Milli Edebiyat – 8 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Soru Bankası)

MİLLİ EDEBİYAT – 8

1. Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı – eser -edebi dönem eşlemelerinde yanlışlık söz konusudur?

A)   Ziya Gökalp                    Fecr-i Âti                               Türk sazı

B)   Mehmet Emin               Milli Edebiyat                       Tan Sesleri

C)   Ahmet    Haşim              Fecr-i Âti                               Piyale

D)   Tevfik     Fikret              Servet-i Fünun                     Rübâb-ı Şikeste

E)   Ömer Seyfettin             Milli Edebiyat                       Yalnız Efe

2.    -— şöhretini — adlı romana borçludur. Asıl te­ması romantik bir aşk olan romanda Feride ad­lı genç bir kızın Anadolu’nun değişik şehir, ka­saba ve köylerindeki hayatı anlatılmaktadır. Fe­ride, bir öğretmendir ve bir öğretmen olarak ya­şadıkları romanın bütününde ele alınır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Yakup Kadri – Yaban

B)   Reşat Nuri – Çalıkuşu

C)   Halide Edip – Sinekli Bakkal

D)   Halit Ziya – Aşk-ı Memnu

E)   Memduh Şevket – Ayaşlı ve Kiracıları

3.    Türkçülük akımını sistemleştiren ve eserlerinde işleyen bir sanatçıdır. Türk milliyetçiliğinin sınır­larını belirleyerek Milli edebiyatın temellerini oluşturmuştur. Türkçülüğü; dil, edebiyat, din, ik­tisat, siyaset ve güzel sanatlar alanındadır. Edebiyatı görüşlerini yaymak için bir araç ola­rak kullanmıştır. Dili sadedir, süsten uzaktır.

Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Mehmet Emin Yurdakul

C) Ömer Seyfettin

D) Namık Kemal

E) Halide Edip Adıvar

4.    Aşağıdakilerden hangisi, Milli Edebiyatın özelliklerinden biri değildir?

A)1911 yılında Selanik’te çıkarılan Genç Ka­lemler dergisi etrafında toplanan gençler, bu akımı başlattılar.

B)O dönemin Osmanlıcılık, İslamcılık, Türk­çülük düşünceleri arasında Türkçülük dü­şüncesini seçip savundular.

C)Dilde sadeleşme düşüncesiyle Türkçeyi diğer dillerin etkisinden kurtarmayı amaçladılar.

D)Eserlerinde ağırlıklı olarak evrensel konula­rı işleyip, Batılı klasik eserleri örnek aldılar.

E)Süslü, sanatlı söyleyişten kaçınıp yazı dilin­de İstanbul Türkçesi’nin örnek alınmasını istediler.

5.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat için söylenemez?

A)Dilde sadeleşme fikrini savunmuşlar ve bu­nu eserlerinde uygulamışlardır.

B)Türkçe karşılıkları olan Arapça, Farsça ke­lime ve tamlamaların kullanılmasına karşı çıkmışlardır.

C)Yazı dilinde İstanbul Türkçesi’nin esas alın­masını ileri sürmüşlerdir.

D)Yerli ve milli konulara yer vererek Anadolu in­sanının hayatını eserlerinde yansıtmışlardır.

E) Romanda ve öyküde başarılı olamamışlardır.

6.Şiir yazmaya Servet-i Fünun döneminde başla­mıştır. İlk şiiri “Cenge Giderken” büyük ilgi top­lamış ve bu şiirle Milli edebiyatın öncüsü olmuş­tur. Şiirlerinde konularını; toplum dertlerinden, sosyal, epik hayat sahnelerinden almış, uyarıcı ve öğretici şiirler yazmıştır. Şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullanmıştır.

Yukarıda, hakkında bilgi verilen sanatçı aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Ziya Gökalp

B) Ömer Seyfettin

C) Mehmet Emin Yurdakul

D) Namık Kemal

E) Halide Edip Adıvar

7.   Aşağıdaki eserlerden hangisinin türü roman değildir?

A)   Vurun Kahpeye

B)   Kendi Gök Kubbemiz

C)   Sodom ve Gomore

D)   Bugünün Saraylısı

E)   Nur Baba

8.            I. Son devir Türk hikâyeciliğinin en büyük yazarlarından biri ve Yeni Lisan hareketinin savunucularındandır.

II.Tanzimat edebiyatının ağdalı, süslü diline karşı arı, sade halk dilini savundu.

III. Klasik öykünün edebiyatımızdaki temsilcisi oldu.

IV.Hikâyelerinin bazılarında sosyal hayattaki gülünçlükleri karikatürize eder.

V.   Dili sade ve süsten uzaktır.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Ömer Seyfettin‘le ilgili yanlış bilgi veril­miştir?

A)l.                          B)ll.           C)lll.            D) IV.             E) V.

9.     Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Ömer Seyfettin ile Ziya Gökalp‘e ait ortak bir özel­lik değildir?

A)   Aynı edebi topluluk içinde yer almaları

B)   Roman türünde birçok eser vermeleri

C)   Eserlerini halkın anlayacağı sade bir dille yazmaları

D)   Hece veznini milli vezin kabul etmeleri

E)   Türkçülük ideolojisini benimsemeleri

10.         

I.     Reşat Nuri – Nur Baba

II.    Halide Edip – Handan

III.   Ömer Seyfettin – Efruz Bey

IV.  Yakup Kadri – Sodom ve Gomore

V.   Mehmet Emin – Türk Sazı

Yukarıda sıralanan sanatçı-eser eşleştirme­lerinden hangisi yanlıştır?

A) I.          B)ll.          C) III.        D) IV.        E)V.

11.  Fecr-i Âti’yle şiire başladı. 1911’de Genç Ka­lemler’in başyazarı oldu ve “Yeni Lisan” anlayı­şını benimsedi. Şiirlerinden çok makaleleri ve edebiyat tarihçiliğiyle tanındı. Polemikçidir. Ce­nap Şahabettin’le yaptığı polemikleri “Milli Ede­biyat ve Cenap’la Münakaşalarım” adıyla kitap­laştırmıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakiler­den hangisidir?

A)   Ali Canip Yöntem

B)   Ömer Seyfettin

C)   Mehmet Emin Yurdakul

D)   Ziya Gökalp

E)   Faruk Nafiz Çamlıbel

12.     Reşat Nuri Güntekin‘in aşağıdaki eserlerin­den hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) Çalıkuşu

B) Acımak

C) Anadolu Notları

D) Akşam Güneşi

E) Dudaktan Kalbe

13.    Milli edebiyat sanatçıları Anadolu insanını konu alan eserler yazmış, Türk toplumunun yaşayışı, problemleri romanlarının belli başlı temalarını oluşturmuştur. Yine bu dönemde Kurtuluş Sa­vaşı romanlarda en sık işlenen konu olmuş, “Vurun Kahpeye“, “Yaban” bu dönemde Kurtu­luş Savaşı’nın resmedildiği başarılı roman ör­nekler arasında sayılabilir.

Parçada adı geçen eserler aşağıdakilerden hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Yakup Kadri Reşat Nuri

B)   Reşat Nuri Halide Edip

C)   Halide EdipYakup Kadri

D)   Yakup KadriRefik Halit

E)   Refik HalitReşat Nuri

 CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A B A D E C B B B A A C C