Milli Edebiyat – 2 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

MİLLİ EDEBİYAT – 2

 1.    Yakup Kadri roman alanında üstün başarı göstermiştir. Pek çok romanı olmakla birlikte hemen her konuya değinmiştir. Mesela; “Kiralık Konak”ta, (I) Tanzimat’tan Birinci Dünya Savaşı’na dek yetişen üç kuşağın tezatlarını; “Sodom ve Gomore”de, (II) İstanbul’un işgali sı­rasındaki bozukluklarını ve ahlaki çöküntülerini; “Yaban”da, (III) Meşrutiyet döneminin parti müca­delelerini; “Hüküm Gecesi”nde,(IV) Kurtuluş Sa­vaşı yıllarında bir Anadolu köyünün trajik yanlarını, “Ankara”da,(V) Atatürk devrimlerinin ilk yıl­ları ile yeni başkenti ve üç dönemi anlatır.

        Parçadaki bilgi yanlışının giderilmesi için numaralandırılmış yerlerden hangi ikisi yer değiştirmelidir?

A) I ve II                       B) II ve III

C) III ve IV                   D) I ve V

E) III ve V

2.     Gelenek ve göreneklerine bağlı bir adam olan Naim Efendi, II. Abdülhamit döneminden    emekli bir nazırdır. Damadı Servet Bey tam bir alafrangalık düşkünüdür. Torunları Cemil ve Seniha eskiye sırt çeviren, yeniyi hazmede­meyen birer züppedir. Seniha evlenemez ve Avrupa’ya kaçar. Bu suçu Naim Efendiye yükleyen Servet Bey karısını alarak konaktan ayrılır. Seniha İstanbul’a babasının yanına döner. Yalnız kalan Naim Efendi konağı kiraya verip kız kardeşinin yanına çıkma planı yapar, fakat kiracılar konağı eski ve sıkıcı bulurlar.

        Paragrafta özeti verilen Yakup Kadri romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban

B) Kiralık Konak

C) Sodom ve Gomore

D) Hüküm Gecesi

E) Panorama

3.     Refik Halit Karay, aşağıdaki edebi türlerden hangisiyle ilgili bir eser yazmamıştır?

A) Deneme

B) Fıkra

C) Hikaye

D) Roman

E) Şiir

4.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi öykü ve romanının özelliklerinden biri değildir?

A)    Halkın konuştuğu dil benimsenmiştir.

B)    Romantizm ve klasizm akımlarının etkisin­de kalınmıştır.

C)    Konular İstanbul dışından da seçilmiştir.

D)    Uzun, anlaşılması zor cümle kuruluşlarından kaçınılmıştır.

E)    Gerek konu, gerek seçilen karakterler bakımından bir “memleket edebiyatı” çığırı açılmıştır.

5.     Yazarın hikayelerine Milli Savaş dönemi çoğu kez konu olmuştur. “Yaban” romanı da bu malzemeden teşekküldür. Sanatçı eserlerinde yerli kişileri kullanır. 1915’ten sonra Ziya Gökalp’in sadeleşme ilkelerini benimseyerek her yeni çıkan eserinde biraz daha duru bir dille yazmıştır. Eserlerinden bazıları Kiralık Konak, Ankara, Sodom ve Gomore vb.dir.

        Yukarıda tanıtılan sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Reşat Nuri Güntekin

B)    Halide Edip Adıvar

C)    Ömer Seyfettin

D)    Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E)    Yakup Kadri Karaosmanoğlu

6.     Milli Edebiyat akımından etkilenmiştir. Konuş­ma dilinin tüm sadelik ve canlılığını eserlerinde yansıtmıştır. Roman, hikaye, tiyatro, gezi yazı­sı türlerinde başarılı örnekler ortaya koymuş­tur. Yurdun çeşitli yörelerindeki güzel çirkin gö­rünüşleri, töre kaynaklı doğru yanlış inançları gözler önüne sermiştir.

        Paragrafta sayılan özelliklere bütünüyle sa­hip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Reşat Nuri Güntekin

B)    Peyami Safa

C)    Mehmet Emin Yurdakul

D)    Ahmet Hikmet Müftüoğlu

E)    Halit Fahri Ozansoy

7.     Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat dönemi sanatçılarından değildir?

A)    Ömer Seyfettin

B)    Ziya Gökalp

C)    Ali Canip Yöntem

D)    Ahmet Hamdi Tanpınar

E)    Halide Edip Adıvar

8.     Milli Edebiyat döneminde; … düşünceleriyle, … ve öykü ve makaleleriyle, … makale ve şiirle­riyle, … edebiyat araştırmalarıyla gelişmeleri sürekli kılmaya çalıştılar.

        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilme­lidir?

A)    Fuat Köprülü Ömer Seyfettin

Ali CanipZiya Gökalp

B)    Ziya GökalpAli Canip

Ömer SeyfettinFuat Köprülü

C)    Ali CanipFuat Köprülü

Ömer SeyfettinZiya Gökalp

D)    Ziya GökalpÖmer Seyfettin

Ali Canip Fuat Köprülü

E)    Ömer SeyfettinAli Canip

Ziya GökalpFuat Köprülü

9.     “Beyaz Lale, Bomba, Topuz” adlı hikayelerin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Refik Halit

B)    Ömer Seyfettin

C)    Hüseyin Rahmi

D)    Halide Edip

E)    Cevdet Kudret

10.   Divan edebiyatı sanatçıları Doğu’yu, Servet-i Fünûn sanatçıları Batı’yı gözü kapalı taklit etti­ler. “Biz taklitten, yapmacılıktan uzak, milli de­ğerlerine bağlı, yeni bir edebiyat oluşturmak amacındayız.” söylemiyle yola çıktılar.

        Yukarıdaki görüşler aşağıdaki edebi dönemlerden hangisine ait olabilir?

A)    Edebiyat-ı Cedide

B)    Fecr-i Âti

C)    Tanzimat I. Dönem

D)    Tanzimat II. Dönem

E)    Milli Edebiyat

11.   Aşağıdaki eserlerden hangisi Milli Edebiyat döneminde verilmemiştir?

A)    Saray ve Ötesi

B)    Çağlayanlar

C)    Asilzadeler

D)    Yalnız Efe

E)    Dudaktan Kalbe

12.   Aşağıda Halide Edip Adıvar’la ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

A)    İlk eserlerinde (Seviye Talib, Handan, Kalp Ağrısı) aşk konularını işlemiştir.

B)    Son dönemlerinde toplum hayatını ele alarak töre romanları yazmıştır.

C)    Anı, hikaye, roman, eleştiri, makale, tiyatro türlerinde eserler vermiştir.

D)    Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye adlı romanlarında Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatmıştır.

E)    Tatarcık romanında yazar Karagöz ve Or­taoyunu hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

CEVAPLAR

1 C

2 B

3 E

4 B

5 E

6 A

7 D

8 D

9 B

10 E

11 A

12 E