Milli Edebiyat – 10 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Soru Bankası)

MİLLİ EDEBİYAT – 10

1.Aşağıdakilerin hangisinde yazar, romanı ve roman kahramanı eşleştirilirken bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Halit Ziya                                        Aşk-ı Memnu        Bihter

B)   Mehmet Rauf                                Eylül                       Süreyya

C)   Recaizade Mahmut Ekrem          Araba Sevdası      Bihruz Bey

D)   Reşat Nuri  Güntekin                   Çalıkuşu                Feride

E)   Ziya Gökalp                                    Yaban                     Ahmet Celal

2. Yunanlıların İzmir’e girmesiyle başlayan milli şahlanışın önde gelenlerindendir. Fatih ve Sul­tanahmet mitinglerindeki ateşli konuşmalarıyla tanınır. Kurtuluş Savaşı’na katılan ilk aydın kadınımızdır. “Ateşten Gömlek” romanı o günleri anlatır.

Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıda­kilerden hangisidir?

A)   Kerime Nadir

B)   Halide Nusret Zorlutuna

C)   Şûkûfe Nihal

D)   Halide Edip Adıvar

E)   Afet İnan

3.  Ününü “Çalıkuşu” romanıyla kazanan — Milli edebiyat akımından etkilenen sanatçılardandır. Çalıkuşu’nun konusu hüzünlü bir aşk hikâyesi­dir. Romanda Feride adındaki genç bir öğret­menin, Anadolu köylerinde karşılaştığı olaylar, insanlar ve Kâmuran’a karşı duyduğu sonsuz aşkı anlatılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Halide Edip

B) Halit Fahri

C) Refik Halit

D) Reşat Nuri

E) Yakup Kadri

4.  Aşağıdaki sanatçı-eser eşleştirmelerinden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A)   Refik Halit Karay – Bugünün Saraylısı

B)   Yakup Kadri – Panorama

C)   Reşat Nuri – Anadolu Notları

D)   Ziya Gökalp – Sözde Kızlar

E)   Orhan Seyfi Orhon – Fırtına ve Kar

5.  Hikâyeciliği bizim edebiyatımızda meslek hali­ne getiren odur. Dil, kuruluş, anlatım ve getirdi­ği konular açısından hikâyeciliğimize çağdaş değerler kazandırdı. Maupassant tarzı (olay) hi­kâyeciliğini benimser. Konularını gözlemlerin­den, halk fıkralarından, Peçevi, Naima, Ham­mer gibi tarihçilerin eserlerinden alır. Örneğin “Başını Vermeyen Şehit” hikâyesini Peçevi Ta­rihi’nden almıştır.

Bu parçada tanıtılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sait Faik Abasıyanık

B)   Halit Ziya Uşaklıgil

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ali Canip Yöntem

E)   Reşat Nuri Güntekin

6.    Yakup Kadri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Eserlerinde mükemmel bir teknik görülür, karakterleri başarıyla canlandırır.

B) İlk eserlerinde de mistik bir hava sezilir.

C) 1916’dan sonra yurt gerçeklerini ve milli duyguları işlemiştir.

D) Düşünceye ve teze dayanan eserler de yazdı.

E)  Adalet, hürriyet, hak gibi kavramları ilk o kullandı.

7. — roman, hikâye, deneme, makale, anı ve mensur şiir türünde eserler vermiştir. Yazı ha­yatına Fecr-i Âti topluluğunda romantik hikâye ve mensur şiirle başlayan sanatçı bu topluluk dağıldıktan sonra, Milli edebiyat içinde yer al­mıştır. Asıl şöhretini “Kiralık Konak” ve “Yaban” adlı romanlarıyla kazanmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Yakup Kadri

B) Reşat Nuri Güntekin

C) Refik Halit Karay

D) Halide Edip Adıvar

E) Ömer Seyfettin

8. Reşat Nuri‘nin aşağıdaki eserlerinden han­gisinin türü ötekilerden farklıdır?

A) Çalıkuşu

B) Dudaktan Kalbe

C) Yaprak Dökümü

D) Acımak

E) Hançer

9. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul‘un ortak özelliği değildir?

A)   Aynı edebi topluluğa bağlıdırlar.

B)   Türkçülük ideolojisinden etkilenmişlerdir.

C) Eserlerinde halkın anlayacağı sade bir dil kullanmaya çalışmışlardır.

D)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygula­mışlardır.

E)   Şiir türünde birçok yapıt kaleme almışlardır.

10.           -Türkçe karşılıkları olan yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

– Asıl Türk edebiyatı, Halk edebiyatıdır.

-Halkın kullanıp benimsediği kelimeler Türk­çe kabul edilmelidir.

-Hece vezni, milli vezin haline getirilmelidir.

Bu görüşler aşağıdaki edebiyat dönemlerin­den hangisiyle en çok ilgilidir?

A)   Tanzimat edebiyatı

B)   Milli edebiyat

C)   Fecr-i Âti edebiyatı

D)   Servet-i Fünun edebiyatı

E)   Halk edebiyatı

11.

I.    Tevfik Fikret

II.    Cenap Şahabettin

III.   Mehmet Rauf

IV.  Ali Canip Yöntem

V.    Hüseyin Cahit Yalçın

Yukarıda sıralanan sanatçılardan hangisi bağlı bulunduğu edebiyat topluluğu yönüy­le diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B)ll.           C)lll.        D) IV.        E)V.

12.          I. Şiir, sözle müzik arasında sözden çok mü­ziğe yakın olmalıdır.

II. Şiir, ulusal ölçümüz olan hece ölçüsüyle ya­zılmalıdır.

III. Kafiyenin kulak için olduğu ilkesi benimsen­melidir.

IV.Konuşmada İstanbul Türkçesi esas alınma­lı, milli konulara eserlerde ağırlık verilmeli.

V.Sone, terza rima ve serbest müstezat gibi Batılı nazım şekilleri kullanılmalıdır.

Yukarıda sıralananlardan hangi  ikisi milli edebiyatın özelliğidir?

A) I. ve II.                B) I. ve III.           C) II. ve IV.

D) III. ve IV.             E) III. ve V.

13.   Ömer Seyfettin‘e göre: “Sanatçı, konularını ger­çek hayattan almalı, milli şuuru kuvvetlendirip top­lumun aksayan yönlerini ortaya çıkarmalıdır.”

Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi, Ömer Seyfettin ile aynı anlayıştadır?

A) Ahmet Haşim

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Tevfik Fikret

D) Cenap Şahabettin

E) Ali Canip Yöntem

 

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

   E D D D C E A E D B D C E