Milli Edebiyat – 9 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Soru Bankası)

MİLLİ EDEBİYAT – 9

1.     1911’de Selanik’te çıkarılan -— dergisi çevre­sinde bir araya gelerek makale ve manzumeler yayımlayan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem, Ziya Gökalp — kurucusu sayılır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)   Servet-i Fünun – Milli Edebiyat’ın

B)   Yedi Meşale – Fecr-i Âti’nin

C)   Genç Kalemler – Milli Edebiyat’ın

D)   Çocuk Bahçesi – Edebiyat-ı Cedide

E)   Varlık – Fecr-i Âti’nin

2.

I.    Ömer Seyfettin

II.    Faruk Nafiz Çamlıbel

III.   Cenap Şahabettin

IV.  Ahmet Haşim

Yukarıda sıralanan sanatçılar arasında aşa­ğıdaki edebiyat topluluklarından hangisinin temsilcisi yoktur?

A) Tanzimat Edebiyatı

B) Servet-i Fünun

C) Fecr-i Âti

D) Milli Edebiyat

E) Beş Hececiler

3. Aşağıdaki Milli Edebiyat dönemi sanatçı-ya­pıt eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)   Reşat Nuri Güntekin – Yaprak Dökümü

B)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Ankara

C)   Ömer Seyfettin – Bomba

D)   Halide Edip Adıvar – Handan

E)   Mehmet Emin Yurdakul – Kızıl Elma

4.           

I. Eserlerinde Anadolu’nun yerli hayatını ve kişilerini başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

II.Romanlarında güçlü bir gözlemciliğe daya­nan realizm ve canlı bir üslup vardır.

III.Kahramanları genellikle tek boyutludur ruh tahlilleri ise başarılıdır.

IV. Eserlerine konuşma dili hâkimdir.

V.Sadece roman türünde eserler vermiştir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisin­de, Reşat Nuri ile ilgili bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E)V.

5. Milli edebiyat sanatçıları Türk toplumunun ya­şadığı problemlere değinmiş, bir “memleket edebiyatı” çığırını açmışlardır. Bu dönemde yanlış Batılılaşma ve bunun toplumla aile üze­rindeki yıkıcı etkilerini ele alan romanlar yaz­mışlardır. “Kiralık Konak” ve “Yaprak Dökümü” bu konudaki başarılı roman örneklerindendir.

Parçada adı geçen eserler, aşağıdakilerin hangisinde sıralanan yazarlara aittir?

A)   Halide Edip Refik Halit

B)   Refik HalitYakup Kadri

C)   Yakup Kadri Reşat Nuri

D)   Reşat NuriHalide Edip

E)   Fuat Köprülü Reşat Nuri

6.   Aşağıdakilerden  hangisi  Milli  Edebiyat’ın özelliklerinden biridir?

A)   Sone, terza-rima ve serbest müstezat tercih edilmiş, halk şiiri türleri terk edilmiştir.

B)   Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış, Türkçe, aru­za uyarlanmıştır.

C)   Dil sadeleştirilmeye çalışılmış, Türkçede karşılığı bulunan yabancı asıllı sözcükler elden geldiğince kullanılmamıştır.

D)   “Sanat şahsi ve muhteremdir.” ilkesi benim­senmiştir.

E)   Kuruluşlarına bir edebi beyanname (duyuru) ile duyuran ilk edebiyat topluluğumuz olmuştur.

7. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, içinde bu­lunduğu edebiyat topluluğu açısından di­ğerlerinden farklıdır?

A) Ömer Seyfettin

B) Tevfik Fikret

C) Cenap Şahabettin

D) Halit Ziya

E) Mehmet Rauf

8.  Aşağıdakilerin hangisinde, sanatçı ve altında onunla ilgili verilen bilgilerde yanlış­lık söz konusudur?

A) Halide Edip  önceleri İngiliz edebiyatının etkisinde romanlar yazdı.

Sonraları Milli Edebiyat’ı benimsedi.

B)Enis Behiç Koryürek şiire aruzla başladı, heceyle devam etti.

Beş Hececiler’dendir.

C)Refik Halit    bütün şiirlerinde hece veznini kullandı.

Türk Sazı, Ordunun Destanı, Ey Türk Uyan eserleri arasındadır.

D) Ömer Seyfettin, Türk hikâyeciliğinin en önde gelenlerindendir.

Yeni Lisan hareketinin savunucusudur

E)Yakup Kadri Karaosmanoğlu eserlerinde kuvvetli bir realizm görülür.

Kiralık Konak, Zoraki Diplomat eserleri arasındadır.

9.  Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, önce Fecr-i Âti edebiyatı, sonra da Milli edebiyat içinde yer almıştır?

A)   Yakup Kadri Karaosmanoğlu

B)   Ahmet Haşim

C)   Ziya Gökalp

D)   Halide Edip Adıvar

E)   Muallim Naci

10.  Aşağıdakilerden hangisinde, parantez için­de belirtilen sanatçı ile ilgili bir bilgi yanlışlı­ğı yapılmıştır?

A)   Romanlarında Tanzimat’tan Cumhuriyet yıllarına kadar olan dönemde Türk milletin­deki değişmeleri işlemiştir. (Yakup Kadri)

B)   Beş Hececiler’in en başarılısıdır. “Han Du­varları” ve “Çoban Çeşmesi” adlı şiirlerinde Anadolu’yu işler. (Orhan Seyfi Orhon)

C)   Fecr-i Âti’yle başlayıp Milli edebiyatla de­vam etmiş, şiirlerini “Geçtiğim Yol”da topla­mıştır. (Ali Canip Yöntem)

D) Beş Hececiler’dendir. “Akbaba” adlı mizah dergisini çıkartmıştır. (Yusuf Ziya Ortaç)

E)   Bir İstanbul âşığıdır. “Ok” şiiri dışında bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. (Yahya Kemal Beyatlı)

11. 1875-1924 yılları arasında yaşayan sanatçı aruz ölçüsü yerine hecenin, Divan edebiyatı ye­rine Halk ve Batı edebiyatının tercih edilmesini ister. Konuşma diliyle yazı dilinin aynı olmasını savunur. Aynı zamanda sosyolog olan sanatçı, heceyle ve halk diliyle didaktik şiirler yazar.

Bu parçada tanıtılan edebiyatçımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Fuat Köprülü

B) Ziya Paşa

C) Halit Ziya

D) Ziya Gökalp

E) Ahmet Hikmet

12.   Aşağıdaki yapıtlardan hangisi öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır?

A) Çalıkuşu

B) Nur Baba

C) Sinekli Bakkal

D) Ateşten Gömlek

E) Anadolu Notları

CEVAPLAR

    1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

C A E E C C A C A B D E