hâkim olacak

E)   Divan edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanıla­cak.

2.        I.   Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanıla­cak.

II.    Arapça, Farsça tamlama ve gramer kuralları kullanılabilecek.

III.    Eserlerde yerli hayat ve milli tarihle ilgili konu­lara yer verilecek.

IV.    Şiirde aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü kullanı­lacak.

V.    Eserlerde halkın konuştuğu Türkçe kullanıla­cak.

Yukarıda numaralandırılmış görüşlerden han­gisi Milli Edebiyat akımının ilkeleriyle örtüşmez?

A)   I           B)   II          C)  III         D)  IV        E)  V

3.      Aşağıdakilerden   hangisi  Cumhuriyet  Dönemi Türk edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A)   Temelinde İstiklal Savaşı ve Atatürk devrimleri vardır.

B)   Türk halkının her kesimi Türk edebiyatında yer almıştır.

C)  Yeni dil, eski dil tartışmaları sona ermiştir.

D)   Türk halk sanatları ve folkloru ön plana çıkmış­tır.

E)   Sanat için sanat görüşü benimsenmiştir.

4.      Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececilerden biri değildir?

A)   Orhan Seyfi Orhon

B)   Yusuf Ziya Ortaç

C)  Atilla İlhan

D)   Enis Behiç Koryürek

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

5. Cumhuriyet döneminin başlarında roman ve hika­yede …. sanatçıları etkilidir. 1940’lı yıllardan sonra Cumhuriyet dönemine özgü roman ve hikayeler görülmeye başlar. Bu dönemde toplumcu, gerçek­çi romanların yanı sıra psikolojik romanlar da yer almıştır.

Yukarıdaki   boşluğa   aşağıdakilerden   hangisi getirilmelidir?

A)Tanzimat I. dönem

B)   Tanzimat II. dönem

C)   Servetifünun

D)   Fecriati

E)   Milli Edebiyat

6.      Yedi Meşaleciler Milli Edebiyatçılara (I) tepki olarak ortaya çıkarlar. Sanat toplum için olmalıdır(II), sanatçılar şimdiye kadar işlenen konulardan farklı konular bulup işlemelidirler.(III) Batılı ilkelerle sanat yapılmalıdır (IV) gibi görüşleri savunmuşlar fakat tam bir etki gösterememiş (V) dağılmışlardır.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A)  I            B)   II          C) III        D)  IV       E) V

7.        I.   Hece ölçüsü esas alınmıştır.

II.    Sanatlı ve ağır bir dil tercih edilmiştir.

III.    Halk şiiri nazım biçimleri kullanılmıştır.

IV.    Yurt sevgisi, yanında kahramanlık konuları da işlenmiştir.

V.    Toplumsal sorunlara çok fazla değinilmemiştir.

Yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangisi Milli Edebiyat dönemindeki şiir anlayışıyla bağdaşmaz?

A)   I            B)   II          C)  III         D)  IV        E)  V

 

8. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Milli Edebiyat akımı döneminde eser verdiği halde bu akıma katılmayan sanatçılardan biridir?

A)   Ömer Seyfettin

B)   Mehmet Akif Ersoy

C)  Ziya Gökalp

D)   Rıza Tevfik

E)   Ali Canip Yöntem

9.      Aşağıdaki eserlerden hangisi Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinmemiştir?

A)   Küçük Ağa

B)   Ateşten Gömlek

C)   Yaban

D)  Vurun Kahpeye

E)   Pembe İncili Kaftan

10.   Aşağıdakilerden  hangisi  farklı türde yazılmış bir eserdir?

A)   Yaban

B)   Fahim Bey ve Biz

C)   Çalıkuşu

D)   Ateşten Gömlek

E)   Bingöl Çobanları

11. Şiirlerinde ölüm korkusuna sıkça yer verir. Hayatın bir gün son bulacağı düşüncesi tüm huzurunu ka­çırır. Hece ölçüsüne, kafiyeye çok önem vermiştir. Fakat Garipçilerin etkisiyle serbest şiirler de yaz­mıştır. Ömrümde Sükût, Düşten Güzel, Sonrası bazı tanınmış eserleridir.

Yukarıda   tanıtılan   Cumhuriyet   Dönemi   şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Orhan Veli Kanık

B)   Cahit Sıtkı Tarancı

C)   Oktay Rıfat Horozcuoğlu

D)   Behçet Necatigil

E)   Arif Nihat Asya

12.   Aşağıdakilerden hangisi Atilla İlhan’ın eserle­rinden biri değildir?

A)   Sisler Bulvarı

B)   Yağmur Kaçağı

C)   Ben Sana Mecburum

D)   Duvar

E)   Han Duvarları

13. Öykücülüğü meslek edinen ilk sanatçımızdır. Genç Kalemler dergisindeki yazılarıyla Milli Edebiyatın ku­rulmasında etkili olmuştur. Hikâyelerinde tarihi olayla­rı, çocukluk anılarını, halk fıkralarını vs. konu edinmiş­tir. Maupassant tarzında yazarak olayları şaşırtıcı bir sonla bitirmiştir. Falaka, Bomba, Başını Vermeyen Şehit bazı öykülerindendir.

Yukarıda    tanıtılan    sanatçı    aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sait Faik Abasıyanık

B)    Ziya Gökalp

C)   Ömer Seyfettin

D)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

E)   Refik Halit Karay

14. Mili Edebiyat döneminde yaşadığı halde bu akıma katılmayan sanatçı Batı şiiriyle Divan şiirini har­manlamıştır. Şiiri düz yazıdan uzaklaştırmıştır. İstanbul’u dünyanın en güzel şehri sayan sanatçı Aziz İstanbul gibi birçok şiirinde İstanbul hayranlı­ğını ve sevgisini dile getirmiştir.

Ok şiiri dışındaki tüm şiirlerini aruzla yazan bu sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yahya Kemal Beyatlı

B)   Orhan Seyfi Orhon

C)   Mehmet Emin Yurdakul

D)  Yusuf Ziya Ortaç

E)   Mehmet Akif Ersoy

15. Ahmet Hamdi Tanpınar birçok türde eser veren bir sanatçıdır. Özellikle romandaki başarısı dikkat çe­kicidir. Sanatçı… adlı romanında romanın kahra­manı Mümtaz’ın hisleri ve düşünceleri rüya ve ha­yallerini yansıtırken…… adlı romanında Cumhuriyet döneminde değişen insanların bunalımlarını başa­rıyla anlatır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Huzur- Saatleri Ayarlama Enstitüsü

B)   Fahriye Abla – Düşten Güzel

C)   Çamlıcadaki Eniştemiz – Hicret

D)   Semaver  –  Sarnıç

E)   Vazgeçemediğim – Garip

CEVAPLAR

1  E 5  E 9   E 13  C
2  E 6  B 10  E 14  A
3  E 7  B 11  B 15  A
4  C 8  B 12  E