Milli Edebiyat – 1 (11.Sınıf Türk Edebiyatı Testleri)

MİLLİ EDEBİYAT – 1

 1.     –      Şiirde hece ölçüsü ve halk şiiri nazım biçimleri kullanılmalıdır.

–      Şiir, roman ve hikayede Anadolu ve yaşamı esas alınmalıdır.

–      Dil sadeleşerek, yabancı kelimelerden kurtarılmalıdır.

–      Türkçe dilbilgisi kuralları uygulanmalıdır.

Yukarıda verilen özellikler hangi edebi döneme aittir?

A) I. Tanzimat                                B) II. Tanzimat

C) Servet-i Fünûn                           D) Fecr-i Âti

E) Milli Edebiyat

 

2.     Fecr-i Âti topluluğundan Genç Kalemler dergisine geçti. Aruzu bırakarak heceyle şiirler yazdı. Şairliğinden çok, edebiyat tarihi ve edebiyat araştırmalarıyla tanındı. “Geçtiğim Yol” ve “Türk Edebiyatı Antolojisi” adlı iki önemli eseri ön plandadır.

        Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakiler­den hangisidir?

A)    Ziya Gökalp

B)    Ali Canip Yöntem

C)    Mehmet Emin Yurdakul

D)    Refik Halit Karay

E)    Falih Rıfkı Atay

 

3.     Diyarbakır doğumludur. Türkçülük akımını sisteme bağlayan yazardır. Genç Kalemler, Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergilerde yazdı. İslâm öncesi Türk tarihiyle ilgilendi. Emile Durkheim’den etkilenerek sosyoloji çalışmaları yaptı.

        Paragrafta anlatılan Milli Edebiyat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yahya Kemal Beyatlı

B)    Ziya Gökalp

C)    Mehmet Akif Ersoy

D)    Ahmet Rasim

E)    Ali Canip Yöntem

 

4.     Şiir yayınlamaya Servet-i Fünûn döneminde başlayan milliyetçi, halkçı … bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal–epik hayat sahne­lerinden aldı. Uyarıcı–öğretici şiirler yazdı. Türk şairi, milli şair diye anılır. “Türk Sazı, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri” en bilinen kitaplarıdır.

        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Mehmet Emin

B)    Ali Canip

C)    Mehmet Akif

D)    Yahya Kemal

E)    Faruk Nafiz

 

5.     1911 yılında Selanik’te … dergisi yayımlandı. Bu derginin kurucu ve yazarlarından …, Türk edebiyatının millileştirilmesi görüşünü ortaya attı ve dergininin ilk sayısında … başlığıyla imzasız bir yazı yayımladı. Bu gelişmeler genel olarak Ulusal Edebiyat’ın başlangıcı olarak kabul edilir.

        Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Türk Yurdu – Mehmet Emin – Halka Doğru

B)    Genç Kalemler – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan

C)    Milli Mecmua – Ziya Gökalp – Yeni Lisan

D)    Türk Yurdu – Ömer Seyfettin – Yeni Lisan

E)    Genç Kalemler – Mehmet Emin – Halka Doğru

 

6.     Dünya edebiyatında “Maupassant tarzı” ve “Çehov tarzı” olarak bilinen hikaye anlayışlarının edebiyatımızdaki ilk temsilcileri olarak; … ile … sayılmıştır.

        Bu parçanın sonunda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)    Ömer Seyfettin, A. Hamdi Tanpınar

B)    S. Faik Abasıyanık, Yaşar Kemal

C)    M. Şevket Esendal, S. Faik Abasıyanık

D)    R. Halit Karay, Haldun Taner

E)    Ömer Seyfettin, M. Şevket Esendal

 

7.     Hikayemizde kahraman bir Osmanlının İran Şahı’na elçi olarak gitmesi ve orada oturması için altına bir minderin verilmeyişi karşısında milyonlar değerindeki kavuğunu yere sererek gösterdiği yiğitlik ve cömertlik anlatılır.

Ömer Seyfettin’e ait yukarıda açıklaması verilen hikaye aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Pembe İncili Kaftan

B)    Eski Kahramanlar

C)    Topuz

D)    Başını Vermeyen Şehit

E)    Asilzadeler

 

8.     Ziya Gökalp için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türkçülük akımının öncüsüdür.

B)    Milli Edebiyat’a (özellikle) düşünceleriyle katkıda bulunmuştur.

C)    Toplumsal kurumlarımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi ve kültür yoluyla ulusal birliğin sağlanması görüşündedir.

D)    Mistisizme kayan duygulu karakter yapısının yanı sıra devrimci, mücadeleci bir sanat yanı vardır.

E)    Düzyazının yanında, nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme almıştır.

 

9.     Milli Edebiyat ile Fecr-i Âti’nin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Eserlerde toplum sorunlarına duyarlılık gösterilmesi

B)    Sanatçıların aynı ekolden gelmeleri

C)    Sembolizm akımından etkilenmeleri

D)    Şiirlerinin daha çok bireysel temaları içermesi

E)    Batı edebiyatını yakından takip etmeleri

 

10.   Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken

        Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz

        Arkadaş biz bu yolda türküler tuttururken

        Sana uğurlar olsun ayrılıyor yolumuz.

        F. Nafiz’e ait bu dörtlükte Milli Edebiyat döneminin özellikle hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A)    Toplum için sanat ilkesi

B)    Dilde sadeleşme hareketinin önemi

C)    Şiirde hece ölçüsü kullanımının yaygınlaş­tırılması

D)    Edebi ürünlerde Anadolu, halk ve sorunların ele alınması gerektiği

E)    Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yarar­lanmanın gerekliliği

 

11.   Yazarın en başarılı romanı, önce İngilizce yazıp Türkçeye çevirdiği …’dır. Realist özellik­ler gösteren eserde Rabia adlı kadın kahra­man görülür. Mahallede Karagöz oynatan ve Kız Tevfik denen birinin kızı olan Rabia eser sonunda, kendisine aşık olup Müslüman olan İtalyan Pregrini ile evlenir.

        Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yeni Turan

B)    Nur Baba

C)    Sinekli Bakkal

D)    Kalp Ağrısı

E)    Yaban

12.   Aşağıdakilerden hangisi Milli Edebiyat’ın temsilcilerinden biri değildir?

A)    Fuat Köprülü

B)    Ziya Gökalp

C)    Mehmet Akif

D)    Ali Canip

E)    Ömer Seyfettin

CEVAPLAR

1 E

2 B

3 B

4 A

5 B

6 E

7 A

8 D

9 D

10 D

11 C

12 C