Milli Edebiyat – 11 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Soru Bankası)

MİLLİ EDEBİYAT – 11

1. (I) 1911’de Selanik’te çıkarılan Servet-i Fünun dergisinde buluşan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp, “Milli Edebiyat Akı­mımın öncüsü kabul edilir. (II) Yazı dilinde aşı­rıya kaçmadan bilinçli bir sadeleşmeye gidilip Arapça ve Farsçanın Türkçeye etkisi azaltıldı. (III)  Konu olarak Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşları’nın memlekete etkileri ele alınmıştır. (IV) Anadolu tümüyle kucaklanmaya çalışılmış­tır. (V) Aruz yerine hece tercih edilmiş, koşma nazım biçimi yaygın olarak kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin han­gisinde, Milli edebiyat’la ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

A) I.           B) II.           C) III.        D) IV.        E)V.

 

2.     Aşağıdaki  sanatçı / eseri / bağlı olduğu topluluğu eşleştirmelerin hangisinde yan­lışlık yapılmıştır?

A)   Mehmet Emin               Türk Sazı                Milli Edebiyat

B)   Namık Kemal                 İntibah                   Tanzimat

C)   Ahmet Haşim                 Göl Saatleri           Fecr-i Âti

D)   Ziya Gökalp                    Forsa                      Milli Edebiyat

E)   Cenap Şahabettin         Tiryaki Sözleri       Servet-i  Fünûn

3.           

I.    Ömer Seyfettin

II.    Fuat Köprülü

III.   Ziya Gökalp

Yukarıda adları verilen sanatçıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Hem roman hem öykü yazmaları

B)   Nazmı nesre yaklaştırmaları

C)   Aruz veznini Türkçeye başarıyla uygulamaları

D)   Aynı edebi topluluğa mensup olmaları

E)   Osmanlıcılık akımının öncüleri sayılmaları

4.            Önceleri Fecr-i Âti topluluğunda bulunmuş olan —, Tarih ve edebiyat alanında batılı görüşe sa­hiptir. “Türk Edebiyatı Tarihi” en önemli yapıtıdır.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)   Mehmet Fuat Köprülü

B)   Şemsettin Sami

C)   Ahmet Hikmet Müftüoğlu

D)   Nihat Sami Banarlı

E)   Ziya Gökalp

5. — Milli edebiyat akımının tanınmış romancısı ve hikâyecisidir. Ünlü Sultanahmet mitingi ile adını duyurdu, bizzat Milli Mücadele içinde yer aldı. Romanlarında Kurtuluş Savaşını işledi. Özellikle -— adlı romanda Kurtuluş Savaşı’nı canlı bir şekilde tasvir etti. Eserlerinde roman kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen yazar, karakter bulmakta oldukça başarı­lıdır.

Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sıra­sıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)   Reşat Nuri – Yaprak Dökümü

B)   Yakup Kadri – Yaban

C)   Halide Edip – Ateşten Gömlek

D)   Kemal Tahir – Yorgun Savaşçı

E)   Ahmet Hamdi – Huzur

6.

I.    Yakup Kadri – Kiralık Konak

II.    Tarık Buğra – Küçük Ağa

III.   Halide Edip – Vurun Kahpeye

IV.   Kemal Tahir – Devlet Ana

V.    Reşat Nuri – Çalıkuşu

Yukarıda adları ve yazarları verilen roman­lardan hangisi, yanlış Batılılaşmanın toplum ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerinden söz eder?

A)l.           B) II.           C)lll.        D) IV.        E) V.

7.            –    Dilde yalınlaşmaya gidilmeli.

–    Şiirler, ulusal ölçümüz olan heceyle yazılmalı.

–    Türk dilini ve tarihini araştırma çalışmaları­na ağırlık verilmeli.

–     Konuşma dili yazı dili hâline getirilmeli.

Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki düşün­celeri savunan sanatçılardan biri olamaz?

A)  Mehmet Emin Yurdakul

B)   Tevfik Fikret

C)   Ömer Seyfettin

D)   Ziya Gökalp

E)   Ali Canip Yöntem

8.     Mehmet Emin Yurdakul,  (I) Genç Kalemler  (II) dergisinde baş yazarlık yapmış  (III) makaleleriyle Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin (IV)  ile birlikte Milli edebiyat (V) akımının öncülüğünü yapmıştır.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.        D) IV.        E) V.

9.(I) Milli edebiyat sanatçılarının temel ilkesi hal­kın anlayabileceği sade bir dille yazmaktı. (II) Selanik’te yayımlanan “Genç Kalemler” der­gisi bu sorunu ele almıştı. (III) Dergi Ali Canip, Ziya Gökalp, Ömer Seyfettin tarafından çıkarıl­mıştı. (IV) Bu dergide Ali Canip’in kaleme aldığı “Yeni Lisan” adlı bir yazı dizisi başladı. (V) Böy­lece terimsel anlamda “memleket edebiyatı” çığırı açıldı.

Yukarıda numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?

A) I.          B) II.          C) III.       D) IV.        E)V.

10.  Aşağıdakilerden hangisi, Ömer Seyfettin‘in eseri değildir?

A)   Başını Vermeyen Şehit

B)   Memleket Hikâyeleri

C)   Falaka

D)   Efruz Bey

E)   Pembe İncili Kaftan

11.  Aşağıdakilerden hangisi, Yakup Kadri ile Fuat Köprülü arasındaki ortak bir özelliktir?

A)   Tarih alanında başarılı eserler vermeleri

B)   Fecr-i Âti ve Milli edebiyat içinde yer almaları

C)   Şiir türünde eserler yazmaları

D)   Roman alanında başarılı olmaları

E)   Sanat için sanat anlayışını benimsemeleri

12.  Ününü Feride adlı genç bir kızın Anadolu’nun değişik köy ve kasabalarında öğretmenlik ya­parken başından geçenleri anlattığı — adlı ro­manla kazanan Reşat Nuri Milli edebiyat akı­mından etkilenen sanatçılardandır. Eserlerinde yanlış batılılaşma anlayışını, batıl inanışları, yurdun çeşitli yerlerindeki hayat sahnelerini iş­lemiştir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Çalıkuşu

B) Dudaktan Kalbe

C) Acımak

D) Değirmen

E) Damga

CEVAPLAR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A D D A C A B A D B B A